Sprzedaż środków trwałych - archiwum

Ogłoszenie o przetargupublicznym na sprzedaż zbędnego majątku ruchomego MOSRiR


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

NASPRZEDAŻZBĘDNEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI

I postępowanie przetargowe

 

1.         Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

 

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie

 

Ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin

fax: 91 422 3718 lub tel.: 91 422 34 27

 

2.         Miejsce i terminprzeprowadzenia przetargu:

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w Sali Konferencyjnej Hali Miejskiej, przy tl. Twardowskiego 12B,  w Szczecinie, w dniu   17.07.2015r. o godz. 10:00.

 

3.         Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

 

Składniki majątku będące przedmiotem przetargu można obejrzeć:

 

- w magazynie Zespołu Obiektów Sportowych - Tor Kolarski al. Wojska Polskiego 246 
71-346 Szczecin od dnia 3.07.2015r., w dni robocze w godz. 11:00 do 13:00.

 

Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskać  pod nr tel. 519 352 811, osoba do kontaktu–p. Elżbieta Małysz.

 

4.       Rodzaj, typ, ilośćskładników majątku ruchomego:

 

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, jako komplet:

               

 

Lp.

Nazwa

Producent

Typ /marka

numer

Ilość

1

Stacja uzdatniania wody

 

VDR 20-10

2417 cm3

1

2

Pompa paliwa

Hydro-Vacuum S.A. Grudziądz 2001

SKG 2.02.1.1110

350489

1

3

Silnik do pompy

 

ES/K/L/g

91.109W

1

4

Pompa obiegowa

Grundfos

UPS 32-60 180

59586500

1

5

Pompa obiegowa

Grundfos

UPS 32-80 180

52052010

2

6

Pompa obiegowa

Grundfos

UPS 32-80 180

52052010

1

 

7

Pompa obiegowa

Grundfos

UPS 32-80 180

95906442

1

8

Pompa obiegowa

Grundfos

UPE 32-80 180

52052028

1

9

Pompa kotłowa

Grundfos

UPS 40 180/F

964001977

1

10

Pompa kotłowa

Grundfos

LFP 32 Por 80/C

 

1

Opis wspólny :

Pompy są elementami używanymi pozostałymi po demontażu kotłowni w obiektach MOSRiR. Elementy, w trakcie demontażu były sprawne technicznie. Ocenę aktualnego stanu technicznego pozostawia się zainteresowanym.

5.         Warunki przystąpienia do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnego, lub mailowego zawiadomienia o przystąpieniu do przetargu na adres organizatora bez wnoszenia wadium.

 

6.         Cena wywoławcza.

     Proponowana cena wywoławcza – 1000.- PLN. (słownie: jeden tysiąc) za komplet ww. elementów

 

7.         Wymagania, jakim powinna odpowiadać zawiadomienie o przystąpieniu do przetargu:

 

Pismo powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
  2. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
    1. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do zgłoszenia dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru,wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie do CEIDG.

 

Komisja przetargowa odrzuci zawiadomienie jeżeli  nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt.7 niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne, lub budzą inną wątpliwość. Uzupełnienie można składać do dnia 17.07.2015r. do godz. 09:00

 

8.         Termin, miejsce i tryb złożenia zgłoszenia.

Zawiadomienie o przystąpieniu do przetargu winno wpłynąć do organizatora przetargu do dnia 17.07.2015r. do godz. 08.00 pocztą elektroniczną lub listownie na adres:

 

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie

Ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin, e-mail: mosrir@mosrir.szczecin.pl

.

9.         Zastrzeżenie:     organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

10.       Termin zawarcia umowy sprzedaży.

a. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty podczas aukcji ustnej.

b. Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę i zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przetargu.

c. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

d. Sprzedawca zastrzega sobiewłasność składnika majątku  ruchomego do chwili uiszczenia przez Kupującegocałkowitejcenynabycia.

e. Wszystkie koszty związane  znabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.


 

 

11.       Inne informacje.

 

  1. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu a w przypadku nabycia składnika majątku ruchomego, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym składnika majątku ruchomego i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi.
  2. Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę podczas aukcji ustnej. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej
  3. Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami
  4. Postąpienie ceny podczas aukcji ustnej wynosi 50.- PLN.
  5. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji
  6. Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska Strony stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r., poz. 782) i podlegają udostępnieniu na zasadach, i w trybie, określonym w ww. ustawie.

 

Podpisał Dyrektor - Waldemar Gill

 

Wzór umowy jest dostepny w sekretariacie MOSRiR przy ul. Szafera 7 w Szczecinie - tel.: 91 422 34 27.


data wygaśnięcia: 2015/07/17


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2015/07/03, odpowiedzialny/a: Dyrektor MOSRiR - Waldemar Gill, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2015/07/28 11:22:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2015/07/28 11:22:59 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2015/07/22 12:34:04 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2015/07/03 14:37:25 nowa pozycja