Zamówienia publiczne - ogłoszenia

Zawarcie umowy prosumenckiej przez MOSRiR na energię elektryczną na obiekt Netto Arena ul.Wł. Szafera 3,5,7 na rok 2022


 

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy pzp Zamawiający informuje,
iż na sfinansowanie zamówienia pn. „Zawarcie umowy prosumenckiej przez MOSRiR na energię elektryczną na obiekt Netto Arena ul. Wł. Szafera 3,5,7 na rok 2022”
zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości – 711.166, 00 zł

 

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Zawarcie umowy prosumenckiej przez MOSRiR na energię elektryczną na obiekt Netto Arena ul.Wł. Szafera 3,5,7 na rok 2022 SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811205361 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Wł. Szafera, 7 1.5.2.) Miejscowość: Szczecin 1.5.3.) Kod pocztowy: 71-245 1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin 1.5.7.) Numer telefonu: 91 422 34 27 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosrir@mosrir.szczecin.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Zawarcie umowy prosumenckiej przez MOSRiR na energię elektryczną na obiekt Netto Arena ul.Wł. Szafera 3,5,7 na rok 2022 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5639f2bc-6885-11ec-ae77-fe331fedffdc 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00335539/01 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335539/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-29 11:43 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00068970/07/P 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.3.4 Zawarcie umowy prosumenckiej przez MOSRiR na energie elektryczna na obiekt Netto Arena ul. Wł. Szafera 3,5,7 na rok 2021 -2022 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://bip.mosrir.szczecin.pl/chapter_113026.asp? soid=D1F2718ADF63440CB47D48676093A45E 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (UWAGA: nie dotyczy złożenia oferty), w szczególności: składanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub przekazywanie innych informacji w postępowaniu, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres e-mail: mosrir@mosrir.szczecin.pl Korespondencja, o której mowa powyżej, przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. osobiście, listownie, elektronicznie na inny niż wskazany adres e-mail lub elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub za pośrednictwem miniPortalu) nie będzie brana pod uwagę (z zastrzeżeniem pkt 2); 2) Składanie ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i dostępnego również przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/) Adres strony internetowej: www.mosrir.szczecin.pl 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335539/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 2) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452 z dnia 2020.12.31) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415 z dnia 2020.12.30); 3) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”; 4) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP); 5) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB; 6) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego e-PUAP; 7) za datę przekazania oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail Zamawiającego wskazany w rozdziale I pkt 1 ppkt 3 SWZ; 8) wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również przez miniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki ePUAP, który został wskazany w rozdziale I pkt 1 ppkt 6 SWZ; Funkcjonalność zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Szczegółowe informację dotyczące sposobu złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania zostały opisane w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/; 9) wykonawca składa ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w rozdziale VI SWZ; 10) wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu; 11) wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert; 12) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zaleca się posługiwanie nazwą postępowania lub numerem referencyjnym niniejszego postępowania; 13) zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez wykonawców przed podpisaniem umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli są wymagane. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335539/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 14) Zamawiający rekomenduje następujące formaty danych” pdf oraz zip (format poddający się kompresji), a w przypadku przekazywania wiadomości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jako tekst wpisany bezpośrednio do niej. 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin; 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji e-mail: iod@mosrir.szczecin.pl; 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia; 4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 pzp. oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy); 5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio; a) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, b) przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, c) do czasu przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji – w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji; 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada; a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335539/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników), c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczania przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dani zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, ze zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje; a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych , o których mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: Nr. ref. NOE-JM-341- 13 / 21 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie przez wykonawcę kompleksowej usługi sprzedaży i zakupu (dostawy), a także odbioru energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji i rozliczenia, w tym bilansowania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z dwóch mikroinstalacji (2 PPE) dla zarządzanego przez Gminę Miasto Szczecin - Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibą w Szczecinie (prosument) obiektu hali widowiskowo - sportowej Netto Arena ul. Wł. Szafera 3,5,7, posiadającego zainstalowane panele fotowoltaiczne (dalej także „obiekt”). 4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność 65310000-9 - Przesył energii elektrycznej 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 333 dni Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335539/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Wyłącznie kryterium ceny Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; a) Zamawiający uzna (z zastrzeżeniem lit b), że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykonawca posiada aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) b) W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadał będzie wymagane powyżej uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe: a) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. obowiązek dotyczy, co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w danym Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335539/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi zakresie. b) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu; WW. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby c) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. WW. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy składają jeden wspólny dokument 2) odpis lub informacja z KRS, CEiIDG lub innego rejestru, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w zał. nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z pkt 2) 4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SWZ W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców dokument składa każdy z tych wykonawców 5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do SWZ W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 6) oświadczenie wykonawcy o posiadaniu umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z OSD, do którego sieci przyłączony jest obiekt wskazany w SWZ w r. XVI Opis przedmiotu zamówienia, 7) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335539/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SWZ Dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby 8) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu; WW. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby 9) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. WW. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia. dokumenty, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 2 SWZ: 10) potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. obowiązek dotyczy, co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w danym zakresie. Zamawiający nie żąda złożenia dokumentu, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne , o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków. SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak 6.4.1) Informacje dotyczące wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł i zero gr) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego Bank PKO BP S.A. I O/Szczecin 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382 2) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t.j. z dnia Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335539/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 2020.02.25), z zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej zamawiającego: mosrir@mosrir.szczecin.pl oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski; 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Gminy Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności; 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi gwarancji lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym zaleca się aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium. 7. W formularzu oferty należy wpisać nr rachunku bankowego , na który zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. 3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika. 4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3. 5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335539/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia; 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający ma prawo do zwiększenia ilości punktów odbioru energii, o których mowa w SWZ Rozdział XVI Opis przedmiotu zamówienia (dodanie nowych punktów), lecz nie więcej niż o 2 dodatkowe punkty poboru łącznie w całym okresie realizacji niniejszej Umowy. Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest możliwe w sytuacji konieczności/zasadności zapewnienia przez Zamawiającego dostawy, dystrybucji i odbioru energii elektrycznej do/z obiektu/ów, a w szczególności w przypadku powstania nowego obiektu, nabycia obiektu lub przejęcia obiektu na innej podstawie, o ile dany obiekt wyposażony będzie w mikroinstalację oraz jedynie w obrębie grupy taryfowej, która została ujęta w SWZ, oraz za cenę podaną w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. Rozliczenie nowych punktów odbioru będzie się odbywać na zasadach i warunkach określonych w Umowie dla pierwotnie ujętych w Umowie punktów poboru, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z poszczególnych lub wszystkich punktów odbioru w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Za taką okoliczność przyjmuje się w szczególności brak konieczności/zasadności zapewnienia przez Zamawiającego dostawy, dystrybucji lub odbioru energii elektrycznej do/z obiektu/ów, w sytuacji np. likwidacji, czasowego wyłączenia lub awarii mikroinstalacji, sprzedaży, wynajmu lub przekazania obiektu do korzystania na podstawie innej Umowy/porozumienia innemu podmiotowi, w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu, a także w przypadku wyłączenia z eksploatacji lub użytkowania obiektu lub rozpoczęcia w obiekcie robót budowlanych lub innych prac skutkujących brakiem konieczności/zasadności zapewnienia przez Zamawiającego dostawy, dystrybucji lub odbioru energii elektrycznej do/z obiektu. Zamawiający może bez dodatkowych kosztów zwiększyć zamawianą moc umowną każdego z punktów poboru energii (PPE) o nie więcej niż 100 % oraz zmniejszyć moc umowną o nie mniej niż 10 % mocy umownej deklarowanej w SWZ Rozdział XVI Opis przedmiotu zamówienia. 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie SEKCJA VIII – PROCEDURA 8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-10 10:00 8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-10 11:00 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335539/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-08 SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00335539/01 z dnia 2021-12-29 2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Link do miniPortal (uzp.gov.pl)

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a4893c60-f19f-4e43-a757-0ee84a76e5b7

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zawarcie umowy prosumenckiej przez MOSRiR na energię elektryczną na obiekt Netto Arena ul.Wł. Szafera 3,5,7 na rok 2022

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811205361 1.4.) Adres zamawiającego: 1.4.1.) Ulica: Wł. Szafera, 7 1.4.2.) Miejscowość: Szczecin 1.4.3.) Kod pocztowy: 71-245 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie 1.4.5.) Kraj: Polska 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin 1.4.7.) Numer telefonu: 91 422 34 27 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mosrir@mosrir.szczecin.pl 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00001465/01 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-04 07:09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu, 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00335539/01 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji - dni Przed zmianą: 333 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00001465/01 z dnia 2022-01-04 2022-01-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - - Po zmianie: 305 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów Przed zmianą: 1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy składają jeden wspólny dokument 2) odpis lub informacja z KRS, CEiIDG lub innego rejestru, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w zał. nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z pkt 2) 4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SWZ W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców dokument składa każdy z tych wykonawców 5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do SWZ W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6) oświadczenie wykonawcy o posiadaniu umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z OSD, do którego sieci przyłączony jest obiekt wskazany w SWZ w r. XVI Opis przedmiotu zamówienia,

7) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SWZ Dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby 8) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie Ogłoszenie nr 2022/BZP 00001465/01 z dnia 2022-01-04 2022-01-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - - dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu; WW. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby 9) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. WW. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia. dokumenty, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 2 SWZ: 10) potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. obowiązek dotyczy, co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w danym zakresie. Zamawiający nie żąda złożenia dokumentu, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne , o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Po zmianie: 1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy składają jeden wspólny dokument 2) odpis lub informacja z KRS, CEiIDG lub innego rejestru, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w zał. nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z pkt 2) 4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SWZ W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców dokument składa każdy z tych wykonawców 5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do SWZ W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6) oświadczenie wykonawcy o posiadaniu bądź zobowiązaniu się do zawarcia umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z OSD, do którego sieci przyłączony jest obiekt wskazany w SWZ w r. XVI Opis przedmiotu zamówienia,

7) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SWZ Dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby 8) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu; WW. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby 9) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. WW. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia. dokumenty, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 2 SWZ: 10) potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. obowiązek dotyczy, co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w danym zakresie. Zamawiający nie żąda złożenia dokumentu, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne , o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00001465/01 z dnia 2022-01-04 2022-01-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zgodnie z  art. 260 ust. 2 ustawy pzp Zamawiajacy zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie zamieścił informacji o zmianie terminu składania ofert na portalu e-zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych.


Załączniki:

2021/12/29

Pytania:

Zmiany SIWZu:

udostępnił: Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2021/12/29, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor, wprowadził/a: Joanna Matwiejczuk, dnia: 2022/01/12 12:22:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Matwiejczuk 2022/01/12 12:22:47 modyfikacja wartości
Juras Paweł 2022/01/04 13:22:41 modyfikacja wartości
Juras Paweł 2022/01/04 08:42:04 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2021/12/29 14:06:52 modyfikacja wartości
Juras Paweł 2021/12/29 13:58:55 modyfikacja wartości
Juras Paweł 2021/12/29 12:05:49 modyfikacja wartości
Juras Paweł 2021/12/29 09:51:42 nowa pozycja