Nieruchomości - przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej


 Szczecin, dnia 26 lipca 2021r.

 

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU, REKREACJI I REHABILITACJI W SZCZECINIE

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę części nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Przedmiot dzierżawy

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Stawka wywoławcza czynszu netto w zł/m2

 

 

 

Wadium

1.

 

Kompleks Sportowy: Szczeciński Dom Sportu

w Szczecinie

ul. Wąska 16

obręb 1020

dz. nr 12/1

część nieruchomości gruntowej o

powierzchni około 40,00m2

usługi gastronomiczne

dzierżawa

na czas nieoznaczony

w okresie wskazanym przez dzierżawcę:

1/2 wysokości stawki obowiązującej na cele handlu i gastronomii w strefie IV – 13,17zł/m2 czyli

6,59 zł/m2

poza wskazanym okresem: obowiązuje stawka – 0,42 zł/m2

 

 

300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA:

Z uwagi na ogłoszone w kraju zagrożenie epidemiczne związane z występowaniem wirusa COVID-19 i zastosowane procedury ograniczenia skupisk ludzi na terenie siedziby MOSRiR, proszę, aby osoby zainteresowane przetargiem przyszły bez osób towarzyszących.

W trosce o bezpieczeństwo proszę o przestrzeganie podstawowych zasad zapobiegawczych, które mogą istotnie wpłynąć na ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem.

 

 

  1. Nieruchomość wytypowaną do przetargu oglądać można po uprzednim uzgodnieniu terminu z upoważnionym przedstawicielem zarządcy nieruchomości: p. Marek Gąsior       - tel.: 502 284 560.

2.   Nieruchomość gruntową przejmuje się w istniejącym stanie technicznym, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

3.   Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie Komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz złożenie kserokopii nw. dokumentów:

a)  dowodu wpłaty wadium;

b)  aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej wraz z nr NIP i REGON (datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem);

c)  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (ważnego 6 miesięcy),

d)  umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).

e)  pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu karnego:

- o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

- o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,

- o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, opłat z tytuły najmu, dzierżawy).

g)  pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

h)  pisemne oświadczenie, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

4.   Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy MOSRiR: PKO BP 27 1020 0000 9702 0278 6382, w terminiedo dnia 18 sierpnia2021r.

5.   Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet należnej kaucji. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po rozstrzygnięciu przetargu.

6.   W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 10 dni, wadium nie podlega zwrotowi, a grunt zostanie ponownie wystawiony na przetarg.

7.   Przetarg uważa się za ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który wpłacił wadium, stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego postąpienia, które nie może wynosić mniej niż 10% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8.   Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

9.   Oferent przed podpisaniem protokołu z przetargu, zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności, jaką zamierza prowadzić na dzierżawionej powierzchni gruntu.

  1. Przed zawarciem umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości co najmniej trzykrotnego czynszu.
  2. Czynsz należy wnosić przelewem, w terminie do 21-go dnia każdego miesiąca. Dzierżawca co miesiąc będzie otrzymywał fakturę.
  3. Dzierżawca zgodnie z obowiązującymi przepisami jest płatnikiem podatku od nieruchomości, w związku z czym Dzierżawca oprócz czynszu opłacać będzie także podatek od nieruchomości obliczony wg aktualnych stawek, określonych stosowną uchwałą Rady Miasta Szczecin.
  4. Umowa dzierżawy zawarta zostanie na czas nieoznaczony.
  5. W celu zabezpieczenia realizacji postanowień umowy Dzierżawca podda się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty w wysokości rocznego czynszu brutto oraz rocznych opłat za media. Akt notarialny, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien obejmować oświadczenie Dzierżawcy o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. oraz zgodę na prowadzenie przez Wydzierżawiającego egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, przy czym zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku zapłaty jest niewykonanie zobowiązań wynikających z §2 umowy oraz bezskuteczny upływ, co najmniej trzydziestodniowego terminu wyznaczonego Dzierżawcy na dobrowolne spełnienia świadczenia, przy czym Wydzierżawiający może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności do dnia - 3 lata od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
  6. Dzierżawca podda się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. co do wydania przedmiotu dzierżawy. Akt notarialny, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien obejmować oświadczenie Dzierżawcy o poddaniu się egzekucji co do wydania przedmiotu dzierżawy na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., przy czym zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie powyższego obowiązku jest wygaśnięcie lub wypowiedzenie umowy dzierżawy przez którąkolwiek ze stron, jej rozwiązanie przez strony oraz bezskuteczny upływ co najmniej trzydziestodniowego terminu od otrzymania przez Dzierżawcę pisemnego wezwania do dobrowolnego wydania przedmiotu dzierżawy, przy czym Wydzierżawiający może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności do dnia - 3 lata od dnia zawarcia umowy.
  7. Dzierżawca zobowiązany będzie przedłożyć notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w pkt 14 i 15, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Przetarg odbędzie sięw siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, przy ul. Władysława Szafera 7, w dniu 23 sierpnia 2021r. o godzinie 800.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., p oz. 121 z późn. zm.). Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie zamieszczona jest na stronie www.mosrir.mosrir.plw zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

 

W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub unieważnienia ww. przetargu, w całości lub w części, bez podawania przyczyn.

 

W siedzibie MOSRiR dodatkowych informacji udziela Dział Administracyjny – tel.: 91 422 34 27 wew. 62.

 

Oferenci biorący udział w przetargu winni być wyposażeni w wymagane, zgodnie z obowiązującymi na dany dzień przepisami, środki ochrony osobistej tj. maseczki ochronne.


data wygaśnięcia: 2021/08/24


udostępnił: Miesjki Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2021/07/28, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Małgorzata Górczewska, dnia: 2021/07/28 14:05:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górczewska 2021/07/28 14:05:20 nowa pozycja