Archiwum zamówień publicznych

Ochrona obiektów MOSRiR w 2021 r.


                                                                                                          Szczecin, dnia 23 listopad 2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Ochronę obiektów sportowych MOSRiR w 2021 r.
 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin

tel. 91-422-34-27

e-mail: mosrir@mosrir.szczecin.pl

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Nazwa nadana zamówieniu: Ochrona obiektów sportowych MOSRiR w 2021 r.

Rodzaj i tryb udzielania zamówienia: Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

- stała ochrona fizyczna budynków oraz posesji MOSRiR, w tym przebywających w budynkach pracowników i osób trzecich oraz ich mienia w systemie bezpośredniej ochrony fizycznej,

- wsparcie grupy interwencyjnej,

- monitoring systemów alarmowych funkcjonujących w chronionym obiekcie,

-otwarcie i zamykanie obiektów,

-transport wartości pieniężnych.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji dla wykonawców, zwanej dalej Specyfikacją stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

 Kod CPV:

79710000-4 usługi ochroniarskie,

79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu,

98341130-5 usługi stróżowania,

79715000-9 usługi patrolowania.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Termin wykonania zamówienia 1.01.2021 r. godz. 00:00 do 31.12.2021 r. godz. 24:00

      4.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: zostały określone w rozdziale III pkt 1 specyfikacji.

5.  WYKAZ DOKUEMNTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE: został określony w rozdziale III pkt 2 specyfikacji.

6.  KRYTERIA OCENY OFERT:

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

CENA  – 100 % - liczona wg wzoru:

                        Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt

Cena oferty ocenianej

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Wł. Szafera 7, w terminie do dnia 1 grudnia 2020 r., do godz. 9:00.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się 1 grudnia 2020 r. o godz. 10:00
 3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.”

      4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 8. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Specyfikacji.
 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
 3. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
 4. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
 5. Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale III specyfikacji.

9. ZMIANY UMOWY:

 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków:
  1. jeżeli w trakcie realizacji umowy obiekt objęty ochroną zostanie przekazany decyzją Rady Miasta Szczecin lub Prezydenta Miasta Szczecin innemu podmiotowi, to wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wysokość wynagrodzenia dotyczącego ochrony tego obiektu,
  2. jeżeli w wyniku porozumienia Stron w trakcie realizacji umowy zostanie zwiększony „Zakres pracy ochrony” na danym obiekcie to zwiększenie to zostanie wprowadzone pisemnie w formie aneksu, bez dodatkowego wynagrodzenia,
  3. jeżeli nastąpią zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy a będą one miały wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiany zostaną wprowadzone w formie aneksu,
  4. zmiana sposobu wykonywania umowy, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  5. zmniejszenia zakresu usług będących przedmiotem umowy w przypadku wyłączenia przez Zamawiającego niektórych obiektów z ochrony na skutek zmian organizacyjnych lub wyłączenia ich z użytkowania,
  6. siły wyższej rozumianej w szczególności jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego pomimo dochowania należytej starannościnie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, którego skutkom nie można zapobiec przy zachowaniu normalnych środków ostrożności, w tym w szczególności: klęski żywiołowe, konflikty zbrojne, akt terroryzmu, akt władzy lub administracji państwowej (w tym akty oraz nakazy sanitarno-epidemiologiczne oraz bhp organów administracji publicznej, wydawane po zawarciu umowy w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub innych epidemii), konflikt w zakładzie pracy. obostrzenia wprowadzane przez organy administracji publicznej w związku ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.), powszechnie obowiązujące na obszarze, na którym zlokalizowany jest Obiekt, stan wyjątkowy.

                                                                                                          Szczecin, dnia 1 grudnia 2020 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W POSTĘPOWANIU

na

Ochronę obiektów sportowych MOSRiR w 2021 r.
 

1. Kwota brutto jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 396.000,00 zł

 

2. Złożono 3 oferty:

1) Polis Security Glob sp. z o.o., ul. Św. Ducha 5a/8, 70-205 Szczecin

kwota brutto jaką zaproponował Wykonawca za realizację zamówienia: - 345.444,00 zł

2) Agencja Ochrony Alkon sp. z o.o., ul. Firlika 41, 71-367 Szczecin

kwota brutto jaką zaproponował Wykonawca za realizację zamówienia: - 427.609,50 zł

3) SIGN Polska sp. z o.o., ul. Wł. Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin

kwota brutto jaką zaproponował Wykonawca za realizację zamówienia: - 349.850,00 zł

Informacja o udzieleniu zamówienia:

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zamówienie zostało udzielone Wykonawcy:

Polis Security Glob sp. z o.o., ul. Św. Ducha 5a/8, 70-205 Szczecin

Data zawarcia umowy: 23.12.2020r.


Załączniki:

2020/11/23
udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2020/11/23, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska -dyrektor, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2021/05/31 11:30:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2021/05/31 11:30:11 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2020/12/28 11:14:04 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2020/12/01 11:01:35 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2020/11/23 09:37:43 nowa pozycja