Archiwum: Nieruchomości - wykazy

Wykaz 13/2016


WYKAZ NR 13/2016

z dnia 03 listopada 2016r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 tekst jednolity), §4, ust. 2, pkt. 2 uchwały nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Dz. Urz. Woj. Zach. 2008.108.2078 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Oświadczenia Woli nr 14/MOSRiR/2015 z dnia 02 listopada 2016r., Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wynajęcia na okres trzech lat, w trybie bezprzetargowym na zasadzie kontynuacji, lokal użytkowy na rzecz p. Roberta Terczyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „SPORT-SCI Robert Terczyński”, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Stawka czynszu netto w zł/m2

1.

ul. Litewska 20

2030

dz. nr 1/5

p.251

 14,90

biurowa

najem

5,83 zł

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz odpadów, ogrzewanie).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony – 3 lata.
  7. Wylicytowany czynsz ulegać będzie corocznie podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku kalendarzowego w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeśli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Podstawę ustalenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowi komunikat prezesa GUS ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.
  8. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 04 listopada 2016r. do dnia 24 listopada 2016r.

 

Podpisał:

Dyrektor

Wojciech Olbryś


data wygaśnięcia: 2016/11/24


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2016/11/04, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2016/12/09 12:57:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2016/12/09 12:57:50 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/11/04 09:01:29 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/11/04 09:00:08 nowa pozycja