Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności


 OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://mosrir.szczecin.pl/

Data publikacji strony internetowej: 09.03.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.09.2020 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;

 2. Niniejsza strona nie posiada dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online);

 3. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;

 4. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;

 5. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu;

 6. Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki;

 7. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury nie mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab;

 8. Niektóre z elementów na stronie nie posiada unikalnego identyfikatora (identyfikator ten wystąpił już na stronie wcześniej);

 9. Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje;

 10. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR;

Wyłączenia:

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

 2. Część zdjęć i grafik została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych;

 2. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka, czy pola formularza;

 3. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych;

 4. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących;

 5. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności;

 6. Na stronie znajduje się wtyczka zapewniająca dostępność cyfrową strony przez zmianę wielkości czcionki, kontrastu, negatywu, podkreślenia odnośników i zmianę czcionki na bezszeryfową.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 18.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Maria Liktoras,
adres poczty elektronicznej mlikt@mosrir.szczecin.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 914223427 wew.47.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę
otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy
niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego drogą pocztową lub elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie

Adres: ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin

e-mail: mosrir@mosrir.szczecin.pl

Telefon: 91 422 34 27

 

 

Dostępność architektoniczna 

Dla wszystkich obiektów:

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach  

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na obiekt. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online i innych rozwiązań technicznych dla osób niedosłyszących: 

1. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tzw. Asystenta.

2. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.

3. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM.

4. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

5. Obiekt nie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

polskiego języka migowego PJM,

systemu językowo-migowego SJM.

6. Obiekt nie zapewnia innych rozwiązań technicznych dla osób niedosłyszących.

Poszczególnie obiekty należące do MOSRiR Szczecin i ich dostępność architektoniczna:

 http://mosrir.szczecin.pl/deklaracja-dostepnosci/

 


Załączniki:

udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2021/03/30, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2021/03/30 10:20:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2021/03/30 10:20:16 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/03/30 10:18:01 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/03/30 10:15:49 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/03/30 10:06:42 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/03/30 10:04:32 nowa pozycja