Archiwum zamówień publicznych

Budowa zespołu boisk na ul. Bandurskiego w Szczecinie


Ogłoszenie nr 519008-N-2019 z dnia 2019-02-27 r. 
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji: Budowa zespołu boisk na ul. Bandurskiego w Szczecinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  Nie

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, krajowy numer identyfikacyjny 81120536100000, ul. ul. Władysława Szafera  7 , 71-245  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 223 427, e-mail jmatw@mosrir.szczecin.pl, faks 914 221 952. Adres strony internetowej (URL): www.mosrir.szczecin.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak  www.mosrir.szczecin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak  Inny sposób:  pisemnie  Adres:  MOSRiR, ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zespołu boisk na ul. Bandurskiego w Szczecinie 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu boisk sportowych wraz z budynkiem szatniowo-socjalnym, parkingiem oraz urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Bandurskiego/Kresowa w Szczecinie zgodnie z dokumentacją projektową. 
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

45233120-6

45112720-8

45262310-7

45262410-8

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 1) Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 2) Przedmiot zamówienia: podobne roboty budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 3) Wielkość lub zakres zamówienia: do 50 % wartości zamówienia podstawowego. 4) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie zgodnie z warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego oraz przeprowadzonych negocjacji. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: zakończenia: 2020-05-08 
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: - zamawiający uzna, ze wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2.000.000,00 zł W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie b) jego średnioroczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (tj. 2016,2017,2018), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wyniósł minimum 4.000.000,00 zł W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku gdy wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22austwy, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) jest zdolny do należytego wykonania zamówienia poprzez wykazanie swojej rzetelności, efektywności i doświadczenia (art. 22 d ust. 3 ustawy). W celu zweryfikowania rzetelności, efektywności i doświadczenia wykonawca przedstawi w wykazie robót budowlanych, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2 lit b) informacje na temat realizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert robót budowlanych o wartości brutto równej lub większej niż 600.000,00 zł, które: - nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie albo - przedstawi informację o tym, że wszystkie roboty budowlane , o których mowa wyżej wykonał należycie. Za roboty budowlane niewykonane lub nienależycie wykonane uznaje się w szczególności te roboty, przy których Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę, albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a także, gdy Wykonawca został zobowiązany do zapłaty kary umownej lub innej formy odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w łącznej wysokości, co najmniej 5 % wartości umowy brutto. Dotyczy również umów zawartych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy , w celu zweryfikowania rzetelności zobowiązany jest wskazać także wszystkie umowy na roboty budowlane realizowane przez podmioty trzecie , których zakres zgodny jest z pkt 2 ppkt 2 lit a) siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. informacje przedstawia każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. b) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku lub budowli użyteczności publicznej w rozumieniu rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) o powierzchni nie mniejszej niż 500 m kw. Przez budowę należy rozumieć wykonanie nowego obiektu budowlanego lub budowli od podstaw tj. od wytyczenia budynku lub budowli do przekazania go inwestorowi w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. oraz - minimum jedną pracę podobną polegającą na budowie boiska sportowego z trawy sztucznej o powierzchni min 7000 m kw. każda oraz - minimum jedną pracę podobną polegającą na budowie boiska sportowego z trawy naturalnej z nawodnieniem o powierzchni min 7000 m kw. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. c) dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie na każde z niżej wymienionych stanowisk: - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w ww. branży, - kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w ww. branży - kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w ww. branży W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. specjalności. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: UWAGA dotycząca prac opisanych w lit. b) tiret pierwszy, ze względu na zastrzeżenie kluczowej części zamówienia zgodnie z rozdziałem XV pkt 20 , Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie prac opisanych w lit. b tiret pierwszy w kontekście wybudowania budynku lub budowli użyteczności publicznej wspierał się potencjałem podmiotu trzeciego. Wykonawca musi wykazać, że osobiście zrealizował prace budowlane określone w lit. b) tiret pierwszy. Uwaga dotycząca wszystkich stanowisk wskazanych pkt 2 ppkt 2 lit. c): Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i o dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. Uwaga: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość wykazana przez wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V pkt 2, wyrażona będzie w walucie obcej , zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs waluty NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Tak 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. WW. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) oświadczenie wykonawcy o średniorocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za spełnienie warunku. WW. oświadczenie należy złożyć w oryginale. c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

3) Oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom tj.: a) opis materiałów i urządzeń równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w rozdziale XV pkt 8 siwz), W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. dokument. WW. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. b) dla systemu nawierzchni z trawy sztucznej: - raport badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni tj. trawy syntetycznej, wymaganego wypełnienia oraz shock padu, jeżeli jest wymagany, potwierdzający technologię produkcji sztucznej trawy i minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry systemu nawierzchni oraz spełnienie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (Koncepcja jakości dla muraw piłkarskich opracowana przez FIFA) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni wykonane przez autoryzowane laboratorium (np. Labosport, Isa Sport, Sportslabs, Ercat). Zamawiający zaakceptuje raport z badań z zasypem SBR z zastrzeżeniem, iż do realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zastosuje wymagany zasyp z granulatu EPDM. - badania lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014, - karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, - atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni - atest PZH lub równoważny dla oferowanego wypełnienia, - autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię, - próbkę oferowanej nawierzchni z metryczką producenta o wymiarach formatu min A4, - kartę techniczną granulatu wypełnienia EPDM z recyklingu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za spełnienie warunku WW. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 5 do siwz Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane) W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak 
Informacja na temat wadium Wadium należy wnieść w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej Nie 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji

30,00

kara umowna za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Tak 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy polegających na: 1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy: a) nastąpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, b) wystąpi konieczność lub uzasadnionym będzie wykonanie zamówienia dodatkowego, lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, c) wystąpi konieczność wykonania zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, d) wystąpi konieczność wstrzymania robót przez Zamawiającego, wprowadzenia zmian w dokumentacji, wykonania dokumentacji zamiennej lub konieczność usunięcia błędów w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień a będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, e) wystąpią dodatkowe, a niemożliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę, roboty, które będą miały wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, f) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub wstrzymania robót przez Zamawiającego i będzie to miało istotny wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, g) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, h) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń i dokonywanie odbiorów. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika robót, który potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego, i) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i będą miały wpływ na termin wykonania umowy, j) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron a będą miały wpływ na termin wykonania umowy np. nadzór archeologiczny itp. 2) zmianie wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. d) z powodu zmiany stanu prawnego, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę należnego wynagrodzenia, e) wynagrodzenie za zgodą Stron może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu jeżeli w toku wykonywania robót Strony uzgodniły: - zmianę sposobu przeprowadzenia robót lub użycie innych materiałów powodujących obniżenie lub zwiększenie wartości robót, - ograniczenie zakresu robót (roboty zaniechane) lub wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie zbędne lub niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy. Podstawą zmniejszenia lub zwiększenia wartości umowy stanowić będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Strony, - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, - wystąpią dodatkowe roboty niemożliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy, - wystąpi konieczność wstrzymania robót przez Zamawiającego, wprowadzenia zmian w dokumentacji, wykonania dokumentacji zamiennej lub konieczność usunięcia błędów w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń lub uzgodnień. W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego) z uwzględnieniem niżej wymienionych założeń: - stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa zachodniopomorskiego, - koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, - zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średni dla województwa zachodniopomorskiego, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., - nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. Zmiana wynagrodzenia dokonana w sposób opisany powyżej obejmuje również wszelkie koszty ogólne i pośrednie, w tym zwłaszcza koszty utrzymania placu budowy, koszty kadrowe, koszty zarządu. - roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym przekazanym Zamawiającemu; 3) zmianie sposobu spełnienia świadczenia, jeżeli nastąpi: - konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej i wytycznych siwz w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, - konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, - konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestanie produkcji). - konieczność zmiany zastosowanych materiałów w stosunku do treści oferty Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich równoważności. Zmiany będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu. 4) zmianie polegającej na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmieni wynagrodzenia umownego określonego w § 8, 5) zmianie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robót). Zmiana nastąpić może jedynie za zgodą Zamawiającego na osoby posiadające kwalifikacje odpowiadające kwalifikacjom określonym w siwz, 6) w przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  Data: 2019-03-14, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Ogłoszenie nr 540045982-N-2019 z dnia 11-03-2019 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 519008-N-2019 
Data: 2019-02-27 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, Krajowy numer identyfikacyjny 81120536100000, ul. ul. Władysława Szafera  7, 71-245  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 223 427, e-mail jmatw@mosrir.szczecin.pl, faks 914 221 952. 
Adres strony internetowej (url): www.mosrir.szczecin.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV.6. 
Punkt: 2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-14, godzina: 09:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-22, godzina: 09:00 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Ogłoszenie nr 540058529-N-2019 z dnia 26-03-2019 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 540045982 
Data: 11.03.2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, Krajowy numer identyfikacyjny 81120536100000, ul. ul. Władysława Szafera  7, 71-245  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 223 427, e-mail jmatw@mosrir.szczecin.pl, faks 914 221 952. 
Adres strony internetowej (url): www.mosrir.szczecin.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III.1. 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) jest zdolny do należytego wykonania zamówienia poprzez wykazanie swojej rzetelności, efektywności i doświadczenia (art. 22 d ust. 3 ustawy). W celu zweryfikowania rzetelności, efektywności i doświadczenia wykonawca przedstawi w wykazie robót budowlanych, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2 lit b) informacje na temat realizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert robót budowlanych o wartości brutto równej lub większej niż 600.000,00 zł, które: - nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie albo - przedstawi informację o tym, że wszystkie roboty budowlane , o których mowa wyżej wykonał należycie. Za roboty budowlane niewykonane lub nienależycie wykonane uznaje się w szczególności te roboty, przy których Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę, albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a także, gdy Wykonawca został zobowiązany do zapłaty kary umownej lub innej formy odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w łącznej wysokości, co najmniej 5 % wartości umowy brutto. Dotyczy również umów zawartych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy , w celu zweryfikowania rzetelności zobowiązany jest wskazać także wszystkie umowy na roboty budowlane realizowane przez podmioty trzecie , których zakres zgodny jest z pkt 2 ppkt 2 lit a) siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. informacje przedstawia każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną 
W ogłoszeniu powinno być: skreślony 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV.6. 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-22, godzina: 09:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-27, godzina: 09:00 

 

Informacja z otwarcia ofert:

Szczecin, dnia 27.03.2019 r.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert
w postępowaniu pn.: „Budowa zespołu boisk na ul. Bandurskiego w Szczecinie

 

  1. Kwota, brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

15.000.000,00 zł

 

2.  W postępowaniu złożono 6 ofert:

 

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty w złotych brutto

Termin wykonania

Wysokość kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia

Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady

1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT

Ilona Stańczyk

ul. Podlesie 17,

41-303Dąbrowa Górnicza

18.979.500,00 zł

3 kwiecień 2020 r.

5000 zł

60 m-cy

2.InterHall sp. z o.o.

ul. Milowicka 1F

40-312 Katowice

16.767.692,10 zł

3 kwiecień 2020 r.

5000 zł

60 m-cy

3.TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

ul. Rydygiera 8/3a

01-793 Warszawa

19.447.438,00 zł

3 kwiecień 2020 r.

5000 zł

60 m-cy

4.Przedsiębiorstwo Budowlane „CALBUD” sp. z o.o.

ul. Kapitańska 2

71-602 Szczecin

21.856.447,85 zł

3 kwiecień 2020 r.

5000 zł

60 m-cy

5.Konsorcjum:

Trawnik sp. z o.o.

ul. Turowo 5C

78-400 Szczecinek (lider)

Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy

ul. Szkolna 55

36-147 Kosowy

14.758.770,00 zł

3 kwiecień 2020 r.

5000 zł

60 m-cy

6. Konsorcjum:

Firma SZPONAR kompleksowe Usługi Budowalne Edward Szponar,

ul. Lenartowicza 2/11

71-445 Szczecin

Sport-Trak sp. z o.o.

ul. Akacjowa 4N1 lik. 1/22

55-040 Ślęza

MK Kontrakt sp. z o.o.

ul. Karola Balińskiego 8

70-893 Szczecin

18.490.000,00

3 kwiecień 2020 r

5000 zł

60 m-cy

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy , Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.


Załączniki:

2019/02/27

Pytania:

Zmiany SIWZu:

Informacja z otwarcia ofert / wynik postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwana dalej ustawą pzp, informuję, iż oferta konsorcjum: Trawnik sp. z o.o., ul. Turowo 5C, 78-400 Szczecinek (lider), Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy, ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowyzostała wybrana jako najkorzystniejsza.

W poniższej tabeli przedstawiam punktację jaką przyznano poszczególnym ofertom

 

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „cena”

Liczba pkt w kryterium „termin realizacji”

Liczba pkt w kryterium „kara umowna za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia”

Łączna liczba pkt

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT

Ilona Stańczyk

ul. Podlesie 17,

41-303Dąbrowa Górnicza

46,66 pkt

30 pkt

10 pkt

86,66 pkt

InterHall sp. z o.o.

ul. Milowicka 1F

40-312 Katowice

52,81 pkt

30 pkt

10 pkt

92,81 pkt

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

ul. Rydygiera 8/3a

01-793 Warszawa

45,53 pkt

30 pkt

10 pkt

85,53 pkt

Przedsiębiorstwo Budowlane „CALBUD” sp. z o.o.

ul. Kapitańska 2

71-602 Szczecin

40,52 pkt

30 pkt

10 pkt

80,52 pkt

Konsorcjum:

Trawnik sp. z o.o.

ul. Turowo 5C

78-400 Szczecinek (lider)

Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy

ul. Szkolna 55

36-147 Kosowy

60 pkt

30 pkt

10 pkt

100 pkt


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2019/02/27, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2019/11/26 12:19:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2019/11/26 12:19:14 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2019/04/23 13:46:11 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2019/03/27 11:23:37 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2019/03/26 14:49:12 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2019/03/26 14:47:46 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2019/03/25 11:36:04 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2019/03/11 12:04:49 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2019/02/27 11:31:55 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2019/02/27 11:26:33 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2019/02/27 10:52:06 nowa pozycja