Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu na Ochronę obiktów sportowych MOSRiR w 2018 r.


            Szczecin, dnia 10.11 2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Ochronę obiektów sportowych MOSRiR w 2018 r.
 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  1. Nazwa nadana zamówieniu:

Ochrona obiektów sportowych MOSRiR w 2018 r.

 1. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 1. Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest:
  1.  ochrona mienia
  2. monitoring z interwencją grup patrolowych obiektów sportowych MOSRiR
  3. transport wartości pieniężnych w roku 2018.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji dla wykonawców, zwanej dalej Specyfikacją stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.
  1. Kod CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie, 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
  1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

CENA  – 100 % - liczona wg wzoru:

                        Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt

Cena oferty ocenianej

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Wł. Szafera 7, w terminie do dnia 20.11.2017 r., do godz. 9:00.
  2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Specyfikacji.
 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
  1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

 

 


INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Ochrona obiektów sportowych MOSRiR w 2018 r.

Zamawiający w dniu 14.12.2017 r. zawarł umowę w przedmiotowym zamówieniu z Wykonawcą: Polis Security Group sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.


Załączniki:

2017/11/10
udostępnił: Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2017/11/10, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2018/01/03 12:53:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2018/01/03 12:53:43 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/12/15 10:29:23 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/11/10 11:02:12 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/11/10 10:47:00 nowa pozycja