Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 19/2021


WYKAZ NR 19/2021

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) oraz uchwały nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Dz. Urz. Woj. Zach. 2008.108.2078 wraz z późniejszymi zmianami), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokale i pomieszczenia, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Nr obrębu

Nr KW

Usytuowanie (numer) lokali oraz powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Miesięczna stawka za m2

1.

Hala Widowiskowo-Sportowa

ul. Władysława Szafera 3/5/7

71-245 Szczecin

dz. nr 1/31

obręb 2004 Szczecin - Pogodno

KW/SZ1S/00174544/7

I/36  o pow.     13,21 m2

I/62  o pow.      3,72 m2

I/63a o pow.    18,90 m2

I/63b o pow.    14,90 m2

I/64  o pow.       1,98 m2

I/65  o pow.     22,98 m2

0I/26  o pow.    46,42 m2

0I/27  o pow.    23,97 m2

0I/16 o pow.     23,74 m2

0I/17  o pow.    45,95 m2

         łącznie:  215,77m2

działalność statutowa

sportowa

najem

2-krotność stawki podstawowej,

tj. 6,00zł/m²

 
  1. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz odpadów, centralne ogrzewanie, Internet).
  2. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  3. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  4. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, trzy lata.
  5. Czynsz ulegać będzie corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeśli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Podstawę ustalenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowi komunikat prezesa GUS ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 19 sierpnia 2021 r. do dnia 9 września 2021 r.


data wygaśnięcia: 2021/09/09


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2021/08/19, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Małgorzata Górczewska, dnia: 2021/08/19 13:15:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górczewska 2021/08/19 13:15:22 nowa pozycja