Sprzedaż środków trwałych

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnego majątku ruchomego - hale namiotowe.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI W SZCZECINIE

I postępowanie przetargowe

 

1.         Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
w Szczecinie, ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin
fax:91 422 3718 lub tel.91 422 34 27

 2.         Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 Przetarg zostanie przeprowadzony w Sali Konferencyjnej MOSRiR ul. Szafera 7, w dniu 06.06.2023 r. o godz. 10:00.

 3.         Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

 Składniki majątku będące przedmiotem przetargu można obejrzeć:

- na terenie Kortów Tenisowych, al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie od dnia 22.05.2023 r., w dni robocze w godz. 11:00 do 13:00, po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z p. Tomaszem Aksiuczycem,tel. 664 190 737. Szczegółowych informacji na temat składników można uzyskać od p. Tomasza Aksiuczyca.

4.         Rodzaj, typ, ilość składników majątku ruchomego:

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży:

              

 

Lp.

Nazwa

Nr inwentarz.

cena

Ilość

1

Hala namiotowa

ŚT - 370

7000,00

1

2

Hala namiotowa

ŚT – 382

7000,00

1

3

Hala Namiotowa

ŚT – 383

7000,00

1

Opis:

W toku przeprowadzonych prac Komisji Oceny Przydatności i zasięgnięciu opinii dotychczasowego użytkownika ustalono, że hale namiotowe są w stanie kompletnym i dobrym.

5.         Warunki przystąpienia do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty (w zaklejonej kopercie) o przystąpieniu do przetargu wraz ze wskazaniem, której hali ma dotyczyć, na adres organizatora i wniesienie wadium (przelewem na konto MOSRiR nr konta: Bank PKO BP 22 1020 4795 0000 9902 0278 6374) w wysokości 10% ceny wywoławczej dla każdej z oferowanych hal. Wadium wnosi się w terminie do otwarcia ofert.

6.         Cena wywoławcza.

Proponowana cena wywoławcza – 7000,00 - PLN. (słownie: siedem tysięcy PLN/szt.) za sztukę.

7.         Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta o przystąpieniu do przetargu:

Pismo powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
2) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
3) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do zgłoszenia dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, informacje o wpisie do CEIDG.
4) określenie którego przedmiotu dotyczy i proponowaną cenę nabycia;
5) potwierdzenie dokonania przelewu wadium.
Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne, lub budzą inną wątpliwość. Uzupełnienie można składać do dnia 05.06.2023 r. do godz. 09:00
 

8.         Termin, miejsce i tryb złożenia zgłoszenia.

Oferta o przystąpieniu do przetargu winna wpłynąć do organizatora przetargu do dnia 06.06.2023 r. do godz. 08:00 pocztą elektroniczną lub listownie na adres:
Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie
ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin, e-mail: mosrir@mosrir.szczecin.pl

9.         Zastrzeżenie: organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

10.       Termin zawarcia umowy sprzedaży.

1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
2) Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę i zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przetargu.
3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
4) Sprzedawca zastrzega sobie własność składnika majątku ruchomego do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.
5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

11.       Inne informacje.

1) Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu a w przypadku nabycia składnika majątku ruchomego, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym składnika majątku ruchomego i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi.
2) Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej
3) Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami
4) Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji
5) Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska Strony stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 poz. 902) i podlegają udostępnieniu na zasadach, i w trybie, określonym w ww. ustawie.
6) W przypadku zamknięcia przetargu (pkt 9) lub zaoferowaniu ceny niższej niż najwyższa z oferowanych, wadium zostanie zwrócone, w ciągu 7 dni, na konto oferenta.
7) Oferentowi, który zaproponował najwyższą cenę, wadium zostanie zaliczone na poczet zapłaty za konkretny przedmiot.
8) W sytuacji, gdyby Oferent, który zaoferował najwyższą cenę, wycofał się z podpisania umowy sprzedaży, wniesione wadium przepada na rzecz MOSRiR.
 


data wygaśnięcia: 2023/06/07


Załączniki:

udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2023/05/19, odpowiedzialny/a: Dyrektor MOSRiR - Bożena Kowalewska, wprowadził/a: Michał Kudłaszewicz, dnia: 2023/05/19 12:35:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Kudłaszewicz 2023/05/19 12:35:46 modyfikacja wartości
Michał Kudłaszewicz 2023/05/19 12:09:28 nowa pozycja