Praca

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze główny specjalista ds. budowlanych


Załącznik nr 1 do procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
w Miejskim Ośrodku Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji

 

 

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. W. Szafera 7, 71-245 Szczecin

 

 

Wolne stanowisko: główny specjalista  ds. budowlanych

 

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 • przygotowanie, realizacja i rozliczenie inwestycji prowadzonych przez Ośrodek,
 • przygotowanie, realizacja i rozliczenie remontów prowadzonych przez Ośrodek,
 • reprezentowanie inwestora na budowie oraz sprawdzanie jej zgodności z dokumentacją projektową,    pozwoleniem na budowę i obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego,
 • dokonywanie bieżącej kontroli stanu  technicznego obiektów Ośrodka,
 • uczestnictwo w tworzeniu planów remontów i inwestycji.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:praca będzie się odbywała w budynku wyposażonym w windę w przy ul. Szafera 7 w Szczecinie oraz terenowa (obiekty MOSRiR na terenie Szczecina)

Stanowisko pracy:stanowisko biurowe z komputerem, podstawowy system czasu pracy - 8 godzin dziennie, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poprzednim miesiącu br. w MOSRiR w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył
6 %.

 

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnej;
 • staż pracy: min. 5 lat;
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • podstawowa znajomość przepisów prawa samorządowego, prawa pracy i kodeksu postępowania administracyjnego;
 • nieposzlakowana opinia;
 • obywatelstwo polskie;
 • biegła znajomość obsługi komputera.
 • zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów.

 

Wymagania dodatkowe.

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
 • uprawnienia konstrukcyjno-budowlane

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie sporządzony według wzoru wskazanego w ogłoszeniu,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
 4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych.
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5 letni staż pracy (świadectwa pracy;
  w przypadku pozostawania w stosunku pracy aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres
  i formę zatrudnienia lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej związanej z ww. stanowiskiem) ,
 6. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada),
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych - Dz.U z 2019r, poz. 1282),
 8. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych kontaktowych (telefon, adres, adres e-mail),
 9. oświadczenia kandydata:
 10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
 11. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 12. oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.
 13. oświadczenie zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 14. zgody kandydata:
 15. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie zawartych w ofercie pracy w celach rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

Oferty należy składać za pomocą przycisku „aplikuj”  lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze główny specjalista ds. budowlanych

na adres: Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, ul. W. Szafera 7, 71-245 Szczecin

do dnia 30.09.2022 r. do godz. 15.00.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 914226507 w. 36, 32.

Uwaga:

 1. W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do MOSRiR Szczecin.
 2. Oferty, które wpłyną do MOSRiR niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów droga elektroniczną.
 4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
 5. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 6. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni przez podane w ofercie dane kontaktowe.
 7. Oferta kandydata wyłonionego w procesie naboru, zostanie dołączona do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci mogą odbierać oferty (za potwierdzeniem odbioru) w siedzibie MOSRiR przez 3 miesiące od ukazania się wyniku naboru w BIP. Po tym okresie, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 8. Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji.

 

 

Informacje dodatkowe:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r., poz. 1282) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa
w art.19 ww. ustawy.

 

 

  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.

 

Zgodnie z art. 13 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:

 1. administratorem danych jest   Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji  w Szczecinie;
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urszula Głod-van de Sanden, tel. 91 422 34 27 w. 45 lub drogą elektroniczną: uglod@mosrir.szczecin.pl;
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu o naborze, a podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda;
 4. dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w MOSRiR Szczecin oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 7. ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
 8. dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział;
 9. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom lub przekazywane do państw trzecich;
 10. podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pana udział;
 11. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 12. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

W przypadku chęci wykorzystania danych w innym procesie rekrutacji niezbędne jest poinformowanie o tym kandydata. Stosowna zgoda powinna znaleźć się zarówno w CV, jak i liście motywacyjnym przesyłanym przez kandydata.


data wygaśnięcia: 2022/09/30


Załączniki:

udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2022/09/08, odpowiedzialny/a: Dyrektor Bożena Kowalewska, wprowadził/a: Michał Kudłaszewicz, dnia: 2022/09/08 13:16:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Kudłaszewicz 2022/09/08 13:16:54 nowa pozycja