Archiwum zamówień publicznych

Ochrona obiektów sportowych MOSRiR w 2016 r.


Szczecin: OCHRONA OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSRIR W 2016 R.
Numer ogłoszenia: 318742 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , ul. Władysława Szafera 7, 71-245 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4223427, faks 091 4221952.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.mosrir.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:OCHRONA OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSRIR W 2016 R..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia i monitoring z interwencją grup patrolowych obiektów sportowych MOSRiR oraz transport wartości pieniężnych w roku 2016..

II.1.5)

 

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wadium należy wnieść w wysokości: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 3.12.2015 r. do godziny 9:00. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2014 r. Nr 1099 ze zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za usługę główną zamawiający uzna wykonanie (wykonywanie) usług ochrony obiektu budowlanego użyteczności publicznej wraz ze stałym dozorem sygnałów przesyłanych gromadzonych i przetwarzanych oraz podłączenia chronionego obiektu użyteczności publicznej do stacji monitorowania alarmów (monitoring) o wartości brutto co najmniej 200 000,00 zł przez okres minimum 8 miesięcy dla jednego podmiotu zlecającego te usługi. Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej rozumie się budynek zgodnie z definicją zawartą w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zm.) W przypadku, gdy wartość usług wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum dwoma oznakowanymi samochodami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument (Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacjach niżej wymienionych: 1) jeżeli w trakcie realizacji umowy obiekt objęty ochroną zostanie przekazany decyzją Rady Miasta Szczecin lub Prezydenta Miasta Szczecin innemu podmiotowi, to wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszty ochrony tego obiektu, 2) jeżeli w wyniku porozumienia Stron w trakcie realizacji umowy zostanie zwiększony -Zakres pracy portiera- na danym obiekcie to zwiększenie to zostanie wprowadzone pisemnie w formie aneksu, bez dodatkowego wynagrodzenia, 3) jeżeli w trakcie trwania umowy wystąpi konieczność zwiększenia alarmów napadowych, a Wykonawca nie będzie domagał się z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia, zwiększenie to zostanie wprowadzone do umowy w formie aneksu, 4) jeżeli nastąpią zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy za wyjątkiem zmian wpływających na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, zmiany wynikające z regulacji prawnych zostaną wprowadzone w formie aneksu, 5) jeżeli część zadania wykonawca powierzy podwykonawcy i wystąpi konieczność jego zamiany. Zamiana taka pod rygorem nieważności wymaga pisemnej zgody zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.mosrir.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji I Rehabilitacji, ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:03.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji I Rehabilitacji, ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

2015/11/25

Informacja z otwarcia ofert / wynik postępowania

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.: „Ochrona obiektów sportowych MOSRiR w 2016 roku”

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą pzp, zawiadamiam, iż ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca: EKOTRADE sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa Przedstawicielstwo w Szczecinie, Al.3 Maja 22, 70-215 Szczecin.

Wykonawca spełnił warunku udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego. Oferta nie podlega odrzuceniu a cena jaką zaproponował Wykonawca za wykonanie zamówienia jest najniższa. W związku z powyższym otrzymał w ocenianym kryterium 100 pkt.

W postępowaniu ofertę złożyło również konsorcjum firm: MAT-BUD sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50 lok 515, 00-695 Warszawa i Biuro Ochrony Osób i Mienia ALKON sp. z  o.o., ul. Nowogrodzka 50 lok 515, 00-695 Warszawa. Oferta ww. Wykonawcy otrzymała
w kryterium „cena” – 92,29 pkt.


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2015/11/25, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2016/06/16 12:29:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2016/06/16 12:29:39 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2015/12/09 10:36:32 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2015/11/25 13:35:49 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2015/11/25 13:23:13 nowa pozycja