Ochrona danych osobowych/RODO


Ochrona danych osobowych / RODO

 

Zgodnie z art. 13, 14 i 15rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych - interesantów, na rzecz których świadczone są usługi jestMiejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. Wł. Szafera 7; 71-245 Szczecin
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Miejskim OśrodkuSportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. Wł. Szafera 7; 71-245 Szczecin: Mariusz Andryszak  mail: iod@mosrir.szczecin.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 1 lit. a, b, c, d, h, i, j RODO.
 4. W Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe  niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.
 5. Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych
  w zależności od realizowanych zadań.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z wyłączeniem:nagrań z monitoringu wizyjnego obiektów przez okres do 30 dni, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 7. Interesant posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  prawo do ich sprostowania, usunięcia*, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu* wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych*.
 8. Interesant ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody interesant ma prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne bądź obligatoryjne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji celu przetwarzania.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą  profilowane.

 

*na zasadach określonych w RODO.


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2018/05/24, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Michał Kudłaszewicz, dnia: 2022/12/13 12:22:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Kudłaszewicz 2022/12/13 12:22:00 modyfikacja wartości
Michał Kudłaszewicz 2021/11/18 09:17:01 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/06/06 11:37:54 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/06/06 11:37:24 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/05/24 13:45:43 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/05/24 13:26:09 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/05/24 13:25:05 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/05/24 13:24:20 nowa pozycja