Sprzedaż środków trwałych

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnego majątku ruchomego - Kontener Socjalny, komplet.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI

I postępowanie przetargowe

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin, tel. 91 422 34 27.

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg zostanie przeprowadzony w Sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji
i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin, pokój 2a w dniu 03.01.2023 r.
o godz. 10:00.
Otwarcie ofert jest jawne.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku:

Składniki majątku będące przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie Toru Kolarskiego,
al. Wojska Polskiego 246, 71-346 Szczecin (wjazd od ul. Jarzyńskiego) od dnia 07.12.2023 r.,
w dni robocze w godz. 11:00 do 13:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Kierownikiem Obiektu Panem Bartoszem Olszewskim, tel. 784 613 317. Szczegółowych informacji na temat składników można uzyskać od pracownika MOSRiR Pani Lilli Sobczyk, tel. 503 570 333.

4. Rodzaj, typ, ilość składników majątku ruchomego:

Wykaz zbędnych składników majątku przeznaczonym do sprzedaży, jako komplet:

 

Lp.

Nazwa

Producent

Nr inwentarzowy

Cena brutto

Ilość

1.

Kontener socjalny

(komplet składający się z 22 elementów)

Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych
Sp. z o. o. Płock

ŚT- 641

135.000,00 zł

1

 

Opis: Kontener socjalny składający się z 22 elementów o łącznej powierzchni ca 324 m2 (długość x szerokość x wysokość: ca 27 m x 12 m x 2,8 m). Stan dobry. Stan techniczny poszczególnych kontenerów składających się na komplet przedstawia dokumentacja fotograficzna umieszczona pod linkiem:

https://1drv.ms/f/s!AqnekJPwb4fmlSi0JhJ-tT1FEO8q?e=TLNvDe

 

5, Warunki przystąpienia do przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty (w zaklejonej kopercie)
o przystąpieniu do przetargu z podaniem proponowanej ceny na adres organizatora i wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 6.750,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie - Bank PKO BP: 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, do terminu otwarcia ofert.

 

6. Cena wywoławcza:

Proponowana cena wywoławcza – 135.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto za komplet.

 

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta o przystąpieniu do przetargu:

Oferta pisemna powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) oraz siedzibę oferenta;
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.

 

 

Komisja ds. Sprzedaży odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 2. nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 7 niniejszego ogłoszenia, lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej
  za nową ofertę.

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia ofert:

Oferta o przystąpieniu do przetargu winna być złożona w zaklejonej kopercie osobiście lub przesłana listownie na adres siedziby Sprzedającego: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
w Szczecinie, ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin- do dnia 21.12.2023 r., do godz. 14:00, z dopiskiem „Przetarg- kontener socjalny”

 

9.  Zastrzeżenie: organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

 1. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez Komisję ds. Sprzedaży najkorzystniejszej oferty;
 2. Kupujący zobowiązany jest podpisać umowę i zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż
  7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;
 3. wadium złożone przez Kupującego zalicza się na poczet ceny;
 4. wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia;
 5. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie zastrzega sobie własność składnika majątku ruchomego do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia;
 6. wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

 

11. Inne informacje:

 1. przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia
  o przetargu, a w przypadku nabycia składnika majątku ruchomego, na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie związanych ze stanem technicznym składnika majątku ruchomego i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi;
 2. Komisja ds. Sprzedaży wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej;
 3. złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami;
 4. niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska Strony stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) i podlegają udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym
  w ww. ustawie;
 5. wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru lub odrzucenia oferty oferenta, a jeżeli ostatni dzień terminu jest dniem wonnym od pracy, w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym. Za zachowanie terminu zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie;
 6. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

data wygaśnięcia: 2023/12/22


udostępnił: MOSRiR Szczecin, wytworzono: 2023/12/06, odpowiedzialny/a: Dyrektor Karol Lipiński, wprowadził/a: Michał Kudłaszewicz, dnia: 2023/12/06 14:35:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Kudłaszewicz 2023/12/06 14:35:40 modyfikacja wartości
Michał Kudłaszewicz 2023/12/06 14:20:00 nowa pozycja