Archiwum zamówień publicznych

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: "Wymiana lamp matalohalogenkowych na ledowe w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie".


Szczecin, dnia 21.08.2017 r.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn. :Wymiana lamp metalohalogenkowych na ledowe w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie

  1. Kwota, brutto jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

300.000,00 zł

2.  Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, i wysokości kary umownej za każde zdarzenie nienależytego wykonania usługi sprzątania.

 

 

 

LP

Nazwa (firma) oraz

adres Wykonawcy

Cena oferty

w złotych brutto

Termin wykonania

(dni kalendarzowe)

Okres gwarancji

jakości oraz rękojmi

a wady

1

LUG Light Factory sp. z o.o.

ul. Gorzowska 11

65-127 Zielona Góra

 

296.999,49 zł

 

40 dni

 

72 m-ce

2

„EFL POLARIS sp. z o.o.”

Ul. Żeromskiego 12A

05-250 Słupno

 

233.208,00 zł

 

40 dni

 

24 m-ce

3

T.R.E. Industry sp. z o.o.

Ul. Ofiar Stutthofu 56

70-210 Police

 

632.592,96 zł

 

55 dni

 

60 m-cy

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy , Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.


Załączniki:

2017/08/21
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2017/08/21, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2018/01/03 12:46:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2018/01/03 12:46:59 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/08/21 11:53:32 nowa pozycja