Zamówienia publiczne - ogłoszenia

Ochronę komunalnych obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR


Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy pzp Zamawiający informuje, iż na sfinansowania zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości - 360.000,00 zł

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295959/01 z dnia 2021-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Ochrona komunalnych obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR w 2022 roku SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811205361 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Wł. Szafera, 7 1.5.2.) Miejscowość: Szczecin 1.5.3.) Kod pocztowy: 71-245 1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin 1.5.7.) Numer telefonu: 914223427 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosrir@mosrir.szczecin.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Ochrona komunalnych obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR w 2022 roku 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f55cb4b-5353-11ec-8c2d-66c2f1230e9c 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00295959/01 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295959/01 z dnia 2021-12-02 2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02 11:19 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00068970/06/P 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.3.1 Ochrona komunalnych obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR w 2022 roku. 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://bip.mosrir.szczecin.pl/chapter_113026.asp? soid=20BA07AB4EB64AD09250052004DBB533 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja Zamawiającego z wykonawcami (UWAGA: nie dotyczy złożenia oferty), w szczególności: składanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub przekazywanie innych informacji w postępowaniu, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji Zamawiającego mosrir@mosrir.szczecin.pl. Korespondencja, o której mowa powyżej, przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. osobiście, listownie, elektronicznie na inny niż wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ adres e-mail lub elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP lub za pośrednictwem miniPortalu) nie będzie brana pod uwagę; 2) składanie ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i dostępnego również przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/) Adres strony internetowej: www.mosrir.szczecin.pl 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 2) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295959/01 z dnia 2021-12-02 2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy; 3) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”; 4) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP); 5) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB; 6) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego e-PUAP. Momentem przyjęcia oferty jest moment w którym proces ładowania się plików zostaje zakończony i potwierdzony datą doręczenia w Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia wygenerowanym przez platformę ePUAP; 7) za datę przekazania oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail Zamawiającego wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ; 8) wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również przez miniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki ePUAP, który został wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ; Funkcjonalność zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Szczegółowe informację dotyczące sposobu złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania zostały opisane w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 9) wykonawca składa ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w rozdziale V; 10) wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu; 11) wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert; 12) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zaleca się posługiwanie nazwą postępowania lub numerem referencyjnym niniejszego postępowania; 13) zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez wykonawców przed podpisaniem umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli są wymagane. 14) Zamawiający rekomenduje następujące formaty danych” pdf oraz zip (format poddający się kompresji), a w przypadku przekazywania wiadomości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jako tekst wpisany bezpośrednio do niej 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin, 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji: e-mail: iod@mosrir.szczecin.pl, Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295959/01 z dnia 2021-12-02 2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, 4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 pzp. oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy), 5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: - przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata; - przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE; - do czasu przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji – w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji, 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp. 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczania przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dani zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, ze zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych ; b) prawo do przenoszenia danych osobowych , o których mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: JM-NOE-341-10/21 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295959/01 z dnia 2021-12-02 2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi odrębnego postępowania: Nie 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest stała ochrona fizyczna budynków oraz posesji MOSRiR w Szczecinie, w tym przebywających w budynkach pracowników i osób trzecich oraz ich mienia w systemie: 1) bezpośredniej ochrony fizycznej, 2) wsparcie grupy interwencyjnej, 3) monitoring systemów alarmowych funkcjonujących w chronionym obiekcie, 4) otwierania i zamykanie obiektów, 5) transport wartości pieniężnych, 6) usługa codziennej ochrony nieruchomości przy ul. Kresowej 42 w Szczecinie w systemie stałego monitoringu elektroniczno-wizyjnego przez zintegrowany system zabezpieczenia technicznego obiektu oraz doraźnej i prewencyjnej ochrony zmotoryzowanych patroli interwencyjnych. 7) realizowania usług zgodnie z zakresami pracy ochrony, które stanowią odpowiednio załącznik od nr 7 do nr 7i 4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu 79715000-9 - Usługi patrolowe 98341130-5 - Usługi stróżowania 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak 4.2.12.) Opis wznowienia 8. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy. polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 80% wartości zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak 4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 8. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy. polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 80% wartości zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295959/01 z dnia 2021-12-02 2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 4.3.) Kryteria oceny ofert 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę udokumentowanego przez Zamawiającego wpisem do „Książki dyżurów” (§ 16 ust. 1 pkt 2 projektu umowy), za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania usługi 4.3.6.) Waga: 20 Kryterium 3 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji grupy interwencyjnej 4.3.6.) Waga: 20 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 838 ze zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Ww. warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295959/01 z dnia 2021-12-02 2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi W przypadku wykonawcy zagranicznego zamawiający żąda koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, jeżeli jej posiadanie jest niezbędne do świadczenia tych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 złotych. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 3) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że a) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi, polegające na wykonaniu (wykonywaniu) usług ochrony obiektu budowlanego użyteczności publicznej przez okres minimum 8 miesięcy dla jednego podmiotu zlecającego te usługi, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości b) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum dwoma oznakowanymi samochodami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe: a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu; Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Uwaga! Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia 1) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wydaną przez MSWiA zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1977 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 838) 2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 złotych wraz z potwierdzeniem opłacenia ww. ubezpieczenia; 3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295959/01 z dnia 2021-12-02 2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument. 2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działające w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostepniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) 4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych wykonawców. 5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ| Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. 7) podmiotowe środki dowodowe: a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu; Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295959/01 z dnia 2021-12-02 2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi Uwaga! Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia. SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak 6.4.1) Informacje dotyczące wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 4.300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego Bank PKO BP S.A. I O/Szczecin 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382 2) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( z zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym) wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej zamawiającego: mosrir@mosrir.szczecin.pl oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Gminy Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi gwarancji lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym zaleca się aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium. W formularzu oferty należy wpisać nr rachunku bankowego , na który zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295959/01 z dnia 2021-12-02 2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. 3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika. 4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3. 5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia, 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1) nastąpi działanie siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, powodujące zmianę terminu jej realizacji – w takim przypadku zmianie ulegnie postanowienie § 2 umowy w ten sposób, że okres obowiązywania umowy ulegnie przedłużeniu maksymalnie o czas występowania siły wyższej; 2) nastąpią zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujące konieczność dostosowania umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji umowy; 3) zmniejszenie zakresu umowy, a tym samym wynagrodzenia, w przypadku, gdy Zamawiający dokona zmiany, w tym zmiany w strukturze organizacyjnej, skutkującej tym, iż świadczenie objęte umową nie może być realizowane w całości lub w części; 4) zmiany wysokości wynagrodzenia z powodu następujących okoliczności: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, - zmiana będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy pozostałej do zrealizowana, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W takim wypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 5) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy 6) przekazania obiektu objętego ochroną na podstawie decyzji Rady Miasta Szczecin lub Prezydenta Miasta Szczecin innemu podmiotowi wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 7) niezbędnej zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 8) zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są korzystne dla Zamawiającego lub niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, 9) wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których Zamawiający, działając z należytą Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295959/01 z dnia 2021-12-02 2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi starannością, nie mógł przewidzieć na etapie ogłaszania zamówienia, a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak 7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy SEKCJA VIII – PROCEDURA 8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 10:00 8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i dostępnego również przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 11:00 8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-10 SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295959/01 z dnia 2021-12-02 2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Link do miniportalu:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/12597c00-7a7c-42d6-8133-b89c2c3d804f

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 10.12.2021 r.

Oferta nr 1:

Konsorcjum:

Polis Security Glob sp. z o.o., ul. Świętego Ducha 5a/8, 70-205 Szczecin

Smart Monitoring sp. z o.o., ul. Szczecińska 34, 25-354 Kielce

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 359.455,00 pln

 Oferta nr 2:

Sign Polska sp. z o.o., ul. Wł. Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 361.424,50pln


Załączniki:

2022/01/19

Pytania:

Informacja z otwarcia ofert / wynik postępowania

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia I l września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.),  informuję, iż zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy oferta złożona przez SIGN Polska sp. z o.o., ul. Wł. Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin i EKOTRADE sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, została wybrana jako najkorzystniejsza.

Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy ustalony w oparciu o kryteria oceny ofert określone w niniejszym postępowaniu tj. . Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnił wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postepowaniu.

W poniższej tabeli przekazuję informacje dotyczące punktacji:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Przyznane punkty w kryterium „cena”

Przyznane punkty w kryterium „kara umowna”

Przyznane punkty w kryterium „czas reakcji grupy interwencyjnej”

Łączna liczba przyznanych punktów

1

SIGN Polska sp. z

o.o., ul. Wł.

Szafera 3/5/7, 71245 Szczecin

60 pkt

20 pkt

20 pkt

100 pkt

Z postępowania została odrzucona oferta firmy Polis Security Glob sp. z o.o., ul. Swiętego Ducha 5A/8, 70-205 Szczecin na podstawie:

 art. 226 ust. I pkt 2 lit. c) ustavvy, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. l, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń.

Wykonawca nie przesłał zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie skierowane do niego na podstawie art. 128 ust. 1 prawidłowo podpisanego pełnomocnictwa udzielonego przez konsorcjanta, które do oferty zostało załączone jako cyfrowe odwzorowanie udzielonego pełnomocnictwa podpisane przez osobę reprezentującą lidera konsorcjum, a nie jak wymagają przepisy przez mocodawcę.

 art. 226 ust. I pkt 12 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 29.12.2021 r.


udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2022/01/19, odpowiedzialny/a: Bożena Kowaleska - dyrektor , wprowadził/a: Juras Paweł, dnia: 2022/01/19 08:43:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Juras Paweł 2022/01/19 08:43:29 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/12/10 13:37:43 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/12/09 11:14:42 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/12/02 11:45:43 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/12/02 10:14:57 nowa pozycja