Przetargi - zmiany SIWZu

MODYFIKACJA - I


 MODYFIKACJA - I

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - siwz) w postępowaniu pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowym zapleczem kontenerowym i tymczasową halą pneumatyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 10/2 przy ul. Arkońskiej w Szczecinie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  1. Do załącznika nr 6 do siwz – dokumentacja projektowa Zamawiający ponownie dodaje:
    1. PW-przyłącza kanalizacji deszczowej,
    2. PW- wewnętrzne instalacje sanitarne,
    3. PW- zewnętrzne instalacje sanitarne;

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Ilekroć w siwz występuje data 17.11.2020 r. zastępuje się ją datą 24.11.2020 r. Inne zapisy siwz pozostają bez zmian.Załączniki:

udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2020/11/12, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2020/11/12 10:51:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2020/11/12 10:51:27 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2020/11/12 10:49:51 nowa pozycja