Praca

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: STARSZY REFERENT DS. CHEMII BASENOWEJ


Załącznik nr 1 do procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
w Miejskim Ośrodku Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji

 

 

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. W. Szafera 7, 71-245 Szczecin

 

 

Wolne stanowisko: STARSZY REFERENT DS. CHEMII BASENOWEJ

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 • sprawowanie nadzoru nad parametrami wody w basenach Szczecińskiego Domu Sportu,
 • podejmowanie stosownych działań dot. wody w basenach w przypadku przekroczeń wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 09.11.2015r.,
 • sprawowanie nadzoru nad instalacja c.w.u w zakresie występowania bakterii legionella,
 • podejmowanie działań zapobiegających występowaniu bakterii w instalacji,
 • przygotowanie zamówień na dostawy chemii basenowej i przeciw legionelli w instalacji c.w.u. oraz rozliczanie dostaw pod względem ilościowym i jakościowym,
 • nadzorowanie prowadzenia stosownej dokumentacji w zakresie wody basenowej i chemii c.w.u.,
 • sprawowanie nadzoru nad instalacją technologii wody basenowej oraz dozowania chemii do c.w.u.,
 • realizowanie zakupów bieżących na potrzeby obiektu zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi aktami normatywnymi.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:praca będzie się odbywała w budynku wyposażonym w windę w Kompleksie Sportowym Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie .

Stanowisko pracy:stanowisko biurowe z komputerem, podstawowy system czasu pracy - 8 godzin dziennie, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poprzednim miesiącu br. w MOSRiR w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył
6 %.

 

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe w zakresie uzdatniania wody, chemii procesowej (techniczne, chemiczne, biologiczne),
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • obywatelstwo polskie;
 • znajomość obsługi komputera.

 

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w zakresie uzdatniania i kondycjonowania wody,
 • znajomość podstawowych zagadnień energetyki cieplnej, uzdatniania wody,
 • znajomość zasad pracy i funkcjonowania urządzeń technicznych na basenie.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie sporządzony według wzoru wskazanego w ogłoszeniu,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
 4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych.
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy; w przypadku pozostawania             w stosunku pracy aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres i formę zatrudnienia                      lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej związanej z ww. stanowiskiem) - jeżeli kandydat posiada,
 6. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada),
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych - Dz.U z 2019r, poz. 1282),
 8. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych kontaktowych (telefon, adres, adres e-mail),
 9. oświadczenia kandydata:
 10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
 11. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 12. oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.
 13. oświadczenie zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 14. zgody kandydata:
 15. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie zawartych w ofercie pracy w celach rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                            z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze „STARSZY REFERENT DS. CHEMII BASENOWEJ”

na adres: Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, ul. W. Szafera 7, 71-245 Szczecin

do dnia 30.09.2022 r. do godz. 15.00.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 312 32 49 lub 3123240, 3123243

Uwaga:

 1. W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do MOSRiR Szczecin.
 2. Oferty, które wpłyną do MOSRiR niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów droga elektroniczną.
 4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
 5. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 6. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni przez podane w ofercie dane kontaktowe.
 7. Oferta kandydata wyłonionego w procesie naboru, zostanie dołączona do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci mogą odbierać oferty (za potwierdzeniem odbioru) w siedzibie MOSRiR przez 3 miesiące od ukazania się wyniku naboru w BIP. Po tym okresie, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 8. Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji.

 

Informacje dodatkowe:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r., poz. 1282) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art.19 ww. ustawy.

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.

 

Zgodnie z art. 13 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:

 1. administratorem danych jest   Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji  w Szczecinie;
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urszula Głod-van de Sanden, tel. 91 422 34 27 w. 45 lub drogą elektroniczną: uglod@mosrir.szczecin.pl;
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu o naborze, a podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda;
 4. dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w MOSRiR Szczecin oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 7. ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
 8. dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział;
 9. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom lub przekazywane do państw trzecich;
 10. podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pana udział;
 11. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 12. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

W przypadku chęci wykorzystania danych w innym procesie rekrutacji niezbędne jest poinformowanie o tym kandydata. Stosowna zgoda powinna znaleźć się zarówno w CV, jak i liście motywacyjnym przesyłanym przez kandydata.


data wygaśnięcia: 2022/09/30


Załączniki:

udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2022/09/08, odpowiedzialny/a: Bożena kowalewska - Dyrektor, wprowadził/a: Michał Kudłaszewicz, dnia: 2022/09/08 13:01:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Kudłaszewicz 2022/09/08 13:01:20 modyfikacja wartości
Michał Kudłaszewicz 2022/09/08 12:44:02 modyfikacja wartości
Michał Kudłaszewicz 2022/08/05 13:32:46 nowa pozycja