Archiwum zamówień publicznych

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. "Usługa sprzątania w MOSRiR w 2017 r."


Szczecin, dnia 24.01.2017 r.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Kwota, brutto jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

320.000,00 zł

2.  Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, i wysokości kary umownej za każde zdarzenie nienależytego wykonania usługi sprzątania.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty w złotych

brutto

Wysokość kary umownej za każde zdarzenie nienależytego wykonania usługi

 

1

KZU „Pomorze” sp. z o.o.

Ul. Derdowskiego 8/18

71-178 Szczecin

579.459,00

1500 zł

 

2

Firma Handlowo Usługowa THOMAS sp. z o.o.

ul. Lubieszyńska 34
72-006 Mierzyn

479.469,38 zł

1500 zł

 

 

 

 

   

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy , Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

 W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.


Załączniki:

2017/01/25
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2017/01/25, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2017/05/10 09:47:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2017/05/10 09:47:16 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/01/25 12:20:28 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/01/25 12:18:57 nowa pozycja