Archiwum: Nieruchomości - przetargi

Zmiana treści ogłoszenia pn:"Dzierżawa obiektu sportowego przy Alei Wojska Polskiego 127 w Szczecinie"


Dotyczy: zmian do przetargu pisemnego nieograniczonego  pn.: „Dzierżawa obiektu sportowego przy Alei Wojska Polskiego 127 w Szczecinie”

Organizator przetargu w treści ogłoszenia o przetargu wprowadza się następujące zamiany:

  1. W rozdziale VII ust. 5 Ogłoszenia  o przetargu zmienia się  pkt. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3) W przypadku rozporządzenia przez Wydzierżawiającego prawami, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu na rzecz podmiotu trzeciego (dalej jako partner), Dzierżawca zobowiązany będzie udostępnić bezpłatnie partnerowi halę tenisową, w celu  zamontowania ( w tym także zdemontowania oraz przeprowadzenia naprawy lub konserwacji przez partnera, na jego koszt), zarówno na fasadzie hali tenisowej oraz w jej wnętrzu znaków słowno-graficznych logotypów lub innych znaków identyfikacji wizualnej partnera, do 42 m2na zewnątrz hali tenisowej, do  75 m2wewnątrz  hali tenisowej, a nadto do 165 m2celem wyklejenia dolnych szyb w hali tenisowej folią szronioną.  Dodatkowo Dzierżawca o zobowiązany będzie udostępnić partnerowi miejsce do ustawienia kontenera ekspozycyjnego o długość 600 cm, szerokość 300 cm i wysokość 250 cm, celem ekspozycji swoich produktów, w miejscu oznaczonym na załączniku graficznym kolorem zielonym, stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego Ogłoszenia  (kontener zostanie zdemontowany w terminie do 15 sierpnia 2018 r., wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem kontenera pokryje partner). Ponadto Dzierżawca zobowiązany będzie udostępnić partnerowi na przedmiocie dzierżawy miejsce o powierzchni do 12 m2w bezpośrednim otoczeniu  hali tenisowej,  celem ekspozycji  przez partnera swoich produktów, w miejscu oznaczonym na załączniku graficznym kolorem pomarańczowym, stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego Ogłoszenia. Nadto Dzierżawca zobowiązany będzie umożliwić  partnerowi korzystanie z urządzeń elektrycznych zasilających kontener oraz logotypy lub inne znaki identyfikacji wizualnej partnera.Koszt zużycia przez partnera energii  elektrycznej zostanie obliczony w następujący sposób:  za kontener, o którym mowa wyżej wg podlicznika OR-WE-505 IEC 61036,  za pozostałe logotypy lub inne znaki identyfikacji wizualnej partnera – wg wyliczenia godzin pracy średniorocznie w miesiącu 335 godzin x 0,6 kW co daję miesięcznie 201 kWh. Koszt zużycia przez partnera energii elektrycznej zostanie uwzględniony przez Wydzierżawiającego przy refakturowaniu na Dzierżawcę należności za energię elektryczną.Z tytułu udostępnienia partnerowi przedmiotu dzierżawy, w sposób opisany wyżej  Dzierżawcy nie będą przysługiwać wobec Wydzierżawiającego i partnera  żadne roszczenia o wynagrodzenie czy odszkodowawcze. Za zgodą Dzierżawcy partner będzie uprawniony do zmiany lokalizacji ekspozycji swoich produktów.”

 

      2.    W rozdziale VIII ust. 6 Ogłoszenia o przetargu, w ostatnim zdaniu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się zwrot w brzmieniu:

 „ z uwzględnieniem postanowień rozdziału VII ust. 5 pkt 3 niniejszej umowy.”

 

      3.    W § 6 ust. 2 projektu umowy dzierżawy, kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się zwrot w brzmieniu:

„ z uwzględnieniem postanowień §18 ust. 3 niniejszej umowy.”

 

      4.    Zmienia się treść §18 ust.3 projektu umowy dzierżawy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku rozporządzenia przez Wydzierżawiającego prawami, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu na rzecz podmiotu trzeciego (dalej jako partner), Dzierżawca zobowiązany będzie udostępnić bezpłatnie partnerowi halę tenisową, w celu  zamontowania ( w tym także zdemontowania oraz przeprowadzenia naprawy lub konserwacji przez partnera, na jego koszt), zarówno na fasadzie hali tenisowej oraz w jej wnętrzu znaków słowno-graficznych logotypów lub innych znaków identyfikacji wizualnej partnera,   do 42 m2na zewnątrz hali tenisowej, do  75 m2wewnątrz  hali tenisowej, a nadto do 165 m2celem wyklejenia dolnych szyb w hali tenisowej folią szronioną.  Dodatkowo Dzierżawca o zobowiązany będzie udostępnić partnerowi miejsce do ustawienia kontenera ekspozycyjnego o długość 600 cm, szerokość 300 cm i wysokość 250 cm, celem ekspozycji swoich produktów, w miejscu oznaczonym na załączniku graficznym kolorem zielonym, stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego Ogłoszenia  (kontener zostanie zdemontowany w terminie do 15 sierpnia 2018 r., wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem kontenera pokryje partner). Ponadto Dzierżawca zobowiązany będzie udostępnić partnerowi na przedmiocie dzierżawy miejsce o powierzchni do 12 m2w bezpośrednim otoczeniu  hali tenisowej,  celem ekspozycji  przez partnera swoich produktów, w miejscu oznaczonym na załączniku graficznym kolorem pomarańczowym, stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego Ogłoszenia.  Nadto Dzierżawca zobowiązany będzie umożliwić  partnerowi korzystanie z urządzeń elektrycznych zasilających kontener oraz logotypy lub inne znaki identyfikacji wizualnej partnera.Koszt zużycia przez partnera energii  elektrycznej zostanie obliczony w następujący sposób:  za kontener, o którym mowa wyżej wg podlicznika OR-WE-505 IEC 61036,  za pozostałe logotypy lub inne znaki identyfikacji wizualnej partnera – wg wyliczenia godzin pracy średniorocznie w miesiącu 335 godzin x 0,6 kW co daję miesięcznie 201 kWh. Koszt zużycia przez partnera energii elektrycznej zostanie uwzględniony przez Wydzierżawiającego przy refakturowaniu na Dzierżawcę należności za energię elektryczną. Z tytułu udostępnienia partnerowi przedmiotu dzierżawy, w sposób opisany wyżej  Dzierżawcy nie będą przysługiwać wobec Wydzierżawiającego i partnera  żadne roszczenia o wynagrodzenie czy odszkodowawcze. Za zgodą Dzierżawcy partner będzie uprawniony do zmiany lokalizacji ekspozycji swoich produktów.”


data wygaśnięcia: 2018/04/03


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2018/03/28, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2018/06/07 11:28:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2018/06/07 11:28:22 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/03/28 11:01:38 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/03/28 10:57:57 nowa pozycja