Archiwum: Nieruchomości - wykazy

Wykaz nr 7/2018


WYKAZ NR  7/2018

z dnia 4 kwietnia 2018r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147), §4 uchwały nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Dz. Urz. Woj. Zach. 2008.108.2078 wraz z późniejszymi zmianami), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, powierzchnię 2m2wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie powierzchni

Powierzchnia  (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Minimalna miesięczna wysokość czynszu

1.

ul. Litewska 20

2030

dz. nr 1/2

Hol - przy wejściu głównym na obiekt

2

Powierzchnia pod automaty vendingowe

najem

800,00 zł netto

 

 

  1. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  2. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  3. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  4. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
  5. Wylicytowany czynsz ulegać będzie corocznie podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku kalendarzowego w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeśli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Podstawę ustalenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowi komunikat prezesa GUS ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 05 kwietnia 2018r. do dnia 26 kwietnia 2018r.

 

Podpisał:

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie

Wojciech Olbryś


data wygaśnięcia: 2018/04/26


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2018/04/05, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2018/06/07 11:33:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2018/06/07 11:33:05 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/04/05 08:23:01 nowa pozycja