Archiwum zamówień publicznych

Ochrona Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie


 

 Kwota brutto jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosi 31.485,00 zł miesięcznie.

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Ochrona Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811205361 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Wł. Szafera, 7 1.5.2.) Miejscowość: Szczecin 1.5.3.) Kod pocztowy: 71-245 1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin 1.5.7.) Numer telefonu: 914223427 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosrir@mosrir.szczecin.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Ochrona Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfbf9520-f10b-11eb-b885-f28f91688073 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00132192/01 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-30 11:26 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00132192/01 z dnia 2021-07-30 2021-07-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00068970/01/P 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.3.2 Ochrona obiektu Netto Arena ul. Wł. Szafera 3,5,7 w roku 2021 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania http://bip.mosrir.szczecin.pl/chapter_113000.asp 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (UWAGA: nie dotyczy złożenia oferty), w szczególności: składanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub przekazywanie innych informacji w postępowaniu, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej mosrir@mosrir.szczecin.pl. 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 2) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy; 3) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”; 4) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP); 5) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza złożenia, Ogłoszenie nr 2021/BZP 00132192/01 z dnia 2021-07-30 2021-07-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB; 6) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego e-PUAP; 7) za datę przekazania oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail Zamawiającego wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ; 8) wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również przez miniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki ePUAP, który został wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ; Funkcjonalność zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Szczegółowe informację dotyczące sposobu złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania zostały opisane w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 9) wykonawca składa ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w rozdziale VI SWZ; 10) wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu; 11) wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert; 12) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zaleca się posługiwanie nazwą postępowania lub numerem referencyjnym niniejszego postępowania; 13) zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez wykonawców przed podpisaniem umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli są wymagane. a) Zamawiający rekomenduje następujące formaty danych” pdf oraz zip (format poddający się kompresji), a w przypadku przekazywania wiadomości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jako tekst wpisany bezpośrednio do niej. 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin, 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji e-mail: iod@mosrir.szczecin.pl, 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, 4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 pzp. oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy), 5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: - przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata; - przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE; Ogłoszenie nr 2021/BZP 00132192/01 z dnia 2021-07-30 2021-07-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi - do czasu przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji – w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji, 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp. 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczania przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dani zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, ze zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 8) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych ; b) prawo do przenoszenia danych osobowych , o których mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz punkt 3.15 SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: JM-NOE-341-1/21 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.1.5.) Wartość zamówienia: 153582,90 PLN 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób Ogłoszenie nr 2021/BZP 00132192/01 z dnia 2021-07-30 2021-07-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi i mienia należącego do Zamawiającego realizowanej w systemie ciągłym tj. przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia w obiekcie hali Netto Arena ul. Wł. Szafera 3,5,7 w Szczecinie 4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu 79715000-9 - Usługi patrolowe 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów oceny ofert. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach. 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę udokumentowanego przez Zamawiającego wpisem do „Książki dyżurów 4.3.6.) Waga: 20 Kryterium 3 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji grupy interwencyjnej 4.3.6.) Waga: 20 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW Ogłoszenie nr 2021/BZP 00132192/01 z dnia 2021-07-30 2021-07-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 838 ze zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Ww. warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W przypadku wykonawcy zagranicznego zamawiający żąda koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, jeżeli jej posiadanie jest niezbędne do świadczenia tych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na ochronie obiektu użyteczności publicznej. Za jedną usługę Zamawiający uzna ochronę obiektu użyteczności publicznej o powierzchni minimum 18 000 m kw. Jeżeli usługi są w trakcie wykonywani, to na dzień złożenia oferty musi być realizowana przez okres co najmniej 6 miesięcy. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. b) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum dwoma oznakowanymi samochodami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. 3. Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu: 1) przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.); 2) korzystanie z podmiotów udostępniających Ogłoszenie nr 2021/BZP 00132192/01 z dnia 2021-07-30 2021-07-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi zasoby: a) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 2 SWZ: 1) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wydaną przez MSWiA zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1977 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 838) 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: nie dotyczy 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę: 1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument. 2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działające w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostepniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) 4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych wykonawców. 5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument Ogłoszenie nr 2021/BZP 00132192/01 z dnia 2021-07-30 2021-07-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ WW. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby 7) Podmiotowe środki dowodowe: a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu; WW. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. WW. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia. SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak 6.4.1) Informacje dotyczące wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego Bank PKO BP S.A. I O/Szczecin 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382 2) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( z zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym) wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej zamawiającego: mosrir@mosrir.szczecin.pl oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych Ogłoszenie nr 2021/BZP 00132192/01 z dnia 2021-07-30 2021-07-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Gminy Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi gwarancji lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym zaleca się aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium. 7. W formularzu oferty należy wpisać nr rachunku bankowego , na który zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. 3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika. 4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3. 5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków: 1) nastąpi działanie siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, powodujące zmianę terminu jej realizacji – w takim przypadku zmianie ulegnie postanowienie § 2 umowy w ten sposób, że okres obowiązywania umowy ulegnie przedłużeniu maksymalnie o czas występowania siły wyższej; 2) nastąpią zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujące konieczność dostosowania umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji umowy; Ogłoszenie nr 2021/BZP 00132192/01 z dnia 2021-07-30 2021-07-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 3) zmniejszenie zakresu umowy, a tym samym wynagrodzenia, w przypadku, gdy Zamawiający dokona zmiany, w tym zmiany w strukturze organizacyjnej, skutkującej tym, iż świadczenie objęte umową nie może być realizowane w całości lub w części; 4) zmiany wysokości wynagrodzenia z powodu następujących okoliczności: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, - zmiana będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy pozostałej do zrealizowana, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W takim wypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów., b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę –zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 5) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy 6) przekazania obiektu objętego ochroną na podstawie decyzji Rady Miasta Szczecin lub Prezydenta Miasta Szczecin innemu podmiotowi wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 7) niezbędnej zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 8) zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są korzystne dla Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą wpłynąć na zwiększenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, 9) wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć na etapie ogłaszania zamówienia, a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie SEKCJA VIII – PROCEDURA 8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-09 10:00 8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i dostępnego również przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 11:00 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-07 SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć: a) polisę ubezpieczeniową zgodną ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz, b) ważne i aktualne pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Ogłoszenie nr 2021/BZP 00132192/01 z dnia 2021-07-30 2021-07-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych, o którym mowa w rozdziale XVI pkt 3 ppkt 9. c) umowę konsorcjum zgodnie z rozdziałem III pkt 5 swz 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem Ogłoszenie nr 2021/BZP 00132192/01 z dnia 2021-07-30 2021-07-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ochrona Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811205361 1.4.) Adres zamawiającego: 1.4.1.) Ulica: Wł. Szafera, 7 1.4.2.) Miejscowość: Szczecin 1.4.3.) Kod pocztowy: 71-245 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie 1.4.5.) Kraj: Polska 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin 1.4.7.) Numer telefonu: 914223427 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mosrir@mosrir.szczecin.pl 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00138046/01 2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-05 13:34 SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu, 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00132192/01 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą: 2021-08-09 10:00 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00138046/01 z dnia 2021-08-05 2021-08-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - - Po zmianie: 2021-08-12 10:00 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą: 2021-08-09 11:00 Po zmianie: 2021-08-12 11:00 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą: 2021-09-07 Po zmianie: 2021-09-10 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00138046/01 z dnia 2021-08-05 2021-08-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ochrona Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811205361 1.4.) Adres zamawiającego: 1.4.1.) Ulica: Wł. Szafera, 7 1.4.2.) Miejscowość: Szczecin 1.4.3.) Kod pocztowy: 71-245 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie 1.4.5.) Kraj: Polska 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin 1.4.7.) Numer telefonu: 914223427 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mosrir@mosrir.szczecin.pl 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00142366/01 2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-10 08:25 SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu, 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00132192/02 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania Przed zmianą: 2021-12-31 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00142366/01 z dnia 2021-08-10 2021-08-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - - Po zmianie: 2021-12-15 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą: Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć: a) polisę ubezpieczeniową zgodną ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz, b) ważne i aktualne pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych, o którym mowa w rozdziale XVI pkt 3 ppkt 9. c) umowę konsorcjum zgodnie z rozdziałem III pkt 5 swz 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem Po zmianie: Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć: a) polisę ubezpieczeniową zgodną ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do swz, b) ważne i aktualne pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych, o którym mowa w rozdziale XVI pkt 3 ppkt 9 swz. c) umowę konsorcjum zgodnie z rozdziałem III pkt 5 swz d) ważne i aktualne pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, o których mowa w rozdziale XVI pkt 3 ppkt 14 swz 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00142366/01 z dnia 2021-08-10 2021-08-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - - 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą: 2021-08-12 10:00 Po zmianie: 2021-08-17 10:00 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą: 2021-08-12 11:00 Po zmianie: 2021-08-17 11:00 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą: 2021-09-10 Po zmianie: 2021-09-15 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00142366/01 z dnia 2021-08-10 2021-08-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fd642b7e-742d-4019-89fe-4a51646cf3d5

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 17.08.2021 r.

Oferta nr 1:

Konsorcjum:

Impel Safety sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Facility Services sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Agencja Ochrony Alkon sp. z o.o., ul. T. firlika 41, 71-637 Szczecin

cena brutto za każdy miesiąc wykonywania usługi: 49.755,15pln

 

Oferta nr 2:

Konsorcjum:

SIGN Polska sp. z o.o., ul. Wł. Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin

EKOTRADE sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

cena brutto za każdy miesiąc wykonywania usługi: 38.498,96 pln

 

Oferta nr 3:

Polis Security Glob, ul. Świętego Ducha 5A/8, 70-205 Szczecin

cena brutto za całość przedmiotu zamówienia: 198.980,00 pln

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą informuję, iż zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy oferta złożona przez Konsorcjum: SIGN Polska sp. z o.o., ul. Wł. Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin i EKOTRADE sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa,została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy ustalony w oparciu o kryteria oceny ofert określone w niniejszym postępowaniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnił wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postepowaniu.

W poniższej tabeli przekazuję informacje dotyczące punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Przyznane punkty w kryterium „cena”

Przyznane punkty w kryterium „kara umowna”

Przyznane punkty w kryterium „czas reakcji grupy interwencyjnej”

Łączna liczba przyznanych punktów

1

Konsorcjum:

Impel Safety sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Facility Services sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Agencja Ochrony Alkon sp. z o.o., ul. T. Firlika 41, 71-637 Szczecin

46,43 pkt

20 pkt

20 pkt

86,43 pkt

2

Konsorcjum:

SIGN Polska sp. z o.o., ul. Wł. Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin

EKOTRADE sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

60 pkt

20 pkt

20 pkt

100 pkt

 


Załączniki:

2021/07/30

Pytania:

Zmiany SIWZu:

udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2021/07/30, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2021/12/09 11:16:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2021/12/09 11:16:55 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/09/07 13:36:20 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/08/17 12:56:22 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/08/10 08:34:45 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/08/09 12:22:58 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/08/05 13:38:41 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/07/30 12:11:17 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/07/30 12:05:09 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/07/30 12:02:10 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/07/30 11:42:25 nowa pozycja