Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 6/2023


 

WYKAZ NR 6/2023

z dnia 20 września 2023 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art.  35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę do lat trzech, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego  nieruchomość wg niżej przedstawionego wykazu:  

 

 

Lp.

Opis nieruchomości

Księga wieczysta

Nr obrębu

Nr działki

Powierzchnia nieruchomości (m2)

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób użytkowania

 

Minimalna miesięczna wysokość czynszu dzierżawnego

 

 

 

Wadium

 

1.

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana halą tenisową,

9 kortami  tenisowymi,

2 budynkami administracyjno-socjalnymi, budynkiem magazynowym

położona przy

Alei Wojska Polskiego 127

w Szczecinie

 

KW nr SZ1S/00146549/7

 

dz. nr 60/1,

obręb 2140

Szczecin- Pogodno

 

24 759

sportowo-rekreacyjne

dzierżawa

5 000,00 zł

+ podatek VAT  w wysokości zgodnej                     z obowiązującymi przepisami

20 000 zł

 

  1. Oprócz czynszu Dzierżawca ponosić będzie opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, wywóz odpadów komunalnych oraz dostawę ciepła, które uiszczane będą przez Dzierżawcę na rzecz Wydzierżawiającego, będącego stroną umów zawartych z dostawcami wymienionych mediów, na podstawie refaktur wystawianych przez Wydzierżawiającego na Dzierżawcę.
  2. Do czynszu dzierżawnego doliczany będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  3. Czynsz dzierżawny Dzierżawca będzie płacił miesięcznie z góry, w terminie nie później niż do dnia  21 każdego miesiąca.
  4. Czynsz ulegać będzie corocznie podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku 2025, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeśli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Podstawę ustalenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowi komunikat prezesa GUS ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.
  5. Umowa zawarta zostanie na czas oznaczony trzy lata.
  6. Dzierżawca zobowiązany będzie do samodzielnego zgłoszenia, złożenia deklaracji i uiszczania podatku od nieruchomości za przedmiot dzierżawy, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) we właściwym urzędzie tj. Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Szczecin. 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 20 września 2023 r. do dnia 11 października 2023r.


data wygaśnięcia: 2023/10/12


udostępnił: MOSRiR Szczecin, wytworzono: 2023/09/20, odpowiedzialny/a: Dyrektor MOSRiR - Bożena Kowalewska, wprowadził/a: Michał Kudłaszewicz, dnia: 2023/09/20 12:40:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Kudłaszewicz 2023/09/20 12:40:26 nowa pozycja