Archiwum zamówień publicznych

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: "Wymiana lamp matalohalogenkowych na ledowe w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie


Szczecin, dnia 4.08.2017 r.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn. :Wymiana lamp metalohalogenkowych na ledowe w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie

  1. Kwota, brutto jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

297.000,00 zł

2.  Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, i wysokości kary umownej za każde zdarzenie nienależytego wykonania usługi sprzątania.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty w złotych brutto

 

Termin wykonania

dni kalendarzowe

Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady

 

 

1

„RENOVIS sp. z o.o.

ul. Ligocka 103

40-568 Katowice

511.926,00 zł

 

40

 

84 m-ce

 

 

2

LUG Light Factory sp. z o.o.

ul. Gorzowska 11

65-127 Zielona Góra

298.476,72 zł

 

40

72 m-ce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy , Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.


2017/08/02
udostępnił: Miejski Ośordek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2017/08/02, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2018/01/03 12:39:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2018/01/03 12:39:58 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/08/21 11:44:45 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/08/02 11:36:57 nowa pozycja