Archiwum: Nieruchomości - wykazy

WYKAZ nr 16/2015


WYKAZ NR 16/2015

z dnia 09 grudnia 2015r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 782 ze zmianami), §4, ust. 2, pkt. 2 uchwały nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Dz. Urz. Woj. Zach. 2008.108.2078 ze zmianami) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na okres do trzech lat, lokal użytkowy na rzecz Ludowego Klubu Sportowego „OLIMPIC” – Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 Stawka czynszu netto w zł/m2

1.

ul. Litewska 20

2030

dz. nr 1/2

p. nr 244

19,60

biurowa

najem

5,30

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz odpadów, ogrzewanie).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Najemca zobowiązany jest do wniesienia na konto Wynajmującego zabezpieczenia majątkowego w formie kaucji, stanowiącej równowartość co najmniej trzymiesięcznego czynszu.
  7. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy wadium nie podlega zwrotowi.
  8. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony – 3 lata.
  9. Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  10. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy zmianie, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 09 grudnia 2015r. do dnia 29 grudnia 2015r.

Podpisał Dyrektor - Waldemar Gill


data wygaśnięcia: 2015/12/29


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2015/12/09, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2016/06/09 12:00:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2016/06/09 12:00:28 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2015/12/09 13:46:18 nowa pozycja