Archiwum: Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 10 /2016


WYKAZ NR 10 /2016

z dnia 11 października 2016r.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 782 ze zmianami) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wynajęcia lokal na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym w trybie bezprzetargowym, na okres trzech lat, na podstawie § 4, ust.3 uchwały nr VIII/128/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2015r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na rzecz Stowarzyszenia „Fizjosport” wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Stawka netto za 1m2powierzchni

1.

Miejski Stadion Lekkoatletyczny

ul. Litewska 20

2030

dz. nr 1/5

pom. nr 244

19,60

biurowa

najem

5,30

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz odpadów, ogrzewanie).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Najemca zobowiązany jest do wniesienia na konto Wynajmującego zabezpieczenia majątkowego w formie kaucji, stanowiącej równowartość co najmniej trzymiesięcznego czynszu.
  7. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony – 3 lata.
  8. Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  9. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 12 października 2016r. do dnia 02 listopada 2016r.


data wygaśnięcia: 2016/11/02


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2016/10/12, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2016/12/09 12:56:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2016/12/09 12:56:01 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/10/12 11:18:15 nowa pozycja