Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 8/2023


WYKAZ NR 8/2023

z dnia 11 października 2023 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym spółce Budimex S.A. część nieruchomości gruntowej, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia gruntu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Miesięczny

czynsz netto

1.

Kompleks sportowy:

Szczeciński Dom Sportu

ul. Wąska 16

obręb 1020

dz. nr 12/1

SZ1S/00153598/7

562,90 m2

zaplecze budowy

dzierżawa

za pow. 347 m2  - 3,50 zł/m2

za pow. 215,9 m2 - 4,50 zł/m2

 

  

  1. Czynsz dzierżawny za przedmiot dzierżawy ustala się w wysokości iloczynu powierzchni gruntu i wysokości stawki zgodnej z Zarządzeniem nr 461/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 października 2022 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnienie nieruchomości gruntowych lub ich części na czas oznaczony do 3 lat, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony,
  2. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  3. Czynsz należy wnosić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  4. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony.
  5. Przedmiot dzierżawy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  6. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka czynszu dzierżawy uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

  

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 12 października 2023 r. do dnia 02 listopada 2023 r.


data wygaśnięcia: 2023/11/30


udostępnił: MOSRiR Szczecin, wytworzono: 2023/10/12, odpowiedzialny/a: Dyrektor MOSRiR - Bożena Kowalewska, wprowadził/a: Michał Kudłaszewicz, dnia: 2023/10/12 07:25:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Kudłaszewicz 2023/10/12 07:25:14 nowa pozycja