Archiwum: Nieruchomości - przetargi

pytania i odpowiedzi do przetargu pisemnego nieograniczonego pn.: "Dzierżawa obiektu sportowego przy Alei Wojska Polskiego 127 w Szczecinie"


Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu pisemnego nieograniczonego  pn.: „Dzierżawa obiektu sportowego przy Alei Wojska Polskiego 127 w Szczecinie”

 

 W związku ze złożonymi pytania do ww. przetargu, MOSRiR przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

 

1.Czy w braku występowania w obrocie prawnym jednostki organizacyjnej określonej w ogłoszeniu o przetargu jako ,,Okręgowy Związek Tenisowy", przywołanej w treści zapisów rozdziału IX ust. 2 pkt 4) ogłoszenia oraz zapisów rozdziału X ust. 7 pkt. 7) ogłoszenia, należy rozumieć to w ten sposób, iż jedynym podmiotem dopuszczonym do potwierdzenia faktu posiadania przez oferenta  doświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt. 4) ogłoszenia jest Polski Związek Tenisowy ?

Odpowiedź:

Powinno być Wojewódzki Związek Tenisowy, omyłkowo wskazano w Ogłoszeniu o przetargu Okręgowy Związek Tenisowy zamiast Wojewódzki Związek Tenisowy.

Tym samym:

  1.  w rozdziale IX ust. 2 pkt 4 Ogłoszenia o  przetargu winno być:

„ 4) posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w szkoleniu dzieci i młodzieży w zakresie gry w tenisa ziemnego potwierdzone przez Polski Związek Tenisowy lub Wojewódzki Związek  Tenisowy. Przy czym w przypadku oferty składanej wspólnie niniejszy warunek winien spełnić jeden oferent  lub oferenci wspólnie,”

  1. w rozdziale X ust. 7 pkt  7 Ogłoszenia o przetargu winno być:

„7) pismo  z Polskiego Związku Tenisowego lub Wojewódzkiego Związku Tenisowego  potwierdzające fakt posiadania przez oferenta  doświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt 4 niniejszego Ogłoszenia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)”

   

2. Prosimy o wskazanie i określenie:

(a) źródeł powstawania kosztów funkcjonowania obiektu (w tym wskazanie na umowę/rodzaj umowy zawartej z wykonawcą/dostawcą/sprzedawcą czy innym świadczącym),

 b) rodzajów tych kosztów,

 c) wysokości tych kosztów i okresów rozliczeniowych, z ich przyporządkowaniem do źródeł ich powstania i ich rodzajów, w oparciu o i na podstawie wiedzy i doświadczeń zdobytych przez ogłaszającego przetarg.

 Odpowiedź:

 

 

Hala Tenisowa

za okres 01.09.2017r. do 31.12.2017r.

Obiekt

(z wyłączeniem Hali Tenisowej)

za cały rok 2017

Uwagi

Rodzaj kosztu

Kwota

Kwota

 

koszty osobowe

ok. 35.000

ok. 163.000

 

Zakup materiałów

ok. 3.000

    ok. 9.000

 

energia elektryczna

ok. 13.000

   ok. 80.000

1. Umowa zawarta z Enea S.A na sprzedaż energii w wyniku przetargu organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin dla wszystkich podległych jednostek

2. Umowa zawarta z Enea Operator Sp. z o.o. na dystrybucję energii elektrycznej.

energia cieplna

ok. 33.000

-----

Umowa z SEC

woda

ok. 7.000

ok. 6.000

Umowa ze ZWiK

gaz

-------

ok. 20.000

Umowa z PGNiG

usługi (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, wycinka drzew usługi komunalne, przeglądy techniczne)

ok. 400

ok. 62.000

 

* Powyższe kwoty nie obejmują obsługi kortów oraz konserwacji i utrzymania ich a także kosztów ochrony obiektu.

   

3. Prosimy o określenie zakresu, metod i sposobów wykonania prac, jak też ich terminy i spodziewane koszty takich wykonań - wszystko dla wymaganych przepisami prawa przeglądów obiektów i budowli, utrzymania, konserwacji oraz remontów obiektów budowlanych stanowiących Przedmiot dzierżawy, w drodze przedłożenia książek każdego z obiektów budowlanych mających wejść w skład przedmiotu dzierżawy zdefiniowanego w §1 umowy dzierżawy (według projektu stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia), jak też ewentualnych przyjętych przez ogłaszającego przetarg planów remontowych oraz opracowanych i wdrożonych przez ogłaszającego przetarg procedur utrzymania każdego z obiegów.

Odpowiedź:

Obiekt podlega na bieżąco właściwym przeglądom zgodnie z prawem budowlanym oraz innym przepisom tj: p.poż, SANEPID, UDT itp. Organizator oddaje obiekt w stanie technicznym dobrym, w związku z powyższym nie przewidziano przeprowadzenie remontów.

 

4. Prosimy o doprecyzowanie zwrotu §17 ust. 3 projektu umowy dzierżawy stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia ,,Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy i rozliczeniu się Dzierżawcy ze zobowiązań finansowych oraz przekazaniu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu wynikającego z protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w§ 2 ust.2 i 3 (...) "poprzez dodanie do opisu pożądanego stanu przedmiotu dzierżawy na dzień jej zwrotu na rzecz wydzierżawiającego  zwrotu, z uwzględnieniem zużycia będącego następstwem prawidłowego używania" bądź zwrotu ,,w stanie zużycia będącym następstwem prawidłowego używania" w formie jaką państwo uznajecie za stosowną.

Odpowiedz:

Organizator  wyraża zgodę na doprecyzowanie postanowień umowy, w poniższy sposób:

„Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu  umowy i rozliczeniu się Dzierżawcy ze zobowiązań finansowych oraz przekazaniu przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu wynikającego z protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 3, z uwzględnieniem  zużycia  będącego następstwem prawidłowego używania, kaucja wraz z oprocentowaniem wynikającym z umowy rachunku bankowego podlega zwrotowi w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, na wskazany przez Dzierżawcę rachunek bankowy.


data wygaśnięcia: 2018/02/16


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2018/02/12, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2018/03/26 12:29:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2018/03/26 12:29:39 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/02/12 12:24:03 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/02/12 12:20:12 nowa pozycja