Archiwum zamówień publicznych

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Obiektu Sportowego Bukowe przy ul. Pomarańczowej 31 w Szczecinie


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosrir.szczecin.pl


Szczecin: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Obiektu Sportowego Bukowe przy ul. Pomarańczowej 31 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 157078 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , ul. Władysława Szafera 7, 71-245 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4223427, faks 091 4221952.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.mosrir.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Obiektu Sportowego Bukowe przy ul. Pomarańczowej 31 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Obiektu Sportowego Bukowe przy ul. Pomarańczowej 31 w Szczecinie - etap II poprzez wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego, montaż osprzętu sportowego - dla koszykówki na stałe i siatkówki - demontowalny oraz zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie chodników i trawników. II etap nie obejmuje wykonania piłko chwytów, które są zaznaczone w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 9 do siwz..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.11.12.00-0, 45.23.33.00-2, 45.33.32.00-8, 45.21.22.21-1, 45.23.21.30-2, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 80.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wadium należy wnieść w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w terminie do dnia 14.07.2015 r. do godziny 9:00. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna: a) wykonanie budowy nowego lub modernizację istniejącego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m kw. Przez modernizację rozumie się zmianę nawierzchni sportowej na poliuretanową.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności drogowej oraz b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej w zakresie sieci kanalizacyjnej Warunek zostanie także uznany za spełniony, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w kilku specjalnościach wymaganych przez Zamawiającego.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom wykonawcy powinni dołączyć do oferty opis materiałów i urządzeń równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w rozdziale XV pkt 5 siwz.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument (ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin wykonania zamówienia - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacjach niżej wymienionych: 1) nastąpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 2) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy 3) wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej lub konieczność usunięcia błędów w dokumentacji a będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 4) wystąpią dodatkowe, a niemożliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę, roboty, które będą miały wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 5) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji umowy np. warunki gruntowo-wodne inne niż w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie niezinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów lub elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika robót, który potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego, 6) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, które będą miały istotny wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 7) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 8) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 9) z powodu zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po podpisaniu umowy, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę należnego wynagrodzenia 10) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 11) wystąpi konieczność wstrzymania robót przez Zamawiającego i wstrzymanie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 12) wystąpi konieczność zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robót). Zmiana nastąpić może jedynie na osoby posiadające kwalifikacje odpowiadające kwalifikacjom określonym w siwz. 13) wystąpi konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 14) wynagrodzenie za zgodą Stron może ulec zmniejszeniu, jeżeli w toku wykonywania robót Strony uzgodniły: a) zmianę sposobu przeprowadzenia robót lub użycie innych materiałów powodujących obniżenie wartości robót, b) ograniczenie zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w dokumentacji technicznej. Podstawą zmniejszenia stanowić będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Strony. c) wprowadzenie robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziane w dokumentacji projektowej , siwz i ofercie cenowej. 15) wystąpi w trakcie realizacji zamówienia konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami, wykonania przedmiotu umowy. 16) wystąpi konieczność ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami wykonania przedmiotu umowy, 17) przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym: a) zmiany technologiczne, w szczególności jeśli nastąpiła konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy b) zmiany technologiczne jeżeli nastąpi konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) gdy wystąpi konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestanie produkcji). Zmiany wskazane w lit. c) będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. 18) wystąpi konieczność wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zmieni wynagrodzenia umownego określonego w § 9. 19) wystąpi konieczność wprowadzenia robót zamiennych lub konieczność ograniczenia zakresu robót, lub zmiana sposobu przeprowadzenia robót o wartości niższej niż wartość przewidziana w dokumentacji projektowej, siwz i ofercie cenowej. Wówczas w przypadku robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową z uwzględnieniem niżej wymienionych założeń: a) stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu b) koszty pośrednie Kp (R+S) - minimalne dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu c) zysk Kalkulacyjny Z (R+S+Kp) - minimalny dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. e) nakłady rzeczowe - w oparciu i Katalogi nakładów Rzeczowych KNR. f) roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym. 20) podstawą wprowadzenia jakichkolwiek robót zamiennych, ograniczających zakres robót lub zmiana sposobu przeprowadzenia robót jest protokół konieczności zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosrir.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Władysława Szafera 7, 71-245 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Władysława Szafera 7, 71-245 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 169554-2015; data zamieszczenia: 8.07.2015r.

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu:157078 - 2015 data 26.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Władysława Szafera 7, 71-245 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4223427, fax. 091 4221952.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.5.
 • W ogłoszeniu jest:W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom wykonawcy powinni dołączyć do oferty opis materiałów i urządzeń równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w rozdziale XV pkt 5 siwz.
 • W ogłoszeniu powinno być:W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom wykonawcy maja dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) kartę techniczną oferowanej nawierzchni poliuretanowej; 2) opis materiałów równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w rozdziale XV pkt 5 siwz.)..
 

Załączniki:

2015/06/26

Pytania:

Zmiany SIWZu:

Informacja z otwarcia ofert / wynik postępowania

Nasz znak: NO-JM-341-5/15

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Obiektu Sportowego Bukowe przy ul. Pomarańczowej 31 w Szczecinie”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą pzp Zamawiający zawiadamia:

Oferty podlegające ocenie i badaniu złożyli niżej wymienienie Wykonawcy:

 1. SOLID STET sp. z o.o. Sp. k, ul. Arkońska (stadion), 71-245 Szczecin.
 2. „KS” Usługi Ogólnobudowlane Szymon Koza, ul. Sienkiewicza 7, 74-101 Gryfino

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma : SOLID-STET sp. z o.o. Sp. k. ul. Arkońska (stadion), 71-245 Szczecin. Wykonawca w poszczególnych kryteriach oceny ofert otrzymał następującą liczbę punktów:

- kryterium „cena” – 90 pkt

- kryterium „termin wykonania zamówienia” – 10 pkt

Łącznie w obu kryteriach  – 100 pkt.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu.

Wykonawca „KS” Usługi Ogólnobudowlane Szymon Koza w poszczególnych kryteriach oceny ofert otrzymał następującą liczbę punktów:

- kryterium „cena” – 75,07 pkt

- kryterium „termin wykonania zamówienia” – 10 pkt

Łącznie w obu kryteriach – 85,07 pkt


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2015/06/26, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill-dyrektor, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2015/09/01 13:51:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2015/09/01 13:51:28 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2015/08/05 14:11:32 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2015/07/08 11:18:21 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2015/06/26 12:14:33 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2015/06/26 11:20:23 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2015/06/26 11:17:41 nowa pozycja