Archiwum zamówień publicznych

Ochrona obiektów sportowych MOSRiR w 2019 r.


                                                                                                          Szczecin, dnia 26. 10 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Ochronę obiektów sportowych MOSRiR w 2019 r.
 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  1. Nazwa nadana zamówieniu:

Ochrona obiektów sportowych MOSRiR w 2019 r.

 1. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 1. Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest:
 3.  ochrona mienia i obsługa portierni
 4. monitoring z interwencją grup patrolowych obiektów sportowych MOSRiR
 5. transport wartości pieniężnych w roku 2019.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji dla wykonawców, zwanej dalej Specyfikacją stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.
 2. Kod CPV:

9710000-4 usługi ochroniarskie, 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
  1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

CENA  – 100 % - liczona wg wzoru:

                        Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt

Cena oferty ocenianej

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 2. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Wł. Szafera 7, w terminie do dnia 6.11.2018 r., do godz. 9:00.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Specyfikacji.
 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
 4. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
 5. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
 6. Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale III specyfikacji.

 

WYKONAWCA MUSI SAMODZIELNIE SPEŁNIAĆ WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU LUB W RAMACH KONSORCJUM. ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA SIĘ POTENCJAŁEM PODMIOTÓW TRZECICH.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

Szczecin, dnia 6.11.2018 r.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert
w postępowaniu pn.: „Ochronę obiektów sportowych MOSRiR w 2019r.”

Kwota, brutto jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

492.000,00 zł

W postępowaniu złożono 3 oferty:

1. EKOTRADE sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

Kwota brutto zaproponowana przez Wykonawcę za realizację zamówienia –
505.642,92 zł.

2. Konsorcjum:

Agencja Ochrony Alkon sp. z o.o., ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin,

Biuro Ochrony Osób i Mienia Alkon sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50 lok 515, 00-695 Warszawa

Kwota brutto zaproponowana przez Wykonawcę za realizację zamówienia –
729.738,58 zł. 

3.  POLIS SECURITY GROUP sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Kwota brutto zaproponowana przez Wykonawcę za realizację zamówienia –
419.055,00 zł.

 

Informacja o udzieleniu zamównienia na usługi społeczne

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuję o udzieleniu zamówienia publicznego pn. „Ochrona obiektów sportowych MOSRiR w 2019 r.” firmie Polis Security Group sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa


Załączniki:

2018/10/26
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2018/10/26, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2019/01/30 12:04:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2019/01/30 12:04:29 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2019/01/30 12:03:36 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/12/05 12:09:46 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/12/05 12:07:33 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/11/06 12:51:27 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/10/26 11:17:46 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/10/26 11:03:19 nowa pozycja