Nieruchomości - wykazy

Wykaz nr 17/2021


 WYKAZ NR 17/2021

z dnia 28 lipca 2021 r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990), oraz Uchwały nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Dz. Urz. Woj. Zach. 2008.108.2078 wraz z późniejszymi zmianami), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, lokale i pomieszczenia, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

           Nr   KW

Usytuowanie (numer) lokalu i powierzchnia (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Miesięczna stawka na m2

1.

Hala Widowiskowo-Sportowa

ul. Władysława Szefera 3/5/7

71-245 Szczecin

Dz. Nr 1/31

Obręb 2004 Szczecin-Pogodno

 

KW/SZ1S/00174544/7

1/20 o pow. 4,89 m2

I/36 o pow. 13,21 m2

1/42 o pow. 13,72 m2

1/44 o pow.   16,85 m2

1/47 o pow.   19,50 m2

0I/26 o pow.   46,42 m2

0I/27 o pow.   23,97 m2

0I/28 o pow.   4,87 m2

ŁĄCZNIE:  143,43 m2

Działalność statutowa sportowa

najem

2-krotnośc stawki podstawowej,

tj. 6 zł/m2

 

 

  1. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz odpadów, centralne ogrzewanie, Internet).
  2. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  3. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  4. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, trzy lata.
  5. Czynsz ulegać będzie corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów  i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeśli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Podstawę ustalenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowi komunikat prezesa GUS ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 29 lipca 2021r. do dnia 19 sierpnia 2021 r.


data wygaśnięcia: 2021/08/20


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2021/07/29, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Małgorzata Górczewska, dnia: 2021/07/29 10:49:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górczewska 2021/07/29 10:49:54 nowa pozycja