Nieruchomości - przetargi

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego


 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU, REKREACJI I REHABILITACJI W SZCZECINIE

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania w najem (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Stawka wywoławcza czynszu netto w zł/m2

 

 

 

Wadium

1.

 

Miejski Stadion Lekkoatletyczny w Szczecinie

ul. Litewska 20

obręb 2105

dz. nr 2/5

I piętro

budynku

lokal nr 137 –

pow. 27,03 m2

usługi związane ze sportem lub rehabilitacją

najem

3-krotność stawki podstawowej

tj. 10,30 zł netto

 

 

600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA:

Z uwagi na ogłoszone w kraju zagrożenie epidemiczne związane z występowaniem wirusa COVID-19 i zastosowane procedury ograniczenia skupisk ludzi na terenie siedziby MOSRiR, proszę, aby osoby zainteresowane przetargiem przyszły bez osób towarzyszących.

W trosce o bezpieczeństwo proszę o przestrzeganie podstawowych zasad zapobiegawczych, które mogą istotnie wpłynąć na ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem.

         1. Lokal wytypowany do przetargu oglądać można po uprzednim uzgodnieniu terminu z upoważnionym przedstawicielem zarządcy nieruchomości:

      p. Elżbieta Małysz      - tel.: 519 352 811.

2.   Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty ewentualnego remontu w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych, wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizację oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.

3.   Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie Komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz złożenie kserokopii nw. dokumentów:

a)  dowodu wpłaty wadium;

b)  aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej wraz z nr NIP i REGON (datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem);

c)  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (ważnego 6 miesięcy),

d)  umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).

4.   Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy MOSRiR: PKO BP 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382, w terminiedo dnia 30 kwietnia2021r.

5.   Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet należnej kaucji. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po rozstrzygnięciu przetargu.

6.   W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy najmu w ciągu 10 dni, wadium nie podlega zwrotowi, a lokal zostanie ponownie wystawiony na przetarg.

7.   Przetarg uważa się za ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który wpłacił wadium, stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego postąpienia, które nie może wynosić mniej niż 10% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8.   Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu z przetargu, który - po zatwierdzeniu przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji - będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.

9.   Oferent przed podpisaniem protokołu z przetargu, zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności, jaką zamierza prowadzić w wynajętym lokalu.

10. Przed zawarciem umowy najmu Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości co najmniej trzykrotnego, wylicytowanego czynszu.

11. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i wylicytowanej stawki w przetargu. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin.

12. Oprócz wylicytowanego czynszu Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda i kanalizacja, wywóz odpadów).

13. Czynsz i opłaty za media należy wnosić przelewem, w terminie do 21-go dnia każdego miesiąca. Najemca co miesiąc będzie otrzymywał fakturę.

14. Najemca zgodnie z obowiązującymi przepisami jest płatnikiem podatku od nieruchomości, w związku z czym Najemca oprócz czynszu opłacać będzie także podatek od nieruchomości obliczony wg aktualnych stawek, określonych stosowną uchwałą Rady Miasta Szczecin.

15. Umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony do lat trzech.

16. W celu zabezpieczenia realizacji postanowień umowy Najemca podda się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty w wysokości rocznego czynszu brutto oraz rocznych opłat za media. Akt notarialny, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien obejmować oświadczenie Najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. oraz zgodę na prowadzenie przez Wynajmującego egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, przy czym zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku zapłaty jest niewykonanie zobowiązań wynikających z §2 umowy oraz bezskuteczny upływ, co najmniej trzydziestodniowego terminu wyznaczonego Najemcy na dobrowolne spełnienia świadczenia, przy czym Wynajmujący może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

17. Najemca podda się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. co do wydania przedmiotu najmu. Akt notarialny, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien obejmować oświadczenie Najemcy o poddaniu się egzekucji co do wydania przedmiotu najmu na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., przy czym zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie powyższego obowiązku jest wygaśnięcie lub wypowiedzenie umowy najmu przez którąkolwiek ze stron, jej rozwiązanie przez strony oraz bezskuteczny upływ co najmniej trzydziestodniowego terminu od otrzymania przez Najemcę pisemnego wezwania do dobrowolnego wydania przedmiotu najmu, przy czym Wynajmujący może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku najmu.

18. Najemca zobowiązany będzie przedłożyć notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w pkt 16 i 17, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Przetarg odbędzie sięw siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, przy ul. Władysława Szafera 7, w dniu 6 maja 2021r. o godzinie 900.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., p oz. 121 z późn. zm.). Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie zamieszczona jest na stronie www.mosrir.mosrir.plw zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

 

W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub unieważnienia przetargu na ww. lokal.

 

W siedzibie MOSRiR dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Górczewska – tel.: 91 422 65 07 wew. 61-63.

 

Oferenci biorący udział w przetargu winni być wyposażeni w wymagane, zgodnie z obowiązującymi na dany dzień przepisami, środki ochrony osobistej tj. maseczki ochronne.


data wygaśnięcia: 2021/05/06


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2021/04/21, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Małgorzata Górczewska, dnia: 2021/04/21 14:13:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górczewska 2021/04/21 14:13:31 nowa pozycja