Nieruchomości - przetargi

Dzierżawa części nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele sportowe oraz w celu wykonania inwestycji na budowę boiska do gry wraz z infrastrukturą towarzyszącą


Szczecin, dnia 1 września 2020 r.

 

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU, REKREACJI I REHABILITACJI W SZCZECINIE

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę części nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele sportowe

oraz w celu wykonania inwestycji polegającej na budowie boiska

o sztucznej nawierzchni do gry w piłkę nożną wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

nr obrębu

nr działki

Przedmiot dzierżawy

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego netto miesięcznie w zł

 

 

Wadium

1.

al. Wojska Polskiego 246

2028

część dz. nr 4/1

część nieruchomości gruntowej o powierzchni 1012m2

sportowa


 

Dzierżawa

na czas nieoznaczony

600,00 zł

 

300,00 zł

 

UWAGA:

Z uwagi na ogłoszone w kraju zagrożenie epidemii związane z występowaniem wirusa COVID-19 i zastosowane procedury ograniczenia skupisk ludzi na terenie siedziby MOSRiR, zaleca się, aby osoby zainteresowane przetargiem przyszły bez osób towarzyszących.
W trosce o bezpieczeństwo należy przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które mogą istotnie wpłynąć na ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem.

 


 

 1. Nieruchomość wytypowaną do przetargu oglądać można po uprzednim uzgodnieniu terminu z upoważnionym przedstawicielem zarządcy nieruchomości: p. Włodzimierz Czyżewski
  - tel.: 728413153.

 2. Nieruchomość gruntową przejmuje się w istniejącym stanie. Koszty ewentualnych prac budowlanych w celu przystosowania nieruchomości do prowadzenia działalności obciążają dzierżawcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów i nakładów w przyszłości.

 3. Warunki przystąpienia do przetargu:

 

 1. okazanie dowodu wpłaty wadium,

 2. okazanie dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

 3. okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  a podlegających wpisowi.

 4. okazanie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 5. umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).

 6. złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:

 7. o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

 8. o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,

 9. o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

 10. złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

 11. złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

 

 1. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy MOSRiR:
  PKO BP 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382, w terminie do dnia 11 września 2020r. Decyduje data wpływu środków na konto MOSRiR.

 2. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet należnej kaucji. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po rozstrzygnięciu przetargu.

 3. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy
  w ciągu 10 dni liczonych od daty zamknięcia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi,
  a nieruchomość zostanie ponownie wystawiona na przetarg.

 4. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który wpłacił wadium, stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego postąpienia, które nie może wynosić mniej niż 10% ceny wywoławczej,
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 5. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu z przetargu, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

 6. Oferent przed podpisaniem protokołu z przetargu, zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności, jaką zamierza prowadzić na dzierżawionej powierzchni.

 7. Przed zawarciem umowy dzierżawy, dzierżawca zobowiązany będzie do wpłaty w formie pieniężnej, kaucji zabezpieczającej roszczenia wydzierżawiającego, w wysokości co najmniej trzykrotnego wylicytowanego czynszu. W przypadku ustalenia kaucji w wysokości przekraczającej wysokość wpłaconego wadium dzierżawca dopłaci różnicę.

 8. Czynsz dzierżawny za nieruchomość oddaną w dzierżawę ustala się w wysokości wylicytowanej stawki miesięcznego czynszu netto.

 9. Dzierżawca zgodnie z obowiązującymi przepisami jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

 10. W przypadku posadowienia przez Dzierżawcę na przedmiocie dzierżawy obiektów budowlanych, Dzierżawca zobowiązuje się do oceny prawno–podatkowej powstałego stanu faktycznego i w sytuacji powstania obowiązku podatkowego związanego z posadowieniem obiektów budowlanych – zobowiązany będzie zgłosić obowiązek podatkowy do Urzędu Miasta w Szczecinie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

 11. Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej
  z obowiązującymi na dzień płatności przepisami.

 12. Czynsz i podatek od nieruchomości należy wnosić przelewem, w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

 13. Dzierżawca ponosił będzie także koszt opłat za usługi komunalne (wywóz odpadów stałych
  i organicznych, dostarczanie wody i korzystanie z kanalizacji, pobór energii elektrycznej) na podstawie odrębnych umów zawartych we własnym zakresie z podmiotami świadczącymi ww. usługi. Dzierżawca przedłoży Wydzierżawiającemu kopie zawartych umów.

 14. Umowa dzierżawy zawarta zostanie na czas nieoznaczony.

 15. W celu zabezpieczenia realizacji postanowień umowy Dzierżawca podda się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty wysokości wylicytowanego rocznego czynszu brutto oraz rocznych opłat za media.
  Akt notarialny, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien obejmować oświadczenie Dzierżawcy o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c.
  oraz zgodę na prowadzenie przez Wydzierżawiającego egzekucji na podstawie tego aktu
  o całość lub część roszczenia, przy czym zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku zapłaty jest niewykonanie zobowiązań wynikających z §2 umowy oraz bezskuteczny upływ, co najmniej trzydziestodniowego terminu wyznaczonego Dzierżawcy na dobrowolne spełnienie świadczenia, przy czym Wydzierżawiający może wystąpić
  o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności do dnia - trzydzieści lat od dnia zawarcia umowy.

 16. Dzierżawca podda się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. co do wydania przedmiotu dzierżawy. Akt notarialny, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien obejmować oświadczenie Dzierżawcy o poddaniu się egzekucji co do wydania przedmiotu dzierżawy na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., przy czym zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie powyższego obowiązku jest wygaśnięcie lub wypowiedzenie umowy dzierżawy przez którąkolwiek ze stron, jej rozwiązanie przez strony oraz bezskuteczny upływ co najmniej trzydziestodniowego terminu od otrzymania przez Dzierżawcę pisemnego wezwania do dobrowolnego wydania przedmiotu dzierżawy.

 17. Akt notarialny winien być przedłożony Wydzierżawiającemu najpóźniej do 14 dnia od dnia zawarcia umowy.

 18. Przed przystąpieniem do przetargu, należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy,
  która została opublikowana wraz z ogłoszeniem o przetargu na stronie internetowej
  www.mosrir.szczecin.pl. Treść umowy nie podlega negocjacjom. Złożenie swojej oferty
  w przetargu jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy dzierżawy.

 19. Osoba, która wygra przetarg, po podpisaniu umowy dzierżawy, m.in. zobowiązana jest do:

 • wykonania inwestycji, o której mowa w §1 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie nie przekraczającym 24 miesięcy, od dnia zawarcia przedmiotowej umowy;
 • wszelkie prace na nieruchomości będącej przedmiotem umowy, w czasie jej obowiązywania, związane z realizacją inwestycji, o której mowa w §1 ust. 2 umowy,
 • Dzierżawca będzie wykonywał we własnym zakresie i na własny koszt.
 • Dzierżawcy nie będą przysługiwały wobec Wydzierżawiającego żadne roszczenia o zwrot poczynionych na przedmiocie dzierżawy nakładów i ulepszeń.
 • Dzierżawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu poczynionych na przedmiocie dzierżawy nakładów i ulepszeń;
 • Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje i wykona (jeżeli okaże się to konieczne), niezbędną infrastrukturę, a także uzyska zgody i opinie właściwych podmiotów lub organów wymagane przepisami prawa do realizacji inwestycji, o której mowa w §1 ust. 2 umowy;
 • Wydzierżawiający informuję, iż w okresie trwania umowy dzierżawy, planuje na terenie obiektu sportowego, w sąsiedztwie przedmiotu dzierżawy wykonanie prac remontowych, naprawczych, rozbiórki, łącznie z wykonaniem nowego dachu Toru Kolarskiego, co może w pewnym stopniu wpływać na możliwość swobodnego korzystania z przedmiotu dzierżawy;
 • Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia, do trzech razy w każdym roku kalendarzowym, przez okres do 14 dni całego obiektu sportowego, w celu przeprowadzenia imprez sportowych (mecze, zawody). W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Dzierżawca obowiązany będzie powstrzymać się w tym okresie od korzystania z przedmiotu dzierżawy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim ciążyć będzie również na podmiotach, którym Dzierżawca odda w poddzierżawę, najem do używania lub korzystania w dowolnej formie, tytułem darmym lub odpłatnie część przedmiotu dzierżawy.
 • Dzierżawca przyjmuje powyższy fakt do wiadomości oraz zobowiązuje się wprowadzić powyższy obowiązek do umów zawartych z podmiotami, którym odda w poddzierżawę, najem do używania lub korzystania w dowolnej formie, tytułem darmym lub odpłatnie część przedmiotu dzierżawy, a także oświadcza, że nie będzie wysuwał wobec Wydzierżawiającego z tego tytułu żadnych roszczeń, w tym w szczególności roszczeń odszkodowawczych, w związku z brakiem możliwości korzystania z przedmiotu dzierżawy, czy też częściową utratą bądź nie osiągnięciem planowanego zysku w związku z niemożliwością korzystania w powyższym okresie z przedmiotu dzierżawy.

 

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., p oz. 121 z późn. zm.). Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie zamieszczona jest na stronie www.mosrir.mosrir.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

 

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, przy ul. Wł. Szafera 7, w dniu 14 września 2020r. o godzinie 1000.

 

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, zastrzega sobie prawo zmiany, odwołania lub unieważnienia ww. przetargu, w całości lub w części, bez podawania przyczyn.


 

Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Górczewska - tel.: 914226507


data wygaśnięcia: 2020/09/01


Załączniki:

udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2020/09/01, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2020/09/01 07:34:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2020/09/01 07:34:46 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2020/09/01 07:34:10 nowa pozycja