Archiwum zamówień publicznych

Unieważnienie postępowania pn.: "Usługa sprzątania w MOSRiR w 2018 r."


Szczecin, dnia 4.12.2017

 

 

Nasz znak: NO-JM-341-12/17

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa sprzątania w MOSRiR w 2018 r.”.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą pzp informuję, iż postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp.

Na podstawie ww. artykułu ustawy pzp Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przed otwarcie ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj. 550.000,00 zł. Złożono 1 ofertę, której cena brutto za zrealizowanie zamówienia znacznie przewyższają możliwości finansowe Zamawiającego.


2017/12/04
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2017/12/04, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2018/01/03 13:06:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2018/01/03 13:06:48 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/12/04 13:20:36 nowa pozycja