Archiwum zamówień publicznych

Usługa sprzątania w MOSRiR w 2019 r.


Ogłoszenie nr 635522-N-2018 z dnia 2018-10-12 r. 

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji: Usługa sprzątania w MOSRiR w 2019 r. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi  Zamieszczanie ogłoszenia:
 Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, krajowy numer identyfikacyjny 81120536100000, ul. ul. Władysława Szafera  7 , 71245   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 223 427, e-mail jmatw@mosrir.szczecin.pl, faks 914 221 952.Adres strony internetowej (URL): www.mosrir.szczecin.pl  Adres profilu nabywcy:  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA:  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak   www.mosrir.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak 
www.mosrir.szczecin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Tak Inny sposób: pisemnie Adres: MOSRiR, ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzątania w MOSRiR w 2019 r. Numer referencyjny:  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  Zamówienie podzielone jest na części: Nie 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w siedzibie MOSRiR przy ul. Wł. Szafera 7 i w Kompleksie Sportowym (dalej: „SDS”) przy ul. Wąskiej 16, w Szczecinie. 

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9  Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

90911300-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług sprzątania, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia: usługa sprzątania zgodna z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wielkość lub zakres zamówienia: do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodne z warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2019-01-01

2019-12-31

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: a) zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum: - dwie usługi, polegające na sprzątaniu przez okres minimum 8 miesięcy dla jednego podmiotu obiektów o powierzchni porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj. sprzątanie minimum 5000 m kw powierzchni w budynkach użyteczności publicznej z wyłączeniem powierzchni garaży, piwnic oraz poddaszy nieużytkowych oraz - jedną usługę polegającą na czyszczeniu plaż i infrastruktury pływalni przez okres minimum 6 miesięcy dla jednego podmiotu w budynku użyteczności publicznej Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej rozumie się budynek zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 r., poz. 1422 ze zm.) W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie przy czym ze względy na zastrzeżenie kluczowej części zamówienia zgodnie z rozdziałem XV pkt 12 siwz, Zamawiający nie dopuszcza, aby wykonawca w celu wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie usługi opisanej w lit. a) tiret drugi wspierał się potencjałem podmiotu trzeciego. Wykonawca musi wykazać, że osobiście zrealizował usługę wskazaną w lit. a) tiret drugi

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument. 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

a) opis technologii umożliwiający czyszczenie glazury i terakoty plaży basenu wraz z wykazem środków zastosowanych dla tej technologii, b) karty charakterystyki dla środków chemicznych wykorzystanych w technologii o, której mowa w ppkt3) lit.a).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 4 do siwz Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane) ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak  Informacja na temat wadium  Wadium należy wnieść w wysokości 11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  Nie  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej  Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

kara umowna w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi sprzątania, liczona za każde zdarzenia

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak 
IV.4) Licytacja elektroniczna  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

IV.5) ZMIANA UMOWY  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  Nie 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  Data: 2018-10-23, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia): Nie 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

Ogłoszenie nr 500251042-N-2018 z dnia 18-10-2018 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 635522-N-2018 
Data: 12/10/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, Krajowy numer identyfikacyjny 81120536100000, ul. ul. Władysława Szafera  7, 71245   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 223 427, e-mail jmatw@mosrir.szczecin.pl, faks 914 221 952. 
Adres strony internetowej (url): www.mosrir.szczecin.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-23, godzina: 09:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-26, godzina: 09:00 

 

Informacja z otwarcia ofert

Szczecin, dnia 26.10.2018 r.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert
w postępowaniu pn.: „Usługa sprzątania w MOSRiR w 2019r.”

  1. Kwota, brutto jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

628.000,00 zł

2.  W postępowaniu złożono 2 oferty:

1. DEA Natalia Kot-Palicka, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 13/9, 70-303 Szczecin

Kwota brutto zaproponowana przez Wykonawcę za realizację zamówienia –
640.316,40 zł.

Termin realizacji zamówienia zgodny z siwz.

Kara umowna za każde zdarzenia nienależytego wykonania usługi sprzątania 1500 zł.

2. Konsorcjum:

Firma Handlowo-Usługowa THOMAS sp. z o.o., sp. k., ul. Lubieszyńska 34, 72-006 Mierzyn,
Firma Handlowo-Usługowa THOMAS sp. z o.o., ul. Lubieszyńska 34, 72-006 Mierzyn

Kwota brutto zaproponowana przez Wykonawcę za realizację zamówienia –
713.646,00 zł.

Termin realizacji zamówienia zgodny z siwz.

Kara umowna za każde zdarzenia nienależytego wykonania usługi sprzątania 1500 zł.

 

Wynik postępowania

Szczecin, dnia 23.11.2018 r.

Nasz znak: NO-JM-341-12/18

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Usługa sprzątania w MOSRiR w 2019 r.”.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą pzp, informuję, iż ofertę najkorzystniejszą złożyła firma: „DEA” Natalia Kot-Palicka, ul. Boh. Getta Warszawskiego 13/9, 70-303 Szczecin

 

Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

Nazwa wykonawcy

Liczba punktów w kryterium - cena

Liczba punktów w kryterium – kara umowna za każde zdarzenie nienależytego wykonania usługi sprzątania

Łącznie ilość przyznanych punktów

„DEA” Natalia Kot-Palicka, ul. Boh. Getta Warszawskiego 13/9,

70-303 Szczecin

60 pkt

40 pkt

100 pkt

Konsorcjum:

FHU ‘THOMAS” sp. z o.o., sp. k

FHU „THOMAS” sp. z o.o., ul. Lubieszyńska 34,

72-006 Mierzyn

53,83 pkt

40 pkt

93,83 pkt

 

 

Szczecin, dnia 4.12.2018 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonaną w dniu 23.11.2018 r. oraz zawiadamia
o powtórzeniu tej czynności.

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający powziął wiadomość o nie wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawiadamia
o powtórzeniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

O ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje odrębnym pismem.

 

Wynik postępowania II

Szczecin, dnia 23.11.2018 r.

Nasz znak: NO-JM-341-12/18

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Usługa sprzątania w MOSRiR w 2019 r.”.

Po powtórzeniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą pzp, informuję, iż ofertę najkorzystniejszą złożyła firma: „DEA” Natalia Kot-Palicka, ul. Boh. Getta Warszawskiego 13/9, 70-303 Szczecin

 

Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

Nazwa wykonawcy

Liczba punktów w kryterium - cena

Liczba punktów w kryterium – kara umowna za każde zdarzenie nienależytego wykonania usługi sprzątania

Łącznie ilość przyznanych punktów

„DEA” Natalia Kot-Palicka, ul. Boh. Getta Warszawskiego 13/9,

70-303 Szczecin

60 pkt

40 pkt

100 pkt

Konsorcjum:

FHU ‘THOMAS” sp. z o.o., sp. k

FHU „THOMAS” sp. z o.o., ul. Lubieszyńska 34,

72-006 Mierzyn

53,83 pkt

40 pkt

93,83 pkt


Załączniki:

2018/10/12

Pytania:

Zmiany SIWZu:

udostępnił: Miejski Ośrodek Spoortu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2018/10/12, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2019/01/30 12:04:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2019/01/30 12:04:12 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2019/01/30 12:03:13 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/12/11 14:44:36 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/12/11 14:27:55 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/12/04 14:28:27 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/11/23 14:13:59 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/10/26 12:29:07 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/10/26 10:33:08 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/10/18 12:43:37 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/10/18 12:43:00 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/10/12 11:19:34 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/10/12 10:44:45 nowa pozycja