Nieruchomości - wykazy

Wykaz nr 14/2021


 WYKAZ NR 14/2021

z dnia 24 czerwca 2021r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) oraz Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (z późniejszymi zmianami) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, część nieruchomości gruntowej, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Przedmiot dzierżawy

Powierzchnia do oddania w dzierżawę (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Stawka wywoławcza czynszu netto w zł/m2

1.

Kompleks Sportowy:

Szczeciński Dom Sportu

w Szczecinie

ul. Wąska 16

obręb 1020

dz. nr 12/1

część nieruchomości gruntowej

około 40m2

usługi gastronomiczne

dzierżawa

w okresie wskazanym przez dzierżawcę:

1/2 wysokości stawki obowiązującej na cele handlu i gastronomii w strefie IV – 13,17zł/m2 czyli

6,59 zł/m2

poza wskazanym okresem: obowiązuje stawka – 0,42 zł/m2

 

 

  1. Czynsz dzierżawny Dzierżawca będzie płacił miesięcznie z góry, w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  2. Poza czynszem Dzierżawca ponosił będzie koszt opłat za wywóz odpadów komunalnych.
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
  5. Dzierżawca przyjmuje nieruchomość w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny.
  6. W przypadku zmiany stawki podstawowej w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka wywoławcza, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.
  7. Dzierżawca zgodnie z obowiązującymi przepisami jest płatnikiem podatku od nieruchomości, w związku z tym poza ustaloną wysokością czynszu, Dzierżawca opłacać będzie także podatek od nieruchomości obliczony wg aktualnych stawek, określonych stosowną uchwałą Rady Miasta Szczecin.

 

 

 

Wykaz

wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 2 lipca 2021r. do dnia 23 lipca 2021r.


data wygaśnięcia: 2021/07/23


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2021/07/02, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Małgorzata Górczewska, dnia: 2021/07/02 13:17:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górczewska 2021/07/02 13:17:56 nowa pozycja