Zamówienia publiczne - ogłoszenia

Utrzymianie czystości w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie w 2022 roku


Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy pzp Zamawiający informuje, iż na sfinansowania zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 624.000,00 zł 

 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00285615/01 z dnia 2021-11-26

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Utrzymanie czystości w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie w 2022 roku SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811205361 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Wł. Szafera, 7 1.5.2.) Miejscowość: Szczecin 1.5.3.) Kod pocztowy: 71-245 1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosrir@mosrir.szczecin.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Utrzymanie czystości w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie w 2022 roku 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad1742f9-4e91-11ec-8c2d-66c2f1230e9c 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00285615/01 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26 11:02 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak Ogłoszenie nr 2021/BZP 00285615/01 z dnia 2021-11-26 2021-11-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00068970/05/P 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.3.3 Usługa sprzątania w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie w 2022 r. 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania http://bip.mosrir.szczecin.pl/chapter_113026.asp? soid=ACEB0B3904E445D986460BBE0829D909 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja Zam z wykonawcami (UWAGA: nie dotyczy złożenia oferty), w szczególności: składanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub przekazywanie innych informacji w postępowaniu, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji Zam z wykonawcami wskazano w rozdziale I pkt 1 SWZ. Korespondencja, o której mowa powyżej, przekazana Zam w inny sposób (np. osobiście, listownie, elektronicznie na inny niż wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ adres e-mail lub elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP lub za pośrednictwem miniPortalu) nie będzie brana pod uwagę; 2) składanie ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i dostępnego również przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 3) szczegółowe zasady komunikacji elektronicznej zostały opisane poniżej, w pkt 2 niniejszego rozdziału. 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 2) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy; 3) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”; Ogłoszenie nr 2021/BZP 00285615/01 z dnia 2021-11-26 2021-11-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 4) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP); 5) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB; 6) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego e-PUAP. Momentem przyjęcia oferty jest moment w którym proces ładowania się plików zostaje zakończony i potwierdzony datą doręczenia w Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia wygenerowanym przez platformę ePUAP; 7) za datę przekazania oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail Zamawiającego wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ; 8) wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również przez miniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki ePUAP, który został wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ; Funkcjonalność zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Szczegółowe informację dotyczące sposobu złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania zostały opisane w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 9) wykonawca składa ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w rozdziale V; 10) wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu; 11) wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert; 12) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zaleca się posługiwanie nazwą postępowania lub numerem referencyjnym niniejszego postępowania; 13) zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez wykonawców przed podpisaniem umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli są wymagane. 14) Zamawiający rekomenduje następujące formaty danych” pdf oraz zip (format poddający się kompresji), a w przypadku przekazywania wiadomości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jako tekst wpisany bezpośrednio do niej 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin, 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji: e-mail: iod@mosrir.szczecin.pl, 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, 4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 pzp. oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy), Ogłoszenie nr 2021/BZP 00285615/01 z dnia 2021-11-26 2021-11-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: - przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata; - przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE; - do czasu przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji – w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji, 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp. 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczania przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dani zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, ze zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych ; b) prawo do przenoszenia danych osobowych , o których mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: JM-NOE-341-6/21 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie Ogłoszenie nr 2021/BZP 00285615/01 z dnia 2021-11-26 2021-11-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w Kompleksie Sportowym (dalej „SDS”) przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie w godzinach od 22:00 do 6:00. 4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 79342320-2 - Usługi w zakresie obsługi klientów 90911300-9 - Usługi czyszczenia okien 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak 4.2.12.) Opis wznowienia 8. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy. polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 80% wartości zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak 4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 8. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy. polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 80% wartości zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje 4.3.) Kryteria oceny ofert 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi sprzątania w danym dniu 4.3.6.) Waga: 40 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet Ogłoszenie nr 2021/BZP 00285615/01 z dnia 2021-11-26 2021-11-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum: a) dwie usługi, polegające na sprzątaniu przez okres minimum 8 miesięcy dla jednego podmiotu obiektów o powierzchni porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj. sprzątanie minimum 5000 m kw powierzchni w budynkach użyteczności publicznej z wyłączeniem powierzchni garaży, piwnic oraz poddaszy nieużytkowych oraz a1) jedną usługę polegającą na czyszczeniu plaż o powierzchni minimum 100 m kw i infrastruktury pływalni przez okres minimum 6 miesięcy dla jednego podmiotu w budynku użyteczności publicznej Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie przy czym ze względy na zastrzeżenie kluczowej części zamówienia zgodnie z rozdziałem XV pkt 20 swz, Zamawiający nie dopuszcza, aby wykonawca w celu wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie usługi opisanej w lit. a1) wspierał się potencjałem podmiotu trzeciego. Wykonawca musi wykazać, że osobiście zrealizował usługę wskazaną w lit. a1) 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu; Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Uwaga! Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym Ogłoszenie nr 2021/BZP 00285615/01 z dnia 2021-11-26 2021-11-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: a) opis technologii umożliwiający czyszczenie glazury i terakoty plaży basenu wraz z wykazem środków zastosowanych dla tej technologii, b) karty charakterystyki dla środków chemicznych wykorzystanych w technologii o, której mowa w lit.a). Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy dokumenty wymienione a lit. a) i b) składają wspólnie. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: a) opis technologii umożliwiający czyszczenie glazury i terakoty plaży basenu wraz z wykazem środków zastosowanych dla tej technologii, b) karty charakterystyki dla środków chemicznych wykorzystanych w technologii o, której mowa w lit.a). 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument. 2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działające w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostepniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) 4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych wykonawców. 5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ| Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA Ogłoszenie nr 2021/BZP 00285615/01 z dnia 2021-11-26 2021-11-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak 6.4.1) Informacje dotyczące wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 7.600,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. 3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika. 4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3. 5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1) nastąpi działanie siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, powodujące zmianę terminu jej realizacji – w takim przypadku zmianie ulegnie postanowienie § 3 umowy w ten sposób, że okres obowiązywania umowy ulegnie przedłużeniu lub skróceniu; 2) nastąpią zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujące konieczność dostosowania umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji umowy; 3) zmniejszenie zakresu umowy, a tym samym wynagrodzenia, w przypadku, gdy Zamawiający dokona zmiany, w tym zmiany w strukturze organizacyjnej, skutkującej tym, iż świadczenie objęte umową nie może być realizowane w całości lub w części lub wystąpi inna okoliczność, na wystąpienie której Zamawiający nie ma wpływu a powodująca, że świadczenie objęte umową nie może być realizowane w całości lub części; 4) zmiany wysokości wynagrodzenia z powodu następujących okoliczności: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, - zmiana będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy pozostałej do zrealizowana, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do Ogłoszenie nr 2021/BZP 00285615/01 z dnia 2021-11-26 2021-11-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W takim wypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów., b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę –zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 5) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy 6) niezbędnej zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 7) zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są korzystne dla Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą wpłynąć na zwiększenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, 8) wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć na etapie ogłaszania zamówienia, a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków warunki dokonania zmian wskazane zostały w informacjach dodatkowych. 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak 7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy SEKCJA VIII – PROCEDURA 8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-06 10:00 8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i dostępnego również przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-06 11:00 8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-04 SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast odpisu albo informacji z KRS lub z CEiDG – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w powinny być wystawione nie Ogłoszenie nr 2021/BZP 00285615/01 z dnia 2021-11-26 2021-11-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem Warunki zmian umowy: Zmiana wysokości wynagr w przypadkach zaistnienia przesłanek wskazanych w ust. 1 pkt 4 lit. b), c), d), będzie obejmować wyłącznie część wynagro należnego Wyk, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wyk w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość mini wynagro za prace albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, z uwzględ wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minim wynagro lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. W przyp zmian okreś w ust. 1 pkt 4 lit. b), c), d) Wynagro Wyko ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztów Wyko ponoszonego w związku z wypłatą wynagro pracowni świadczącym usługi, odpowiadające zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpoś związane z realizacją przedm umowy. Dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmiany. Strona zgłaszająca konieczność wprowa zmian w umowie złoży drugiej Stronie pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy ze szczegół uzasadni koniecz wprowa proponowanych zmian. W przypadku zmiany U na podstawie ust. 1 pkt 1 we wniosku o dokonanie zmiany należy przedłożyć informacje o wpływie okoliczności związanej z wystąpieniem siły wyższej np. wirusa SARS-Co-2 lub choroby wywołanej tym wirusem COVID-19 na należyte wykonanie umo oraz potwierdzenie okoliczno, na które powołuje się Wyko, poprzez stosowne dokume lub oświadcz. Zmian U na podstawie ust. 1 pkt 4 we wniosku o jej dokonanie nal wska w szczegó: szczegół wyliczenie całko kwo, o jaką wynagro Wykona powinno ulec zmianie, wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysok kosztów wykonania umo uzasadnia zmia wysoko wynagro należnego Wyko, dokumenty, z których będzie wynikać, w jaki zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wyko umowy, pise zestaw wynagr (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadające temu zakresowi, kwoty składek uiszczanych do ZUS/KRUS w części finansowanej przez Wykonawcę, kwoty wpłat uiszczanych do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00285615/01 z dnia 2021-11-26 2021-11-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/28ae7f70-7673-46da-aa9d-d3d77ccb9dba

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 6.12.2021 r.

Oferta nr 1:

Konsorcjum:

Jantar Sp. z o. o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk,

Jantar 2 Sp. z o. o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk,

Sekret Sp. z o. o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk,

Cena brutto za wykonanie usługi: 673 056,00 pln

 

Oferta nr 2:

Select-R sp. z o.o. ul. Władysława Łokietka 5/2, 70-256 Szczecin

Cena brutto za wykonanie usługi: 610 698,60 pln

 

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą pzp informuję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy pzp – w postępowaniu złożono dwie oferty które zostały odrzucone:

  1. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c), Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Select-R sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Wł. Łokietka 5 lok 2. Oferta została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia,
    o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń,
  2. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, Zamawiający odrzuca ofertę konsorcjum: JANTAR Sp. z o.o., JANTAR 2 Sp. z o.o., SEKRET Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71. Oferta została odrzucona gdyż jest niezgodna z przepisami ustawy - nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego
  3.  na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, Zamawiający odrzuca ofertę konsorcjum: JANTAR Sp. z o.o., JANTAR 2 Sp. z o.o., SEKRET Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71. Oferta została odrzucona jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów - odnosi się to do przepisów Kodeksu cywilnego zgodnie z którym zastrzeżenie formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej pod rygorem nieważności odnosi ten skutek, że oferta złożona bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna.

Załączniki:

2021/11/26
udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2021/11/26, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor, wprowadził/a: Joanna Matwiejczuk, dnia: 2022/01/10 10:49:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Matwiejczuk 2022/01/10 10:49:45 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/12/06 13:20:06 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/12/06 13:18:13 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/12/02 10:06:35 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/12/02 10:04:54 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/11/26 11:32:49 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/11/26 11:21:48 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/11/26 11:18:19 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/11/26 11:15:51 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/11/26 11:15:23 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/11/26 09:09:14 nowa pozycja