Przetargi - pytania

Pytanie i wyjaśnienia siwz


Szczecin 08.07.2015 r.

PYTANIE-I

 

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Obiektu Sportowego Bukowe przy ul. Pomarańczowej 31 w Szczecinie”

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela wyjaśnień do pytania:

 

„Zamawiający  w dokumentacji podaje parametry nawierzchni poliuretanowej jakie musi spełnić nawierzchnia. Są to bardzo konkretne parametry sugerujące nawierzchnie jednego producenta. Zamawiający nie może narzucić wykonania nawierzchni danego producenta. W związku z powyższym proszę o dopuszczenie nawierzchni o poniższych parametrach. Nawierzchnia ta jest wykonywana na wielu obiektach sportowych w całej Polsce.

  1. Wytrzymałość na rozdzieranie (N)                             121 ±8
  2. Odporność na działanie zmiennych cykli                  -0,5±0,4

hydrotechnicznych oceniona                                     bez zmian

- przyrostem masy (%)

- zmianą wyglądu zewnętrznego

      3. Mrozoodporność                                                           -0,9±0,6

          - przyrostem masy(%)                                                 bez zmian

         - wygląd powierzchni po badaniu

     4. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:          0,74

         - w stanie suchym                                                      0,59

         - w stanie mokrym

     5. Przyczepność do podłoża i międzywarstwowa 0,57±0,09

     6. Zawartość metali ciężkich (mg/l)                                   < 0,005

         - ołów (Pb)                                                                 < 0,0005

         - kadm (Cd)                                                                < 0,005

        - chrom (Cr)                                                               < 0,0002

                                                                                                0,75

        - rtęć (Hg)                                                                  < 0,005

 

Nawierzchnia posiada następujące parametry:

- badanie IAAF

- wyniki badań potwierdzające wszystkie parametry nawierzchni

- atest higieniczny PZH

- wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN EN 14877

- karta techniczna systemu

- badanie na zawartość pierwiastków śladowych

- autoryzacje producenta systemu

- deklarację zgodności  (dokument odbiorowy)

Proszę o dopuszczenie do przetargu zaproponowanej nawierzchni.”.

 Odpowiedź:

Zamawiający nie może odpowiedzieć na zadane pytanie. Odpowiedź stanowi bowiem jeden z etapów badania i oceny ofert. Jednakże informuje, iż zgodnie z rozdziałem XV pkt 5 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane produkty, materiały posiadać będą parametry i spełniać standardy, co produkty, materiały podane przykładowo w dokumentacji i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty opis rozwiązań równoważnych, o którym mowa w rozdziale V pkt 7 ppkt 2.udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2015/07/08, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill- dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Joanna Matwiejczuk, dnia: 2015/07/08 13:45:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Matwiejczuk 2015/07/08 13:45:27 nowa pozycja