Archiwum zamówień publicznych

Świadczenie usług ratownictwa wodnego rozumianego jako zapewnienie bezpieczeństwa na wyznaczonych obszarach wodnych Szczecińskiego Domu Sportu


Miesięczna kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi - 62.976,00 zł

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Świadczenie usług ratownictwa wodnego rozumianego jako zapewnienie bezpieczeństwa na wyznaczonych obszarach wodnych Szczecińskiego Domu Sportu SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811205361 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Wł. Szafera, 7 1.5.2.) Miejscowość: Szczecin 1.5.3.) Kod pocztowy: 71-245 1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin 1.5.7.) Numer telefonu: 914223427 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosrir@mosrir.szczecin.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Świadczenie usług ratownictwa wodnego rozumianego jako zapewnienie bezpieczeństwa na wyznaczonych obszarach wodnych Szczecińskiego Domu Sportu 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91c3b427-1b78-11ec-b885-f28f91688073 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00188340/01 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00188340/01 z dnia 2021-09-22 2021-09-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-22 11:05 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00068970/04/P 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.3.7 Świadczenie usług ratownictwa wodnego rozumianego jako zapewnienie bezpieczeństwa na wyznaczonych obszarach wodnych Szczecińskiego Domu Sportu 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania http://bip.mosrir.szczecin.pl/chapter_113026.asp? soid=E4DFCAC5F62349098C174886624F35ED 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zast. art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawia a wykonaw (UWAGA: nie dot. złożenia oferty), w szczegól.: składanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub przekazywanie innych informacji w postępowaniu, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji Zamawiającego z wykonawcami wskazano w rozdziale I pkt 1 SWZ. Korespondencja, o której mowa powyżej, przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. osobiście, listownie, elektronicznie na inny niż wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ adres e-mail lub elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP lub za pośrednictwem miniPortalu) nie będzie brana pod uwagę z zastrzeżeniem ppkt 2) 2) Składanie ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i dostępnego również przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 3) Szczegółowe zasady komunikacji elektronicznej zostały opisane poniżej 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 2) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Ogłoszenie nr 2021/BZP 00188340/01 z dnia 2021-09-22 2021-09-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy; 3) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”; 4) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP); 5) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB; 6) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego e-PUAP; 7) za datę przekazania oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail Zamawiającego wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ; 8) wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również przez miniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki ePUAP, który został wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ; Funkcjonalność zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Szczegółowe informację dotyczące sposobu złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania zostały opisane w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 9) wykonawca składa ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w rozdziale VI SWZ; 10) wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu; 11) wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert; 12) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zaleca się posługiwanie nazwą postępowania lub numerem referencyjnym niniejszego postępowania; 13) zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez wykonawców przed podpisaniem umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli są wymagane. a) Zamawiający rekomenduje następujące formaty danych” pdf oraz zip (format poddający się kompresji), a w przypadku przekazywania wiadomości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jako tekst wpisany bezpośrednio do niej. 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin, Ogłoszenie nr 2021/BZP 00188340/01 z dnia 2021-09-22 2021-09-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji e-mail: iod@mosrir.szczecin.pl, 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, 4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 pzp. oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy), 5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: - przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata; - przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE; - do czasu przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji – w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji, 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp. 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczania przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dani zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, ze zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych ; b) prawo do przenoszenia danych osobowych , o których mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: NO-JM-341-5/21 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi Ogłoszenie nr 2021/BZP 00188340/01 z dnia 2021-09-22 2021-09-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.1.5.) Wartość zamówienia: 220416,00 PLN 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową usługę ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej rozumianą jako zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się, przebywających, uprawiających sport lub rekreację na: 1) basenie o długości 50 m, głębokości 2,2 m, szerokości 10 torów po 2,5 m każdy, 2) basenie o długość 25 m, głębokość od 1 m do 3,60 m, szerokość 6 torów po 2 m każdy, 3) basenie małym o długości 10 m, głębokość od 0,6 m do 0,9 m; 4) usługa winna być sprawowana przez 4 ratowników jednocześnie na zmianie dziennej od godz. 6:00 do godz.14:00 oraz przez 4 ratowników jednocześnie na zmianie popołudniowej w godz. od 14:00 do godz. 22:00, z zastrzeżeniem, iż ratownicy swoje obowiązki mają pełnić do momentu wyjścia z hali basenu ostatniej osoby korzystającej z basenu. Łącznie 8 ratowników dziennie przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem 1.11.2021 r.; 4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak 4.2.12.) Opis wznowienia Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy. polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50% wartości zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak 4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy. polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50% wartości zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje 4.3.) Kryteria oceny ofert 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów oceny ofert określonych w swz. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach. S= C+K 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo Ogłoszenie nr 2021/BZP 00188340/01 z dnia 2021-09-22 2021-09-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna w przypadku nieobecności ratownika na dyżurze udokumentowanego przez Zamawiającego wpisem do listy obecności (§ 15 ust. 1 pkt 2 projektu umowy), za każdy stwierdzony przypadek nieobecności ratownika 4.3.6.) Waga: 40 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz. U. z 2020, poz. 350 ze zm.) oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 882 ze zm.) Ww. warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W przypadku wykonawcy zagranicznego zamawiający żąda zgody i wpisu do rejestru, o którym mowa w ppkt 1) powyżej na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ratownictwa wodnego, jeżeli jej posiadanie jest niezbędne do świadczenia tych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu usług ratownictwa wodnego na kąpielisku lub pływalni. Za jedną usługę Zamawiający uzna świadczenie usługi ratownictwa wodnego na kąpielisku lub Ogłoszenie nr 2021/BZP 00188340/01 z dnia 2021-09-22 2021-09-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi pływalni o powierzchni minimum 300 m kw. Jeżeli usługi są w trakcie wykonywania, to na dzień złożenia oferty musi być realizowana przez okres co najmniej 3 miesięcy. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczeń. b) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 12 osobami, które posiadają uprawnienia ratownika wodnego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy muszą posiadać doświadczenie pracy ratowniczej w wymiarze minimum 6 miesięcy. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. 3. Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu: 1) przez kąpielisko należy rozumieć kąpielisko, o którym mowa w art. 16 pkt 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz.U. 2021 poz. 624 ze zm. ) tzn. wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych; 2) przez pływalnię należy rozumieć obiekt kryty lub odkryty, z wodą przepływową, przeznaczony do pływania lub kąpieli, posiadający co najmniej jedną nieckę basenową, z trwałym brzegiem i dnem, wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski. (tj. Dz.U. z 2020 r.. poz. 350 ze zm.); 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7) Podmiotowe środki dowodowe: a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu; WW. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. WW. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualną zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały Ogłoszenie nr 2021/BZP 00188340/01 z dnia 2021-09-22 2021-09-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 3) wykaz osób, które posiadają uprawnienia ratownika wodnego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z potwierdzeniem, że osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadają doświadczenie pracy ratowniczej w wymiarze minimum 6 miesięcy, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 7) Podmiotowe środki dowodowe: a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu; WW. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. WW. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument. 2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działające w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostepniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) 4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych wykonawców. 5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ WW. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu Ogłoszenie nr 2021/BZP 00188340/01 z dnia 2021-09-22 2021-09-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi udostępniającego zasoby 7) Podmiotowe środki dowodowe: a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu; WW. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. WW. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia. SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak 6.4.1) Informacje dotyczące wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. 3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika. 4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3. 5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia, 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY Ogłoszenie nr 2021/BZP 00188340/01 z dnia 2021-09-22 2021-09-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1) nastąpi działanie siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, powodujące zmianę terminu jej realizacji – w takim przypadku zmianie ulegnie postanowienie § 2 umowy w ten sposób, że okres obowiązywania umowy ulegnie przedłużeniu lub skróceniu; 2) nastąpią zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujące konieczność dostosowania umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji umowy; 3) zmniejszenie zakresu umowy, a tym samym wynagrodzenia, w przypadku, gdy Zamawiający dokona zmiany, w tym zmiany w strukturze organizacyjnej, skutkującej tym, iż świadczenie objęte umową nie może być realizowane w całości lub w części; 4) zmiany wysokości wynagrodzenia z powodu następujących okoliczności: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, - zmiana będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy pozostałej do zrealizowana, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W takim wypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów., b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę –zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 5) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy 6) niezbędnej zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 7) zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są korzystne dla Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą wpłynąć na zwiększenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, 8) wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć na etapie ogłaszania zamówienia, a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy, Szczegółowe zasady wprowadzania zmian określone zostały w zał. nr 4 do swz (projekt umowy), ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie ma możliwości ich zamieszczenia w ogłoszeniu 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak 7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Ogłoszenie nr 2021/BZP 00188340/01 z dnia 2021-09-22 2021-09-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi SEKCJA VIII – PROCEDURA 8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-30 10:00 8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i dostępnego również przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-30 11:00 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-29 SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00188340/01 z dnia 2021-09-22 2021-09-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi Link do prowadzonego postępowania na miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e74b3b0f-2cd9-445e-8712-d534806e528b

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Świadczenie usług ratownictwa wodnego rozumianego jako zapewnienie bezpieczeństwa na wyznaczonych obszarach wodnych Szczecińskiego Domu Sportu SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811205361 1.4.) Adres zamawiającego: 1.4.1.) Ulica: Wł. Szafera, 7 1.4.2.) Miejscowość: Szczecin 1.4.3.) Kod pocztowy: 71-245 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie 1.4.5.) Kraj: Polska 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin 1.4.7.) Numer telefonu: 914223427 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mosrir@mosrir.szczecin.pl 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00196223/01 2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-29 12:26 SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu, 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00188340/01 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 7.5. Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia Przed zmianą: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00196223/01 z dnia 2021-09-29 2021-09-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - - TAK Po zmianie: NIE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 7.6. Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia Przed zmianą: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Po zmianie: 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą: 2021-09-30 10:00 Po zmianie: 2021-10-05 10:00 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą: 2021-09-30 11:00 Po zmianie: 2021-10-05 11:00 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą: 2021-10-29 Po zmianie: 2021-11-03 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00196223/01 z dnia 2021-09-29 2021-09-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -Ogłoszenie nr 2021/BZP 00196223/01 z dnia 2021-09-29

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 5.10.2021 r.

Oferta nr 1:

Multigrupa sp. z o.o., ul. Kościuszki 13/1a

cena brutto za każdy miesiąc wykonywania usługi: 59.366,40zł

 Oferta nr 2:

Fundacja D.T. Sport, ul. Średnia 16, 64-100 Leszno

cena brutto za każdy miesiąc wykonywania usługi: 47.437,44 zł

 Oferta nr 3:

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Delphinus Sport Promotion, ul. Kowalska 81, 51-424 Wrocław

cena brutto za każdy miesiąc wykonywania usługi: 50.688,00 zł

 Oferta nr 4:

Konsorcjum:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego,
ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Heyki nad Kanałem Zielonym, 70-631 Szczecin

cena brutto za każdy miesiąc wykonywania usługi: 67.200,00 zł

 Oferta nr 5:

Fundacja Wodna Służba Ratowicza, ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław

cena brutto za każdy miesiąc wykonywania usługi: 80,000,00 zł

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej ustawą pzp, informuję, o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy pzp.

Zgodnie z art. 255 pkt 5 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

1 listopada br. w godzinach wieczornych doszło do katastrofy budowlanej poprzez zawalenie się jednej z trybun w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie, gdzie miał być realizowany przedmiot zamówienia. W związku z powyższym część obiektu została wyłączona z użytkowania i tym samym wykonanie zamówienia, które polegałoby na świadczeniu usługi ratownictwa wodnego między innymi na wyłączonej części kompleksu oraz ponoszeniu kosztów za świadczoną usługę nie leży w interesie publicznym.

Wobec powyższego Zamawiający unieważnił postępowanie.


Załączniki:

2021/09/22

Zmiany SIWZu:

udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2021/09/22, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - dyrektor, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2021/12/09 11:15:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2021/12/09 11:15:36 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/11/08 08:46:05 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/10/05 14:23:49 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/09/29 12:28:48 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/09/28 11:55:22 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/09/28 09:01:14 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/09/22 11:21:35 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/09/22 11:09:19 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/09/22 09:57:39 nowa pozycja