Archiwum: Nieruchomości - przetargi

Przetarg na najem lokalu użytkowego


Szczecin, dnia 22 lipca 2015r.

 

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU, REKREACJI I REHABILITACJI W SZCZECINIE

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 

 

 

Lp.

 

Lokalizacja

Nr obrębu

nr działki

 

Usytuowanie lokalu

 

Pow.

         (w m2)

Sposób

zagospodarowania

Wywoławcza stawka czynszu netto za m2

Wadium

 

Rodzaj

umowy

1.

 

Hotel SDS

ul. Unisławy 29

obręb 1020

dz. nr 12/1

parter budynku

 z osobnym wejściem

od strony parkingu

28,68

usługi

12,00 zł

600,00zł

najem

 

  1. Lokal wytypowany do przetargu oglądać można po uprzednim uzgodnieniu terminu z upoważnionym przedstawicielem zarządcy nieruchomości:

       p. Irena Sadowska               -              tel.: 519 352 807.

2.    Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty ewentualnego remontu w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych, wymaganych przy prowadzeniu działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizację oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.

3.   Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie Komisji przetargowej:

a)   dowodu wpłaty wadium;

b)   prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu:

-     w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem), decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON;

-     w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON, umowy spółki, właściwych pełnomocnictw i dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu.

4.    Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy MOSRiR: PKO BP 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382, w terminiedo dnia 17 sierpnia 2015 r..

5.    Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet należnej kaucji. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni po rozstrzygnięciu przetargu. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy najmu w ciągu 10 dni, wadium nie podlega zwrotowi, a lokal zostanie ponownie wystawiony na przetarg.

7.    Przetarg uważa się za ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który wpłacił wadium, stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego postąpienia, które wynosi 3,00zł (słownie: trzy złote).

8.    Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu z przetargu, który - po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną - będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.

9.    Oferent przed podpisaniem protokołu z przetargu, zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności, jaką zamierza prowadzić w wynajętym lokalu.

  1. Przed zawarciem umowy najmu Najemca zobowiązany będzie do wpłaty w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości co najmniej trzykrotnego wylicytowanego czynszu.
  2. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i wylicytowanej stawki. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin.
  3. Oprócz wylicytowanego czynszu Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna i cieplna, woda i kanalizacja, wywóz odpadów).
  4. Do wylicytowanego czynszu oraz opłat za media doliczony zostanie podatek w wysokości zgodnej z obowiązującymi na dzień płatności przepisami.
  5. Czynsz i opłaty za media należy wnosić przelewem, w terminie do 21-go dnia każdego miesiąca. Najemca co miesiąc będzie otrzymywał fakturę.
  6. Najemca zgodnie z obowiązującymi przepisami jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  7. Umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony trzy lata.

 

Przetarg odbędzie sięw siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, przy ul. Wł. Szafera 7, w dniu 18 sierpnia 2015r. o godzinie 1000.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu na ww. lokal.

W siedzibie MOSRiR dodatkowych informacji udziela p. Mariusz Dopiera tel.: 519 352 805


data wygaśnięcia: 2015/07/12


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2015/07/23, odpowiedzialny/a: Dyrektor MOSRiR - Waldemar Gill, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2016/06/16 14:25:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2016/06/16 14:25:37 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2015/07/23 13:10:44 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2015/07/23 13:09:19 nowa pozycja