Archiwum zamówień publicznych

Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie – Etap II –Budowa parkingu


Ogłoszenie nr 775269-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.
 

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji: Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie – Etap II –Budowa parkingu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, krajowy numer identyfikacyjny 81120536100000, ul. ul. Władysława Szafera  7 , 71-245  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 223 427, e-mail jmatw@mosrir.szczecin.pl, faks 914 221 952.
Adres strony internetowej (URL): www.mosrir.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.mosrir.szczecin.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie – Etap II –Budowa parkingu
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II Etapu Budowy Hali Tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie prac drogowych wraz z zagospodarowaniem terenu polegających na : 1) Wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych nawierzchni kortów tenisowych oraz krawężników i płyt chodnikowych, 2) Wykonanie utwardzeń z kostki „polbruk” dróg wewnętrznych, 3) Wykonanie utwardzeń z kostki „polbruk” chodników utwardzonych, 4) Wykonanie miejsc parkingowych, 5) Wykonanie murów oporowych, 6) Wykonanie oświetlenia terenu, 7) Wykonanie furtki F1 w systemie tożsamym z już istniejącym, 8) Wykonanie skarp i terenów zielonych, 9) Wykonanie sieci instalacji kanalizacji deszczowej, 10) Wykonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem, 11) Wykonanie wycinki krzewów, 12) Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów, 13) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, 14) Wykonanie oznakowania pionowego parkingu, 15) Wykonanie regulacji istniejących nawierzchni utwardzonych oraz pokryw studni instalacji sanitarnych, 16) Montaż małej architektury w postaci stojaków rowerowych, koszy na śmieci i ławek.

II.5) Główny kod CPV: 45223300-9
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

45100000-8

45233200-1

45233221-4

34922100-7

34992200-9

77211400-6

77310000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 2) Przedmiot zamówienia: powtórzenie robót budowlanych podobnych do określonych w zamówieniu podstawowym. 3) Wielkość lub zakres zamówienia: do 20 % wartości zamówienia podstawowego. 4) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami zamówienia podstawowego oraz warunkami ustalonymi w wyniku negocjacji.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

90

   


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że : a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwie roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna wykonanie dróg lub chodników, lub placów parkingowych o wartości brutto minimum 200 000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art.22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. b) dysponuje lub będzie dysponować” b1) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata w kierowaniu robotami budowlanym w swojej specjalności; oraz b2) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata w kierowaniu robotami budowlanym w swojej specjalności; oraz b3) minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata w kierowaniu robotami budowlanym w swojej specjalności; W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wymaganych specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe: -w przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane określone w lit. a) wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych. -w przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą roboty budowlane, o których mowa w lit. a) były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych. -jeżeli wykonawca lub podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, zamawiający uzna robotę budowlaną, o której mowa w lit. a) za spełniającą warunek, jeżeli robota ta będzie odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym w lit. a). - Zamawiający uwzględni tylko zadania prawidłowo ukończone. Informacje dodatkowe: - przez „uprawnienia budowlane” zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2019 r., poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.). - Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby osoby posiadające uprawnienia budowlane, a będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 20016 r., poz. 1725 ze zm.), dotyczących świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. - na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji dotychczasowym zakresie. - zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia - kadra kierownicza, o której mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 1 lit b) w realizacji zamówienia musi biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie publikowany zamawiający przyjmie średni kurs ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia postępowania. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

oświadczenie o zastosowaniu materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w rozdziale XV pkt 10 i pkt 11 siwz) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. dokument. WW. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 5 do siwz Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane) W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium należy wnieść w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres obowiązywania rękojmi

20,00

kara umowna za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres równy opóźnieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 7 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy; 2) nastąpi wykrycie niewybuchów i niewypałów, podczas sprawdzenia saperskiego wykonanego przez Wykonawcę (konieczność usunięcia niewybuchów lub niewypałów) lub natrafienie na wykopaliska archeologiczne (konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych) – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu; 3) wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji, tj.: a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów, b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury naziemnej lub podziemnej (tzw. kolizje), c) odkrycie wadliwie wykonanych robót poprzez poprzednich wykonawców (tj. nieobjętych niniejszą umową), d) konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą naziemną lub podziemną a nieprzewidzianą w dokumentacji, i będzie to miało wpływ na HRF i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz wykonanie robót naprawczych lub związanych z usunięciem kolizji lub obiektu; 4) wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody; 5) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych decyzji, w tym konieczność uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę lub wprowadzenia koniecznych zmian w projekcie budowlanym, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robót zamiennych; 6) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych, lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń, lub dokonywanie odbiorów - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru, możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z uwzględnieniem czasu technologicznego; 7) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót oraz niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych; 8) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego (tj. odrębnej umowy), które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie zamówienia dodatkowego; 9) wystąpi czasowa niedostępność materiałów budowlanych lub urządzeń (z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy) mająca wpływ na terminy dostaw – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni trwania przeszkody w dostawach mająca wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 10) w związku ze zmianą sposobu spełniania świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie robót zamiennych lub związanych ze zmianą sposobu spełniania świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy. 11) wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 12) wystąpienia szczególnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. 13) w sytuacji gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy, 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 3) poleceń wydanych przez wojewodów, lub decyzji wydanych przez ministra ds. zdrowia, Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, 5) inne okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. Wprowadzenie zmian wskazanych w pkt 13 niniejszego ustępu wymaga przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywoływanej tym wirusem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty. 5. Zmiana wynagrodzenia będzie możliwa w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem; 2) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub niedostępności na rynku; 3) wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy; 4) wystąpi konieczność wykonania robót naprawczych w związku z odkryciem wadliwie wykonanych robót przez poprzedniego wykonawcę a nie przewidzianych w dokumentacji. 6. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełniania świadczenia lub ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 1) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub urządzeń niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 2) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub urządzeń ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 3) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub urządzeń z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność technologii lub materiałów lub urządzeń (np. zaprzestania produkcji); Zmiany wskazane w pkt 3 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy od użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom., 4) zmiany zastosowanych materiałów w stosunku do treści oferty wykonawcy pod warunkiem wykazania iż równoważności, Każda ze wskazanych w pkt od 1 do 4 zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu. 7. W przypadku określonym w ust. 5 pkt 1-4 niniejszego paragrafu Wykonawca wykona wycenę ww. robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w publikacji Sekocenbud, aktualnych na dzień sporządzania kosztorysu: - stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa zachodniopomorskiego, - koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie - zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie - ceny jednostkowe sprzętu i materiałów ( łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen Sekocenbud, a w przypadku ich braku w w/w opracowania ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., - nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Norm Rzeczowych KNR. W przypadku robót, dla których brak opracowanych nakładów KNR zostanie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy z podaniem ilości, jednostki obmiarowej oraz składników cenotwórczych R, M, S, zatwierdzona przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. Roboty niewykonane lub wykonane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem szczegółowym. 8. Zmiana polegająca na zmianie osób wymienionych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, następować może zgodnie z § 2 ust. 3-5 niniejszej umowy. 9. W przypadku gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca składa pisemny wniosek drugiej stronie, zawierający w szczególności: 1) opis propozycji zmiany; 2) uzasadnienie zmiany – faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej; 3) opis wpływu zmian na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy, z określeniem którejkolwiek z okoliczności wskazanej w ust. 4 niniejszego paragrafu jej wpływu na roboty prowadzone przez Wykonawcę; Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze wskazaniem ust. 4 niniejszego paragrafu oraz uwzględnieniem zakresu robót jakie nie były możliwe do wykonania i ich wpływu na pozostałe roboty prowadzone przez Wykonawcę; 4) opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia umownego wraz z wyceną wg ust. 7 niniejszego paragrafu. 11. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 4, 5, i 6 niniejszego paragrafu nastąpi pisemnym aneksem do niniejszej umowy sporządzonym przez Zamawiającego, na podstawie Protokołu Konieczności sporządzonego przez Nadzór Inwestorski. 12. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14.01.2021, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Ogłoszenie nr 540399955-N-2021 z dnia 12.01.2021 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 775269-N-2020
Data: 30/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, Krajowy numer identyfikacyjny 81120536100000, ul. ul. Władysława Szafera  7, 71-245  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 223 427, e-mail jmatw@mosrir.szczecin.pl, faks 914 221 952.
Adres strony internetowej (url): www.mosrir.szczecin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: b1) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
W ogłoszeniu powinno być: b1) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń ) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniających do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14.01.2021,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 22.01.2021,

Ogłoszenie nr 540404955-N-2021 z dnia 19.01.2021 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 775269-N-2020
Data: 30.12.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, Krajowy numer identyfikacyjny 81120536100000, ul. ul. Władysława Szafera  7, 71-245  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 223 427, e-mail jmatw@mosrir.szczecin.pl, faks 914 221 952.
Adres strony internetowej (url): www.mosrir.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 22.01.2021, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28.01.2021, godzina: 09:00
Ogłoszenie nr 540408192-N-2021 z dnia 25.01.2021 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 775269-N-2020
Data: 30.12.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, Krajowy numer identyfikacyjny 81120536100000, ul. ul. Władysława Szafera  7, 71-245  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 223 427, e-mail jmatw@mosrir.szczecin.pl, faks 914 221 952.
Adres strony internetowej (url): www.mosrir.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28.01.2021 godzina 9:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 3.02.2021 godzina 9:00

Ogłoszenie nr 540409106-N-2021 z dnia 27.01.2021 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 775269-N-2020
Data: 30/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, Krajowy numer identyfikacyjny 81120536100000, ul. ul. Władysława Szafera  7, 71-245  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 223 427, e-mail jmatw@mosrir.szczecin.pl, faks 914 221 952.
Adres strony internetowej (url): www.mosrir.szczecin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II Etapu Budowy Hali Tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie prac drogowych wraz z zagospodarowaniem terenu polegających na : 1) Wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych nawierzchni kortów tenisowych oraz krawężników i płyt chodnikowych, 2) Wykonanie utwardzeń z kostki „polbruk” dróg wewnętrznych, 3) Wykonanie utwardzeń z kostki „polbruk” chodników utwardzonych, 4) Wykonanie miejsc parkingowych, 5) Wykonanie murów oporowych, 6) Wykonanie oświetlenia terenu, 7) Wykonanie furtki F1 w systemie tożsamym z już istniejącym, 8) Wykonanie skarp i terenów zielonych, 9) Wykonanie sieci instalacji kanalizacji deszczowej, 10) Wykonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem, 11) Wykonanie wycinki krzewów, 12) Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów, 13) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, 14) Wykonanie oznakowania pionowego parkingu, 15) Wykonanie regulacji istniejących nawierzchni utwardzonych oraz pokryw studni instalacji sanitarnych, 16) Montaż małej architektury w postaci stojaków rowerowych, koszy na śmieci i ławek.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II Etapu Budowy Hali Tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie prac drogowych wraz z zagospodarowaniem terenu polegających na : 1) Wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych nawierzchni kortów tenisowych oraz krawężników i płyt chodnikowych, 2) Wykonanie utwardzeń z kostki „polbruk” dróg wewnętrznych, 3) Wykonanie utwardzeń z kostki „polbruk” chodników utwardzonych, 4) Wykonanie miejsc parkingowych, 5) Wykonanie murów oporowych, 6) Wykonanie oświetlenia terenu, 7) Wykonanie furtki F1 w systemie tożsamym z już istniejącym, 8) Wykonanie skarp i terenów zielonych, 9) Wykonanie sieci instalacji kanalizacji deszczowej, 10) Wykonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem, 11) Wykonanie wycinki krzewów, 12) Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów, 13) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, 14) Wykonanie oznakowania pionowego parkingu, 15) skreślon, 16) Montaż małej architektury - 5 szt. koszy na odpadki. Kosz na śmieci w konstrukcji stalowej o średnicy 38 cm i wysokości 64cm. Stal malowana proszkowo. Pojemnik w obudowie z drewnianych (sosnowych) listew malowanych lakierobejcą. Lokalizacja w terenie zielonym wskazana zostanie przez Zamawiającego na etapie realizacji

Ogłoszenie nr 540411657-N-2021 z dnia 02.02.2021 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 775269-N-2020
Data: 30/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, Krajowy numer identyfikacyjny 81120536100000, ul. ul. Władysława Szafera  7, 71-245  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 223 427, e-mail jmatw@mosrir.szczecin.pl, faks 914 221 952.
Adres strony internetowej (url): www.mosrir.szczecin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 3.02.2021
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 9.02.2021

Ogłoszenie nr 540413180-N-2021 z dnia 05.02.2021 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 775269-N-2020
Data: 30/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, Krajowy numer identyfikacyjny 81120536100000, ul. ul. Władysława Szafera  7, 71-245  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 223 427, e-mail jmatw@mosrir.szczecin.pl, faks 914 221 952.
Adres strony internetowej (url): www.mosrir.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 9.02.2021
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 12.02.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szczecin, dnia 12.02.2021 r.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie – Etap II –Budowa parkingu

  1. Kwota, brutto jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1.026.000,00 zł

2.  Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu realizacji zamówienia, wysokości kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy i okresu gwarancji oraz warunków płatności:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Cena (brutto)

Okres rękojmi liczony od dnia podpisania protokołu końcowego robót

Kara umowna za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy

1

KS Usługi Ogólnobudowlane Szymon Koza

Ul. Sienkiewicza 7 74-101 Gryfino

1.367.308,42 zł

84 m-ce

2000 zł

2

Elbud Szczecin sp. z o.o.

Ul. Hangarowa 2, 70-767 Szczecin

859.930,00 zł

84 m-ce

2000 zł

3

Usługi Budowlane Wiesław Furtak,

Ul. Przyjaciół Żołnierza 51/10, 71-670 Szczecin

744.600,00 zł

84 m-ce

2000 zł

4

BEN-BRUK sp. z o.o.

Ul. Akacjowa 8, 73-110 Grzędzice

1.028.280,00 zł

84 m-ce

2000 zł

5

Przedsiębiorstwo Budowlane GLOBAL sp. z o.o., sp. k,

Ul. Szczawiowa 71 d, 70-010 Szczecin

805.120,31 zł

84 m-ce

2000 zł

6

MDB sp. z o.o.

Ul. Podhalańska 12/2, 70-452 Szczecin

995.451,30 zł

84 m-ce

2000 zł

7

Bobrowski Budownictwo sp. z o.o. sp.k

Ul. Wiosenna 28, 70-807 Szczecin

904.499,32 zł

84 m-ce

2000 zł

8

Szczecińskie Centrum Brukarskie sp. z o.o.

Ul. Tulipanowa 47, 72-003 Dobra

687.267,00 zł

84 m-ce

2000 zł

Termin realizacji oraz warunki płatności zgodne z siwz oraz wzorem umowy.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

WYBÓR OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie – Etap II – Budowa parkingu”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. w związku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych) ), zwanej dalej ustawą pzp, informuję, iż ofertę najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu złożyła firma: Szczecińskie Centrum Brukarskie sp. z o.o., ul. Tulipanowa 47, 72-003 Dobra.

Poniżej przedstawiam punktację oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

W kryterium „cena” (brutto)

 W kryterium „okres obowiązywania rękojmi ”

W „kryterium kara umowna za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy”

Łącznie

1

Szczecińskie Centrum Brukarskie sp. z o.o.,
ul. Tulipanowa 47,
72-003 Dobra

60 pkt

20 pkt

20 pkt

100 pkt

2

Usługi Budowlane Wiesław Furtak,
ul. Przyjaciół Żołnierza 51/10,
71-670 Szczecin

55,38 pkt

20 pkt

20 pkt

95,38pkt

3

„KS” Usługi Ogólnobudowlane Szymon Koza,
ul. Sienkiewicza7,
74-101 Gryfino

30,16

20 pkt

20 pkt

70,16 pkt

 

 

 


Załączniki:

2020/12/30

Pytania:

Zmiany SIWZu:

udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2020/12/30, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska-Dyrektor, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2021/12/09 11:17:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2021/12/09 11:17:42 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/04/26 10:05:24 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/02/12 13:06:59 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/02/05 13:11:16 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/02/02 13:52:17 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/01/27 10:44:22 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/01/25 14:59:57 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/01/19 11:26:45 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/01/12 07:56:45 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/01/11 12:41:08 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2020/12/30 12:27:44 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2020/12/30 12:27:09 nowa pozycja