Przetargi - zmiany SIWZu

Modyfikacja - I


Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - siwz) w postępowaniu pn.: „Usługa sprzątania w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

W rozdziale XV pkt 3 ppkt 2 lit b) tiret drugi liczba porządkowa 6 tabeli kolumna 5 otrzymuje brzmienie: „dezynfekcja niecki nie mniej niż 2 razy w roku nie więcej niż 4 razy, gdy niecka jest pusta”

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Ilekroć w siwz występuje data 17.12.2020 r. zastępuje się ją datą 21.12.2020 r.Inne zapisy siwz pozostają bez zmian.udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2020/12/16, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - dyrektor, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2020/12/16 14:19:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2020/12/16 14:19:22 nowa pozycja