Archiwum zamówień publicznych

Ochrona obiektów sportowych MOSRiR w 2020 r.


                                                                                                          Szczecin, dnia 26.11.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Ochronę obiektów sportowych MOSRiR w 2020 r.
 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin

tel. 91-422-34-27

fax: 91-422-19-52

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  1. Nazwa nadana zamówieniu:

Ochrona obiektów sportowych MOSRiR w 2020 r.

 1. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 1. Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest:
 3.  ochrona mienia i obsługa portierni
 4. monitoring z interwencją grup patrolowych obiektów sportowych MOSRiR
 5. transport wartości pieniężnych w roku 2020.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji dla wykonawców, zwanej dalej Specyfikacją stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.
  1. Kod CPV:

79710000-4 usługi ochroniarskie,

79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu

98341130-5 usługi stróżowania

79715000-9 usługi patrolowania

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 ze zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

 1. zdolności technicznej lub zawodowej:zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

- wykonał należyciew okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi, polegające na wykonaniu (wykonywaniu) usług ochrony obiektu budowlanego użyteczności publicznej przez okres minimum 8 miesięcy dla jednego podmiotu zlecającego te usługi, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej rozumie się budynek zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r.,  poz.1065 ze zm.)

- dysponuje lub będzie dysponowaćminimum dwoma oznakowanymi samochodami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami .

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać łącznie.

WYKONAWCA MUSI WYKAZAĆ, ŻE SAMODZIELNIE SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA SIĘ POTENCJAŁEM PODMIOTÓW TRZECICH.

 

 1. WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUEMNTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 2. aktualną koncesję MSWiA,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 1. wykaz usług, składany wg, wzoru stanowiącego załącznik nr 3do specyfikacji

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

 1. dowody określające czy usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ppkt 6 zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym ww. dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

Ww. dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

 1. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4do specyfikacji

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

 

 1. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUEMNTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:
  1. formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1do specyfikacji.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji.

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 1. odpowiednie pełnomocnictwo tylko w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt 4 lub
  w przypadku składania ofert wspólnej (rozdział II pkt 3) specyfikacji

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 1. aktualną koncesję MSWiA, składaną w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału
  w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale III pkt 1 ppkt 1 specyfkacji

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę.

 1. wykaz usług, składany w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale III pkt 1 ppkt 2 tiret pierwszy specyfikacji, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3do specyfikacji

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

 1. dowody określające czy usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ppkt 6 zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym ww. dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

Ww. dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

 1. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych składany, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale III pkt 1 ppkt 2 tiret drugi specyfikacji wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4do specyfikacji

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

 1. oświadczeniewedług wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
  1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

CENA  – 100 % - liczona wg wzoru:

                        Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt

Cena oferty ocenianej

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 2. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Wł. Szafera 7, w terminie do dnia 4.12.2019 r., do godz. 9:00.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Specyfikacji.
 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
 4. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
 5. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
 6. Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale III specyfikacji.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szczecin, dnia 4.12.2018 r.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert
w postępowaniu pn.: „Ochronę obiektów sportowych MOSRiR w 2020r.”

 1. Kwota, brutto jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

395.000,00 zł

2.  W postępowaniu złożono 3 oferty:

1) . EKOTRADE sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

Kwota brutto zaproponowana przez Wykonawcę za realizację zamówienia –
592.167,46 zł.

2) POLIS SECURITY GLOB sp. z o.o., ul. Chmielna 1, 70-882 Szczecin

Kwota brutto zaproponowana przez Wykonawcę za realizację zamówienia –
287.777,10 zł.

3) Sign Polska sp. z o.o., Władysława Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin

Kwota brutto zaproponowana przez Wykonawcę za realizację zamówienia –
359.881,11 zł.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia:

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zamówienie zostało udzielone Wykonawcy:

Polis Security Glob sp. z o.o., ul. Chmielna 1, 70-882 Szczecin

Data zawarcia umowy: 27.12.2019r.


Załączniki:

2019/11/26
udostępnił: Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2019/11/26, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor , wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2020/04/14 09:34:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2020/04/14 09:34:28 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2019/12/27 12:44:07 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2019/12/04 12:01:02 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2019/11/26 12:02:59 nowa pozycja