Archiwum zamówień publicznych

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. "Budowa boiska ze sztuczną trawą na terenie Obiektu Sportowego - BUKOWE przy ul. Pomarańczowej 31 w Szczecinie"


Szczecin, dnia 19.07.2017 r.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn. :Budowa boiska ze sztuczną trawą na terenie Obiektu sportowego – BUKOWE przy ul. Pomarańczowej 31 w Szczecinie

  1. Kwota, brutto jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1.240.000,00 zł

2.  Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, i wysokości kary umownej za każde zdarzenie nienależytego wykonania usługi sprzątania.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty w złotych brutto

 

Termin wykonania

Wysokość kary umownej za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia

Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady

 

1

„KS Usługi Ogólnobudowlane Szymon Koza

ul. Sienkiewicza 7 74-101 Gryfino

1.332.578,31 zł

120 dni kalendarzowe

0,3% wynagrodzenia brutto wykonawcy za każdy dzień opóźnienia

60 m-cy

 

2

SOLID-STET sp. z o.o., Sp.k. ul. Arkońska (Stadion), 71-245 Szczecin

1.468.620,00 zł

120 dni kalendarzowe

0,2 % wynagrodzenia brutto wykonawcy za każdy dzień opóźnienia

60 m-cy

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy , Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.


2017/07/19
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2017/07/19, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2018/01/03 12:39:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2018/01/03 12:39:18 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/07/19 12:45:58 nowa pozycja