Archiwum: Nieruchomości - wykazy

Wykaz nr 1/2018


WYKAZ NR 1/2018

   z dnia 03 stycznia 2018 r.

 

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147), §4, ust. 3 pkt. 1 uchwały nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października                  2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Dz. Urz. Woj. Zach. 2008.108.2078 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Oświadczenia Woli nr 20/MOSRiR/2017 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2017 r., Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Stawka czynszu netto w zł/m2

1.

ul. Litewska 20

2030

dz. nr 1/5

lokal nr  23

 

lokal o powierzchni 12,48m2,

Działalność magazynowa

najem

3,98

 

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem za lokal Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, wywóz odpadów, centralne ogrzewanie).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  5. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.
  6. Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 08 stycznia 2018r. do dnia 29 stycznia 2018r.

 

Podpisał: Dyrektor Wojciech Olbryś


data wygaśnięcia: 2018/01/29


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2018/01/08, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2018/06/07 11:30:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2018/06/07 11:30:58 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/01/09 08:03:39 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/01/09 08:03:18 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/01/09 08:01:51 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/01/09 07:48:20 nowa pozycja