Przetargi - zmiany SIWZu

Modyfikacja


Szczecin 08.07.2015 r.

MODYFIKACJA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Obiektu Sportowego Bukowe przy ul. Pomarańczowej 31 w Szczecinie”

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

 

 

 • 1. skreśla się dotychczasową treść pkt 7 w rozdziale V (Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.)i zastępuje nową w brzmieniu:
 • „7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom wykonawcy maja dołączyć do oferty następujące dokumenty:

   

   

         1) kartę techniczną oferowanej nawierzchni poliuretanowej;

         2) opis materiałów równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie(w przypadku, o którym mowa w rozdziale XV pkt 5 siwz).”.

  2. skreśla się dotychczasową treść pkt 5 w rozdziale XV (Opis przedmiotu zamówienia) i zastępuje nową w brzemieniu:

  „5. Podane w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 9 do siwz nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane produkty, materiały posiadać będą parametry i spełniać standardy, co produkty, materiały podane przykładowo w dokumentacji i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty opis rozwiązań równoważnych, o którym mowa w rozdziale V pkt 7 ppkt 2.”

  Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.  udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2015/07/08, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill- dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Joanna Matwiejczuk, dnia: 2015/07/08 13:41:18
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Joanna Matwiejczuk 2015/07/08 13:41:18 modyfikacja wartości
  Joanna Matwiejczuk 2015/07/08 11:47:26 modyfikacja wartości
  Joanna Matwiejczuk 2015/07/08 10:47:00 modyfikacja wartości
  Joanna Matwiejczuk 2015/07/08 10:40:57 nowa pozycja