Archiwum zamówień publicznych

Informacja z zebrania Wykonawców


INORMACJA Z ZEBRANIA WYKONAWCÓW

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana lamp metalohalogenkowych na ledowe w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie

 

Zamawiający Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie działając na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwaną dalej ustawą pzp informuje, iż w dniu 25.07.2017 r. o godz. 11:00 odbyło się zebranie Wykonawców, którego przedmiotem było wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokonanie wizji lokalnej.

 

Ze strony Zamawiającego w spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji przetargowej

 

W czasie zebranie omówiono dotychczasowy przebieg przedmiotowego postępowania oraz umożliwiono Wykonawcom dokonania oględzin.

Przedstawiciele Wykonawców dokonali oględzin. W czasie zebranie Przedstawiciele Wykonawców zostali poinformowani o konieczności zadawania pytań dotyczących tematu zebrania w formie pisemnej.

 

Na tym spotkanie zakończono.      


2017/07/26
udostępnił: Miejski Ośordek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2017/07/26, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2018/01/03 12:39:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2018/01/03 12:39:40 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/08/21 11:44:25 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/07/26 10:29:15 nowa pozycja