Przetargi - pytania

Pytania i odpowiedzi - II


Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz
z odpowiedziami w celu wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (swz) oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje modyfikacji Specyfikacji  Warunków Zamówienia w postepowaniu pn.:

„Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Wł. Nehringa 69
w Szczecinie”

 Pytanie 25

W SWZ wskazano, że przewiduje się do korekty wysokości dwóch studzienek rewizyjnych Ø 315 ze stożkiem betonowym i włazem żeliwnym, natomiast Projekt budowlany
i wykonawczy nie obejmuje tych prac. Proszę o informację, że wyżej wymienione prace wchodzą w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o udostępnienie detalu wykonania tych korekt,

Odpowiedź 25

Zgodnie z Swz Rozdz.. XVI pkt. 3 ppkt. 13) w zakres zamówienia wchodzi wykonanie regulacji wysokościowej dwóch studzienek fi 315. Zamawiający nie dysponuje detalem wykonania tych prac. Zakres prac obejmuje tylko regulację wysokościową  dopasowującą pokrywy studzienek do poziomu docelowego zagospodarowania

 

 Pytanie 26

Proszę o informację czy w zakres zamówienia wchodzą 4 chorągiewki do rzutów rożnych. Jeżeli tak to proszę wskazać parametry techniczno-materiałowe przedmiotowych chorągiewek

Odpowiedź 26

Zgodnie z SWZ Rozdz. XVI pkt. 3 ppkt. 11) w zakres zamówienia wchodzi zakup i montaż czterech chorągiewek do rzutów rożnych montowanych w tulejach. Chorągiewki typowe zgodne z przepisami PZPN do gry w piłkę nożną.

 

 Pytanie 27

Proszę o podanie wymiarów demontażu instalacji wodnej wraz z podaniem jej długości i przekrojów.

Odpowiedź 27

Zgodnie z załączoną mapą do demontażu przewiduje się 269,0 mb rury o średnicy fi 75 i 43,0 m rury fi 125.

 

Pytanie 28

Proszę o zwymiarowanie trawników wskazanych na rysunku nr 1 PW (Zagospodarowanie terenu – plansza podstawowa, plansza wymiarowa)

Odpowiedź 28

Zgodnie z SWZ Rozdz. XVI pkt. 3 ppkt. 14) w zakres zamówienia wchodzi wykonanie trawników o powierzchni 370,0 m2.

 

Pytanie 29

Rysunek nr 3 PW wskazuje, że podbudowy należy wykonać poza krawędź obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm. Proszę o podanie kubatury dla wszystkich warstw podbudowy.

Odpowiedź 29

Rysunek nr 3 Projektu wykonawczego nie przedstawia wykonania szerszej warstwy podbudowy niż ta objęta w świetle ustawionych nowych obrzeży. Należy wykonać warstwy podbudowy na powierzchni 3 800,00 m2.

 

Pytanie 30

Proszę o dokładne podane rzeczywistej powierzchni humusu oraz grubości

Odpowiedź 30

Należy wykonać roboty ziemne na głębokość zakładanych do wykonania warstw podbudowy wraz z uwzględnieniem 5 cm wysokości trawy sztucznej. Cały urobek stanowi grunt jednorodny który podlega wywozowi i utylizacji.

 

Pytanie 31

Proszę o informację czy rozebrane obrzeża należy pozostawić Zamawiającemu czy należy je wywieść i zutylizować?.

Odpowiedź 31

Istniejące obrzeża należy wywieźć i zutylizować.

 

Pytanie 32

Proszę o podanie dokładnej ilości istniejących obrzeży do demontażu?

Odpowiedź 32

Dokumentacja Budowlana rys. nr 2 przedstawia wymiary istniejącego boiska wraz z obrzeżami.

 

Pytanie 33

Proszę o podanie kubatury ławy betonowej pod projektowane obrzeża lub podanie  zwymiarowanego detalu projektowanego rozwiązania.

Odpowiedź 33

Zakres wykonania ławy betonowej obrzeży stanowi rysunek nr  3 oraz opisem zawartym
w projekcie wykonawczym Rozdz. I str. 12.

 

Pytanie 34

W związku z ogłoszeniem przetargu pn. Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Wł. Nehringa 69 w Szczecinie zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści nawierzchnię o ciężarze włókna dtex 15510 oraz z podkładem lateksowym, według opinii niezależnego instytutu badawczego podkład lateksowy jak i poliuretanowy należy uznać jako rozwiązanie równoważne

Odpowiedź 34

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie podkładu lateksowego trawy sztucznej.

 

Pytanie 35

Zamawiający podając wymagania dotyczące parametrów sztucznej trawy podaje dwa warianty do wyboru. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że oba warianty bardzo się od siebie różnią. Sztuczna trawa opisana w wariancie nr I posiada bardzo wysokie parametry w porównaniu do wariantu nr II. Można przyjąć również, że między oboma wariantami występuje znaczna różnica cenowa. W związku z tym większość oferentów, jak nie wszyscy, zaoferują wariant nr II. Dlatego wnosimy o podanie nowego obowiązującego wariantu dla sztucznej trawy, który uwzględniłby w jakimś stopniu oba pierwotnie zaproponowane warianty.

Odpowiedź 35

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie podkładu lateksowego trawy sztucznej.

 

 Załączniki:

udostępnił: Miejski Ośordek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2022/01/18, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska-dyrektor, wprowadził/a: Juras Paweł, dnia: 2022/01/18 11:41:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Juras Paweł 2022/01/18 11:41:44 nowa pozycja