Archiwum zamówień publicznych

Zakup wraz z dostawą sprzętu na obiekt sportowy przy ul. Kresowej 42 w Szczecinie


Kwota brutto jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia:

1. Część I - zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z kompatybilnym ładowaczem czołowym oraz widłami do palet - 290.000,00 zł

2. Część II - zakup wraz z dostawa fabrycznie nowego sprzętu do pielęgnacji boiska - 400.000,00 zł

 

 

2021/BZP 00135161/01

Zakup wraz z dostawą sprzętu na obiekt sportowy przy ul. Kresowej 42 w Szczecinie

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 3.08.2021

Zobacz powiązane ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawą sprzętu na obiekt sportowy przy ul. Kresowej 42 w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811205361

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wł. Szafera, 7

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-245

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 914223427

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosrir@mosrir.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą sprzętu na obiekt sportowy przy ul. Kresowej 42 w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f09c877-f433-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00135161/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-03 12:41

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00068970/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego oraz sprzętu do utrzymania murawy obiektu sportowego przy ul. Kresowej 42 w Szczecinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.mosrir.szczecin.pl/chapter_113026.asp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja Zamawiającego z wykonawcami (UWAGA: nie dotyczy złożenia oferty), w szczególności: składanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub przekazywanie innych informacji w postępowaniu, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji Zamawiającego z wykonawcami wskazano w rozdziale I pkt 1 SWZ. Korespondencja, o której mowa powyżej, przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. osobiście, listownie, elektronicznie na inny niż wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ adres e-mail lub elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP lub za pośrednictwem miniPortalu) nie będzie brana pod uwagę;
2) składanie ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i dostępnego również przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;
3) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”;
4) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
5) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB;
6) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego e-PUAP;
7) za datę przekazania oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail Zamawiającego wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ;
8) wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również przez miniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki ePUAP, który został wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ; Funkcjonalność zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Szczegółowe informację dotyczące sposobu złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania zostały opisane w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
9) wykonawca składa ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w rozdziale V;
10) wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu;
11) wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert;
12) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zaleca się posługiwanie nazwą postępowania lub numerem referencyjnym niniejszego postępowania;
13) zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez wykonawców przed podpisaniem umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli są wymagane.
14) Zamawiający rekomenduje następujące formaty danych” pdf oraz zip (format poddający się kompresji), a w przypadku przekazywania wiadomości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jako tekst wpisany bezpośrednio do niej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 , str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin,
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji: e-mail: iod@mosrir.szczecin.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 pzp. oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy),
5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata;
- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE;
- do czasu przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji – w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp.
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczania przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dani zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, ze zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych ;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych , o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: JM-NOE-341-2/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 548239,03 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z kompatybilnym ładowaczem czołowym oraz widłami do palet

4.2.5.) Wartość części: 186950,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16700000-2 - Ciągniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty sumując punkty przyznane w poszczególnych kryteriach. Ocena zostanie dokonana dla każdej części oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu do pielęgnacji boiska

4.2.5.) Wartość części: 340455,96 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 43325100-8 - Urządzenia do konserwacji terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty sumując punkty przyznane w poszczególnych kryteriach. Ocena zostanie dokonana dla każdej części oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

dokumentacja techniczno-ruchowa producenta dla każdego urządzenia – dotyczy obu części zamówienia
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

3. Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działające w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostepniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2)
4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych wykonawców.
5) przedmiotowe środki dowodowe:
a) dokumentację techniczno-ruchową producenta dla każdego urządzenia – dotyczy obu części zamówienia
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia,
4) oświadczenie o uprawnieniu do wystawiania faktur przez partnera wiodącego (Lidera Konsorcjum)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

jednokrotnej lub wielokrotnej zmian modelu ciągnika lub sprzętu dostarczanego na podstawie um bez zmiany poziomu maksy wynagro o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 umo oraz bez zmian cen jednostko o których mowa w ofercie Wyk pod warunkiem że dostarczenie ciągnika lub sprzętu wskazanego w swz nie jest możliwe w termi lub w zakresie wynikającym z umo, z przyczyn o obiektyw charakt niezależn od Wyk oraz pod warunkiem że:
a) zmian obejmo będzie dostawę ciągnika lub sprzętu o paramet funkcjonaln identycznych lub lepszych od paramet funkcjonaln ciągnika lub sprzętu objętego ofer Wyk
b) Wyk przedstawi Zam dokument wystawi przez niezależny od Wyk podmiot lub produc ciągnika lub sprzętu potwierdza że proponowany ciągnik lub sprzęt zamienny posiada parametry nie gorsze niż parametry ciągnika lub sprzętu objętego ofer Wyk oraz że przyczyny zmian nie są zależne od Wyk wraz z opisem tych przyczyn
c) ciągnik lub sprzęt zamienny będzie spełniał wszystkie wymaga Zam wynikające z umo i ofer Wyk
jednokrotnej lub wielokrotnej zm termin realizacji dostaw w ramach umo bez zm poziomu wynagro, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 umo w przypadku zaistnienia okoliczno niezależnych od Wyk w szczególno w postaci działania siły wyższej rozumianej jako okoliczno które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie nie można było przewidzieć oraz im zapobiec bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny pod warunkiem, że:
a) działanie tych okoliczno w tym okoliczno siły wyższej oraz czas trwania zostanie przez Wyk uprawdopodobnione za pomocą odpowiednich oświadcz i dokument
b) zm terminu polegać będzie na jego wydłużeniu o okres wynikający z działania tych okoliczno w tym okoliczno siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonywanie umo
c) Wyk zawiadomi Zam o wystąpieniu tych okoliczno w tym okoliczno siły wyższej bez zbędnej zwłoki
jednokrotnej lub wielokrotnej zm terminu realizacji dostaw w ramach umowy w przypadku braku możliwości odbioru wyposażenia w lokalizacji określonej w § 2 ust. 2 umowy z przyczyn praw-organiz leżących po stronie Zam – o czas występowania tych przeszkód
jednokrotnej lub wielokrotnej zm terminu realizacji dostaw w ramach umowy w przypadku gdy nastąpi zm stanu prawnego lub powszechnie obowiązują przepisów prawa mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy
jednokrotnej lub wielokrotnej zm terminu realizacji dostaw w ramach umowy w sytuacji gdy wystąpi okoliczno leżąca po stronie Zam uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca realizację umowy w terminie
jednokrotnej lub wielokrotnej zm wysokości wynagro o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 umowy w przypadku zm obowiązującej stawki podatku VAT w takiej sytuacji wartość netto wynagro Wyk nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagro zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku realizowania dostaw partiami zm będzie odnosić się wyłącznie do części przedmi umo pozostałej do zrealizowana po dniu wejścia w życie przepisów zm stawkę podatku VAT oraz wyłącznie do części przedmiotu umo do której zastosowanie znajdzie zm stawki podatku VAT
jednokrotnej lub wielokrotnej zm miejsca dostawy w przypadku, gdy brak możliwości zrealizowania w miejscu pierwotnie wskazanym przez Zam z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zam lub z przyczyn od niego niezawinionych np. siły wyższej;
nastąpią zm przepisów prawa UE lub prawa krajowego powodujące konieczno dostosowania umo do zm przepisów które nastąpiły w trakcie realizacji umo
zaistnienia okoliczno skutkujących koniecznością dokonania zm których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umo a są korzystne dla Zam przy czym zmiany te nie mogą wpłynąć na zwiększenie kwoty wynagro Wyk

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i dostępnego również przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/43cd0725-9b61-49b7-bfe6-76be20a598e9

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 11.08.2021 r.

Oferta nr 1:

Firma Handlowo Usługowa Tomasz Bętkowski

Raciechowice 243, 32-415 Raciechowice

I cześć zamówienia - ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ CIĄGNIKA Z ŁADOWACZEM CZOŁOWYM ORAZ WIDŁAMI DO PALET -  cena brutto:  286 110,30 pln

 II część zamówienia: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU DO PIELĘGNACJI BOISKA – cena brutto: 393 661,50 pln

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą pzp informuję, iż oferta firmy:Firma Handlowo Usługowa Tomasz Bętkowski, Raciechowice 243, 32-415 Raciechowice została wybrana jako najkorzystniejsza w obu częściach postępowania.

Złożonej ofercie przyznano następującą liczbę punktów w obu częściach postępowania:

- kryterium „cena” –  60 pkt

- kryterium „termin wykonania zamówienia” – 40 pkt

Łącznie przyznano ofercie – 100 pkt


Załączniki:

2021/08/03
udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2021/08/03, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2021/12/09 11:16:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2021/12/09 11:16:14 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/08/19 14:27:54 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/08/11 14:20:28 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/08/09 12:02:31 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/08/03 12:52:29 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/08/03 12:46:33 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2021/08/03 12:36:20 nowa pozycja