Zamówienia publiczne - ogłoszenia

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Wł. Nehringa 69 w Szczecinie


Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy pzp Zamawiający na sfinansowania zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości - 1.304.000,00 zł

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Wł. Nehringa 69 w Szczecinie SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811205361 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Wł. Szafera, 7 1.5.2.) Miejscowość: Szczecin 1.5.3.) Kod pocztowy: 71-245 1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin 1.5.7.) Numer telefonu: 914223427 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosrir@mosrir.szczecin.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Wł. Nehringa 69 w Szczecinie 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-555beeca-6885-11ec-ae77-fe331fedffdc 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00335540/01 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-29 11:43 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335540/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00068970/07/P 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.1.3 Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Wł. Nehringa 69 w Szczecinie 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://bip.mosrir.szczecin.pl/chapter_113026.asp? soid=E581C9A62E454F658389A483606D7EB1 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja Zamawiającego z wykonawcami (UWAGA: nie dotyczy złożenia oferty), w szczególności: składanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub przekazywanie innych informacji w postępowaniu, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji Zamawiającego z wykonawcami: mosrir@mosrir.szczecin.pl. Korespondencja, o której mowa powyżej, przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. osobiście, listownie, elektronicznie na inny niż wskazany adres e-mail lub elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP lub za pośrednictwem miniPortalu) nie będzie brana pod uwagę; 2) składanie ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i dostępnego również przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/) Strona: www.mosrir.szczecin.pl 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 2) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy; 3) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335540/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”; 4) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP); 5) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB; 6) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego e-PUAP. Momentem przyjęcia oferty jest moment w którym proces ładowania się plików zostaje zakończony i potwierdzony datą doręczenia w Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia wygenerowanym przez platformę ePUAP; 7) za datę przekazania oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail Zamawiającego wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ; 8) wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również przez miniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki ePUAP, który został wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ; Funkcjonalność zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Szczegółowe informację dotyczące sposobu złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania zostały opisane w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 9) wykonawca składa ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w rozdziale VI; 10) wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu; 11) wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert; 12) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zaleca się posługiwanie nazwą postępowania lub numerem referencyjnym niniejszego postępowania; 13) zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez wykonawców przed podpisaniem umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli są wymagane. 14) Zamawiający rekomenduje następujące formaty danych” pdf oraz zip (format poddający się kompresji), a w przypadku przekazywania wiadomości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jako tekst wpisany bezpośrednio do niej. 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin, 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji: e-mail: iod@mosrir.szczecin.pl, 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, 4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 pzp. oraz umowy dofinansowania (jeżeli Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335540/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane dotyczy), 5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: - przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata; - przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE; - do czasu przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji – w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji, 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp. 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczania przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dani zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, ze zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych ; b) prawo do przenoszenia danych osobowych , o których mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: JM-NOE-341-3/21 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335540/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej polegająca na wymianie murawy wraz z podbudową na nawierzchnię z trawy sztucznej o wymiarach 76,00 m x 50,00 m wraz z piłkochwytami, bramkami, chorągiewkami do rzutów rożnych na obiekcie sportowym przy ul. Wł. Nehringa 69 w Szczecinie. 4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45262300-4 - Betonowanie 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak 4.2.12.) Opis wznowienia 8. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 30% wartości zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak 4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 30% wartości zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje 4.3.) Kryteria oceny ofert 4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335540/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane 4.3.6.) Waga: 20 Kryterium 3 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia 4.3.6.) Waga: 20 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1 Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 7 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwie roboty budowlane. Za jedną robotę budowlaną zamawiający uzna budowę, przebudowę boiska sportowego o nawierzchni z trawy sztucznej o powierzchni min 800 m kw. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości b) dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą (skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia) posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub specjalności drogowej W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335540/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe: a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu; WW. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; WW. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Przedmiotowe środki dowodowe: a) opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie ( w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt 12 i pkt 13 swz) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności) W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty. b) dla systemu nawierzchni z trawy sztucznej: - kompletny raport z badań laboratoryjnych nawierzchni potwierdzający skład materiałowy oraz wymagane parametry nawierzchni przez autoryzowane przez FIFA laboratorium, - badanie na zgodność z normą EN15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni z trawy sztucznej z zasypem EPDM, lub Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, - atest PZH na nawierzchnię sztuczną trawę, - atest PZH na wypełnienie – granulat EPDM, - karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy, - kompletny raport niezależnej jednostki upoważniającej do badań na podstawie akredytacji potwierdzenie uzyskania klasyfikacji ogniowej systemu nawierzchni w zakresie reakcji na ogień Cf1 oraz wydzielanie dymu S1 - autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnię, - kartę techniczną granulatu wypełnienia EPDM z recyklingu. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335540/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Przedmiotowe środki dowodowe: a) opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie ( w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt 12 i pkt 13 swz) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności) b) dla systemu nawierzchni z trawy sztucznej: - kompletny raport z badań laboratoryjnych nawierzchni potwierdzający skład materiałowy oraz wymagane parametry nawierzchni przez autoryzowane przez FIFA laboratorium, - badanie na zgodność z normą EN15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni z trawy sztucznej z zasypem EPDM, lub Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, - atest PZH na nawierzchnię sztuczną trawę, - atest PZH na wypełnienie – granulat EPDM, - karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy, - kompletny raport niezależnej jednostki upoważniającej do badań na podstawie akredytacji potwierdzenie uzyskania klasyfikacji ogniowej systemu nawierzchni w zakresie reakcji na ogień Cf1 oraz wydzielanie dymu S1 - autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnię, - kartę techniczną granulatu wypełnienia EPDM z recyklingu. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Dokumenty, które należy złożyć składając ofertę: 1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument, z zastrzeżeniem, iż informacje określone w pkt 9 formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do swz składa każdy z tych wykonawców oddzielnie. 2) odpis lub informacja z KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działające w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostepniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 2), 4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych wykonawców. 5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; 7) podmiotowe środki dowodowe: a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335540/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, 8) przedmiotowe środki dowodowe: a) opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań b) dla systemu nawierzchni z trawy sztucznej: - kompletny raport z badań laboratoryjnych nawierzchni potwierdzający skład materiałowy oraz wymagane parametry nawierzchni przez autoryzowane przez FIFA laboratorium, - badanie na zgodność z normą EN15330-1:2013/PN-EN 15330- 1:2014-02 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni z trawy sztucznej z zasypem EPDM, lub Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, - atest PZH na nawierzchnię sztuczną trawę, - atest PZH na wypełnienie – granulat EPDM, - karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy, - kompletny raport niezależnej jednostki upoważniającej do badań na podstawie akredytacji potwierdzenie uzyskania klasyfikacji ogniowej systemu nawierzchni w zakresie reakcji na ogień Cf1 oraz wydzielanie dymu S1 - autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnię, - kartę techniczną granulatu wypełnienia EPDM z recyklingu SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak 6.4.1) Informacje dotyczące wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego Bank PKO BP S.A. I O/szczecin nr 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382 2) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym) – wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej na adres wskazany w Rozdziale I pkt 1 ppkt 3 SWZ. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory dotyczące gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Gminy Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art./ 98 ust. 6 ustawy, bez Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335540/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym zaleca się, aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium. 8. W formularzu oferty należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. 3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika. 4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3. 5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia, 4) oświadczenie o uprawnieniu do wystawiania faktur przez partnera wiodącego (Lidera Konsorcjum). 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust.1 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian istotnych do niniejszej umowy polegających na: 1) zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 2) zmianie wynagrodzenia brutto, 3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub sposobu spełnienia świadczenia, 4) zmianie zasad i terminów dokonywania płatności wynagrodzenia. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia szczegółowo zostały określone w par. 18 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do swz udostępnionego na stronie prowadzonego postępowania: https://bip.mosrir.szczecin.pl/chapter_113026.asp? soid=E581C9A62E454F658389A483606D7EB1. 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335540/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane związane z realizacją zamówienia: Tak 7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy SEKCJA VIII – PROCEDURA 8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-13 10:00 8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 11:00 8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-11 SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem 2. Dodatkowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu: 1) wszystkie osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia muszę biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym razie wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia; 2) ilekroć w treści SWZ jest mowa o „uprawnieniach budowlanych”, „budowie”, „przebudowie”, „remoncie”, „kierowniku budowy”, kierowniku robót” należy pojęcia te rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do niej; 3) zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia; 4) roboty budowlane określone w rozdziale V swz pkt 1 ppkt 1 lit. a) muszą być wykonane w ramach oddzielnych zadań (umów), 5) jeżeli wykonawca lub podmiot udostępniał zasoby zrealizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, zamawiający uzna robotę budowlaną za spełniającą warunek, jeżeli robota ta będzie Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335540/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane odpowiadała swoim zakresem i wartością wymogom określonym w rozdziale V swz pkt 1 ppkt 1 lit. a); 6) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2 ppkt 1 dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335540/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Wł. Nehringa 69 w Szczecinie SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811205361 1.4.) Adres zamawiającego: 1.4.1.) Ulica: Wł. Szafera, 7 1.4.2.) Miejscowość: Szczecin 1.4.3.) Kod pocztowy: 71-245 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie 1.4.5.) Kraj: Polska 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin 1.4.7.) Numer telefonu: 914223427 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mosrir@mosrir.szczecin.pl 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00012290/01 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-11 13:45 SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu, 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00335540/01 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą: 2022-01-13 10:00 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00012290/01 z dnia 2022-01-11 2022-01-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - - Po zmianie: 2022-01-20 10:00 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą: 2022-01-13 11:00 Po zmianie: 2022-01-20 11:00 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą: 2022-02-11 Po zmianie: 2022-02-18

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00012290/01 z dnia 2022-01-11 2022-01-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/20f3aae2-4456-4203-b0eb-dce6da40165c

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Oferta nr 1:

EVERSPORT Sp. z o.o.

ul. Kiersnowskiego 12/20,

 03-161 Warszawa

NIP 5252352959

Oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SWZ za cenę umowną brutto: 1 188 223,53 zł.

termin wykonania umowy: 75 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.

karę umowną w wysokości: 3 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

 

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

GRETASPORT Ilona Stańczyk

ul. Podlesie 17

41-303 Dąbrowa Górnicza

Oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SWZ za cenę umowną brutto: 1 266 641,70 zł.

termin wykonania umowy: 75 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.

karę umowną w wysokości: 3 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

 

Oferta nr 3:

PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE SP. Z O.O.

Piaseczno (05-500),

ul. Puławska 38

NIP 7831693297

Oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SWZ za cenę umowną brutto: 1 198 794, 90 zł

termin wykonania umowy: 75 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.

karę umowną w wysokości: 3 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

 

Oferta nr 4:

Solid-Stet Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Międzyparkowa 12A/6,

71-346 Szczecin

NIP 8522601903

Oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SWZ za cenę umowną brutto: 1 134 060 zł

termin wykonania umowy: 80 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.

karę umowną w wysokości: 3 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia I l września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.),  informuję, iż zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy oferta złożona przez

Solid-Stet Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Międzyparkowa 12A/6, 71-346 Szczecin

została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy ustalony w oparciu o kryteria oceny ofert określone w niniejszym postępowaniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnił wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postepowaniu.

 

1. Zgodnie z Rozdziałem XIII SWZ wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

 

1)            cena (C) — waga kryterium 60 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):

 

           najniższa cena ofertowa

C = ------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 %

           cena ofertowa w ofercie ocenianej

 

Wykonawca w tym kryterium mógł otrzymać maksymalnie 60 punktów.

a)            57 pkt. EVERSPORT sp. z o.o.: 1 188 223,53 zł

b)           54 pkt. GRETASPORT Ilona Stańczyk: 1 266 641,70 zł

c)            57 pkt. PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE SP. Z O.O.: 1 198 794, 90 zł

d)           60 pkt. SOLID-STET sp. z o.o. sp.K.: 1 134 060 zł

 

2) termin wykonania zamówienia (T) — waga kryterium 20 %.

Minimalny termin realizacji 75 dni kalendarzowych. Maksymalny termin realizacji zamówienia 90 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.

Sposób przyznania punktów w kryterium „termin realizacji” (T):

 

         najkrótszy termin realizacji

T = -------------------------------------------------x 100 pkt x 20 %

         termin realizacji w ofercie ocenianej

 

Wykonawca w tym kryterium mógł otrzymać maksymalnie 20 punktów.

a)           20 pkt. EVERSPORT sp. z o.o.: 75 dni

b)           20 pkt. GRETASPORT Ilona Stańczyk: 75 dni

c)           20 pkt. PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE SP. Z O.O.: 75 dni

d)           19 pkt SOLID-STET sp. z o.o. sp.K.: 80 dni

 

3) Wysokość kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia — waga kryterium 20 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „kara umowna” (K)

 

    wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu   

    przedmiotu umowy w ofercie ocenianej

K = -----------------------------------------------------------------------    x 100 pkt x 20 %  

    najwyższa zaoferowana wysokość kary umownej

   za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

 

Minimalna wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy : 2000 zł. Maksymalna wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy: 3000 zł.

Wykonawca w tym kryterium mógł otrzymać maksymalnie 20 punktów.

a)           20 pkt. EVERSPORT sp. z o.o.: 3000 zł

b)           20 pkt. GRETASPORT Ilona Stańczyk: 3000 zł

c)           20 pkt. PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE SP. Z O.O.: 3000 zł

d)           20 pkt SOLID-STET sp. z o.o. sp.K.: 3000 zł

 

2.            Wybór najkorzystniejszej oferty:

 

1)            Podsumowanie spełniania kryteriów ofert;

a)            EVERSPORT sp. z o.o.: 57 pkt. + 20 pkt. + 20 pkt. = 97 pkt.

b)           GRETASPORT Ilona Stańczyk: 54 pkt. + 20 pkt. + 20 pkt. = 94 pkt.

c)            PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE sp. z o.o.: 57 pkt. + 20 pkt. + 20 pkt. = 97 pkt.

d)           SOLID-STET sp. z o.o. sp.K.: 60 pkt. + 20 pkt. + 20 pkt. = 100 pkt.

 

2) Zamawiający stwierdza, że wybrana została najkorzystniejsza oferta SOLID-STET Sp. z o.o. Sp.K., która uzyskała 100 punktów.

 

 

 Informacja o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert

 

Działając na podstawie art. 16 i 17 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze. zm.) – dalej ustawa, Zamawiający informuje, że unieważnia czynności  oceny ofert  i wyboru  najkorzystniejszej oferty dokonane w dniu 28.01.2022r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.

UZASADNIENIE

W związku z zaistniałą koniecznością ponownego przeprowadzenia oceny ofert w oparciu o podmiotowe środki dowodowe, do których na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Zamawiający wezwał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu czynności oceny ofert, opierając się na podstawowych zasadach systemu zamówień publicznych oraz na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z którym: „W ocenie Izby Zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie.

(...) Nadrzędną zasadą dotyczącą wszelkiego rodzaju czynności przedsiębranych przez instytucje zamawiające w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest ich zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.” W związku z powyższym Zamawiający powtórzy czynność oceny ofert i dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 253 ustawy zawiadomi o  wynikach postępowania.

 

 


Załączniki:

2021/12/29

Pytania:

Zmiany SIWZu:

Informacja z otwarcia ofert / wynik postępowania

 

Szczecin, dnia 07.04 2022 r.

Nr. Ref. PJ-NOE-341-3/21

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia I l września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.),  informuję, iż zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy oferta złożona przez

Solid-Stet Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Międzyparkowa 12A/6, 71-346 Szczecin

została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy ustalony w oparciu o kryteria oceny ofert określone w niniejszym postępowaniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnił wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postepowaniu.

 

1. Zgodnie z Rozdziałem XIII SWZ wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1)            cena (C) — waga kryterium 60 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):

 

           najniższa cena ofertowa

C = ------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 %

           cena ofertowa w ofercie ocenianej

 

 

 

Wykonawca w tym kryterium mógł otrzymać maksymalnie 60 punktów.

  1. 54,65 pkt. EVERSPORT sp. z o.o.: 1 188 223,53 zł

b)           48,09 pkt. GRETASPORT Ilona Stańczyk: 1 266 641,70 zł

c)            53,69 pkt. PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE SP. Z O.O.: 1 198 794, 90 zł

d)           60 pkt. SOLID-STET sp. z o.o. sp.K.: 1 134 060 zł

 

2) termin wykonania zamówienia (T) — waga kryterium 20 %.

Minimalny termin realizacji 75 dni kalendarzowych. Maksymalny termin realizacji zamówienia 90 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.

Sposób przyznania punktów w kryterium „termin realizacji” (T):

         najkrótszy termin realizacji

T = -------------------------------------------------x 100 pkt x 20 %

         termin realizacji w ofercie ocenianej

Wykonawca w tym kryterium mógł otrzymać maksymalnie 20 punktów.

a)           20 pkt. EVERSPORT sp. z o.o.: 75 dni

b)           20 pkt. GRETASPORT Ilona Stańczyk: 75 dni

c)           20 pkt. PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE SP. Z O.O.: 75 dni

d)           17,58 pkt SOLID-STET sp. z o.o. sp.K.: 80 dni

 

3) Wysokość kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia — waga kryterium 20 %

 

 

Sposób przyznania punktów w kryterium „kara umowna” (K)

 

    wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu   

    przedmiotu umowy w ofercie ocenianej

K = -----------------------------------------------------------------------    x 100 pkt x 20 %  

    najwyższa zaoferowana wysokość kary umownej

   za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

 

Minimalna wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy : 2000 zł. Maksymalna wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy: 3000 zł.

Wykonawca w tym kryterium mógł otrzymać maksymalnie 20 punktów.

a)           20 pkt. EVERSPORT sp. z o.o.: 3000 zł

b)           20 pkt. GRETASPORT Ilona Stańczyk: 3000 zł

c)           20 pkt. PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE SP. Z O.O.: 3000 zł

d)           20 pkt SOLID-STET sp. z o.o. sp.K.: 3000 zł

 

2.            Wybór najkorzystniejszej oferty:

1)            Podsumowanie spełniania kryteriów ofert;

a)           EVERSPORT sp. z o.o.: 54,65 pkt. + 20 pkt. + 20 pkt. = 93,69 pkt.

b)          GRETASPORT Ilona Stańczyk: 48,09 pkt. + 20 pkt. + 20 pkt. = 88,09 pkt.

c)          PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE sp. z o.o.: 53,69 pkt. + 20 pkt. + 20 pkt. = 93,69 pkt.

d)          SOLID-STET sp. z o.o. sp.K.: 60 pkt. + 17,58 pkt. + 20 pkt. = 97,58 pkt.

 

 

 

2) Zamawiający stwierdza, że wybrana została najkorzystniejsza oferta  złożona przez firmę SOLID-STET Sp. z o.o. Sp.K., która uzyskała 97,58 punktów.


udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2022/02/02, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor , wprowadził/a: Urszula Głod Van de Sanden, dnia: 2022/04/11 13:56:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Urszula Głod Van de Sanden 2022/04/11 13:56:18 modyfikacja wartości
Juras Paweł 2022/02/02 11:04:04 modyfikacja wartości
Juras Paweł 2022/01/28 15:04:11 modyfikacja wartości
Juras Paweł 2022/01/20 12:22:58 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2022/01/11 13:58:32 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2022/01/04 08:17:44 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2021/12/29 14:14:46 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2021/12/29 12:05:29 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2021/12/29 09:51:41 nowa pozycja